Are expensive family celebrations important or a waste of money? Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 03/12/2022 chủ đề Đời sống (Lifestyle): Spending a lot of money on family celebrations are a waste of money. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ tại sao nhiều người lại chi những khoản tiền lớn cho nhưng đám tiệc của gia đình.

 • Body 2: DOL sẽ nói về những tác hại của việc chi quá nhiều tiền vào nhưng dịp này.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I agree with the second position since it recognizes that this practice might encourage materialism and prejudice.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
On the one hand, to flaunt their riches and elevate their social position, some individuals spend a disproportionate amount of money on lavish family celebrations.
Idea 1
Once-in-a-lifetime opportunities >> allocate more budgets to ensure that important occasions leave lasting impressions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Family's socioeconomic positions >> improve with the more significant expense of the gathering
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Especially when family members work in political or relationship-related sectors
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
On the other hand, there are several problems with throwing lavish family festivities.
Idea 1
Become obsessed with material things
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Surface characteristics > core values
Idea 2
Encourage inequality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Peer pressure and ridicule
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: People shame one another over the cost of their birthday parties and weddings.

📝 Bài mẫu

Many believe it is worthwhile to

lavishly
celebrate significant life events with friends and family, while others hold the opposite view. I agree with the second position since it recognizes that this practice might encourage
materialism
and
prejudice
.

On the one hand, to flaunt their

riches
and elevate their social position, some individuals spend a
disproportionate amount of money
on lavish family celebrations. Proponents of this idea often point out that weddings and other family ceremonies are
once-in-a-lifetime opportunities
. For this reason, it becomes reasonable to allocate more budgets to ensure that important occasions leave
lasting impressions
on everyone involved. A family's
socioeconomic position
is sometimes judged by the care with which they plan their family celebrations. Their social standing will improve with the more significant expense of the gathering. This is especially
pertinent
and advantageous when family members work in political or relationship-related sectors.

On the other hand, there are several problems with throwing lavish family

festivities
. The first is that an unhealthy fixation on money may cause one to
become obsessed with material things
. This means surface characteristics
are given greater weight
in social judgments than core values. Second, this practice might encourage inequality. Peer pressure and ridicule may be especially harsh for young adults who lack the resources to invest in luxurious birthday parties. There is already evidence of this tendency in countries where money is idolized, such as China, where they shame one another over the cost of their birthday parties and weddings.

In conclusion, despite the advantages of spending a significant amount of money on family events, doing so is wasteful since it may encourage a materialistic and judgmental worldview.

(279 words)

📚 Vocabulary

lavishly
/ˈlævɪʃli/
(adv). một cách xa hoa
vocab
materialism
/məˈtɪriəˌlɪzəm/
(noun). chủ nghĩa duy vật
vocab
prejudice
/ˈprɛʤədɪs/
(noun). định kiến
vocab
riches
/ˈrɪʧəz/
(noun). sự giàu có
vocab
disproportionate amount of money
/ˌdɪsprəˈpɔrʃənɪt əˈmaʊnt ʌv ˈmʌni/
(noun). số tiền không tương xứng
vocab
once-in-a-lifetime opportunity
/wʌns-ɪn-ə-ˈlaɪfˌtaɪm ˌɑpərˈtunəti/
(noun). cơ hội một lần trong đời
vocab
lasting impression
/ˈlæstɪŋ ɪmˈprɛʃən/
(noun). ấn tượng lâu dài
vocab
socioeconomic position
/soʊˌsiˌoʊˌɛkəˈnɑmɪk pəˈzɪʃən/
(noun). địa vị kinh tế xã hội
vocab
pertinent
/ˈpɜrtɪnɪnt/
(verb). thích hợp
vocab
festivity
/fɛˈstɪvəti/
(noun). lễ hội, tiệc tùng
vocab
become obsessed with material things
/bɪˈkʌm əbˈsɛst wɪð məˈtɪriəl θɪŋz/
(verb). bị ám ảnh bởi những thứ vật chất
vocab
be given greater weight
/bi ˈgɪvən ˈgreɪtər weɪt/
(verb). được coi trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

1 Thật đáng để ăn mừng một cách xa hoa những sự kiện quan trọng trong đời.

=> It is worthwhile to

celebrate significant life events.

 

2 Việc này có thể khuyến khích chủ nghĩa trọng vật chất và định kiến.

=> This practice might encourage

and prejudice.

 

3 Quyết định của họ dựa trên sự thiếu hiểu biết và định kiến.

=> Their decision was based on ignorance and

.

 

4 Anh em họ của tôi chỉ muốn phô trương sự giàu có của họ.

=> My cousins just wanted to to flaunt their

.

 

5 Thanh niên Trung Quốc được cho là đã chi một số tiền không tương xứng cho các lễ kỷ niệm xa hoa của gia đình.

=> Chinese youngsters are reported to spend

on lavish family celebrations.

💡 Gợi ý

lavishly

materialism

disproportionate amount of money

prejudice

riches

Exercise 2

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

cơ hội một lần trong đời

02.

ấn tượng lâu dài

03.

địa vị kinh tế xã hội

04.

thích hợp

05.

lễ hội, tiệc tùng

06.

bị ám ảnh bởi những thứ vật chất

07.

được coi trọng

Ôn luyện đề thi thật tổng hợp trong tháng 12/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that it's important to spend a lot of money on family celebrations (e.g. weddings, birthdays). Others say that expensive celebrations are a waste of money. Discuss both views and give your own opinion vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background