Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2024 dạng Table: The table below shows the number of temporary migrant workers in four countries in 2003 and 2006 and the number of these workers per 1,000 people in these countries in 2006.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số lượng người lao động nhập cư tạm thời ở 4 quốc gia.

  • Body 2: DOL mô tả tỷ lệ lao động nhập cư trên 1000 người ở 4 quốc gia.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
All countries: an upward trend; the US: the highest figure;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The number of these workers per 1,000 people:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US (the lowest) >< New Zealand (the leading position)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
The number of temporary migrant workers:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US: increase, an all-time high of 678.000 in 2006;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK: the most significant growth (doubled to 266.000 in 2006);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia and New Zealand: similar >< less pronounced (219,000 and 87,000 in 2006).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The number of these workers per 1,000 people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New Zealand: first place (21.1) double the figure for Australia;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The UK and the US: Considerably lower (below 5).

📝 Bài mẫu

The table

delineates
the influx of temporary migrant workers
in four nations during 2003 and 2006, along with the corresponding worker-to-population ratio in 2006.

Overall, although all countries

witnessed an upward trend
in the number of temporary migrant workers, the US remained as the country with the highest figure. However, in terms of the ratio of these workers compared to the population in 2006, it
ranked the lowest
while
the leading position
belonged to
New Zealand.

Regarding changes, the number of those who migrated to work temporarily in the US

increased moderately
, reaching
an all-time high
of 678.000 workers in 2006. However,
the most significant growth
was
recorded in
the UK, as its number doubled to 266.000 workers in 2006. Australia and New Zealand
exhibited similar
, albeit
less pronounced
, trends, with respective figures of 219,000 and 87,000 in 2006.

Concerning the comparison between migrant workers and the total population, in first place was New Zealand, with 21.1 workers per 1000 people, approximately double the figure for Australia.

Considerably lower
were the ratios for the UK and the US, both standing below 5.

(185 words)

📚 Vocabulary

delineate
/dɪˈlɪnieɪt/
(verb). mô tả
vocab
the influx of temporary migrant workers
/ði ˈɪnflʌks ɒv ˈtɛmpᵊrᵊri ˈmaɪɡrənt ˈwɜːkəz/
(noun). sự gia tăng lao động nhập cư tạm thời
vocab
witness an upward trend
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng tăng trưởng
vocab
rank the lowest
/ræŋk ðə ˈləʊɪst/
(verb). xếp ở vị trí thấp nhất
vocab
the leading position
/ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃᵊn/
(noun). vị trí dẫn đầu
vocab
belong to
/bɪˈlɒŋ tuː/
(verb). thuộc về
vocab
increased moderately
/ɪnˈkriːst ˈmɒdᵊrətli/
(verb). tăng vừa phải
vocab
an all-time high
/ən ˈɔːltaɪm haɪ/
(noun). mức cao nhất từ trước đến nay
vocab
the most significant growth
/ðə məʊst sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ɡrəʊθ/
(noun). mức tăng trưởng đáng kể nhất
vocab
record in
/rɪˈkɔːd ɪn/
(verb). ghi lại
vocab
exhibite similar
/ɪɡˈzɪbɪt ˈsɪmɪlə/
(verb). cho thấy sự tương tự
vocab
less pronounced
/lɛs prəˈnaʊnst/
(adj). ít rõ ràng hơn
vocab
respective
/rɪˈspɛktɪv/
(adj). tương ứng
vocab
considerably lower
/kənˈsɪdərəbᵊli ˈləʊə/
(adj). thấp hơn đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Báo cáo nhằm mục đích mô tả các yếu tố chính góp phần vào sự suy thoái kinh tế gần đây.

--> The report aims to

the key factors contributing to the recent economic downturn.

 

2 Sự bùng nổ xây dựng đã dẫn đến sự gia tăng lao động nhập cư tạm thời đột ngột tìm kiếm cơ hội việc làm trong thành phố.

--> The construction boom led to a sudden

seeking employment opportunities in the city.

 

3 Trong năm qua, ngành công nghệ đã chứng kiến xu hướng tăng trưởng về tạo việc làm và đổi mới.

--> Over the past year, the tech industry has

in job creation and innovation.

 

4 Bất chấp những nỗ lực của họ, đội vẫn tiếp tục xếp ở vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng giải đấu.

--> Despite their efforts, the team continued to

in the league standings.

 

5 Công ty XYZ đảm bảo vị trí dẫn đầu trên thị trường nhờ dòng sản phẩm sáng tạo.

--> Company XYZ secured

in the market due to its innovative product line.

 

6 Chiếc bình cổ với những chi tiết tinh xảo thuộc về ông cố của tôi và có giá trị tinh thần đối với gia đình chúng tôi.

--> The antique vase, with intricate details,

my great-grandparents and holds sentimental value for our family.

 

7 Lạm phát tăng vừa phải phản ánh môi trường kinh tế ổn định.

--> Inflation

, reflecting a stable economic environment.

💡 Gợi ý

the leading position

delineate

increased moderately

witnessed an upward trend

influx of temporary migrant workers

belonged to

rank the lowest

Excercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

mức cao nhất từ trước đến nay

02.

mức tăng trưởng đáng kể nhất

03.

ghi lại

04.

cho thấy sự tương tự

05.

ít rõ ràng hơn

06.

thấp hơn đáng kể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The table below shows the number of temporary migrant workers in four countries in 2003 and 2006 and the number of these workers per 1,000 people in these countries in 2006., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng các cấu trúc tương phản

- Although SV, SV

Ví dụ: Although all countries witnessed an upward trend in the number of temporary migrant workers, the US remained as the country with the highest figure.

- SV, while SV

Ví dụ: It (The US) ranked the lowest while the leading position belonged to New Zealand.

- SV. However SV

Ví dụ: The number of those who migrated to work temporarily in the US increased moderately. However, the most significant growth was recorded in the UK.

2. Sử dụng đa dạng cấu trúc so sánh

- doubled to: so sánh số liệu này gấp đôi số liệu kia.

Ví dụ: The most significant growth was recorded in the UK, as its number doubled to 266.000 workers in 2006.

- similar, albeit less pronounced: so sánh 2 số liệu tương tự nhau.

Ví dụ: Australia and New Zealand exhibited similar, albeit less pronounced, trends, with respective figures of 219,000 and 87,000 in 2006.

- considerably lower: so sánh số liệu thấp hơn đáng kể so với số liệu khác.

Ví dụ: Considerably lower were the ratios for the UK and the US, both standing below 5.

3. Sử dụng đa dạng các cohesive devices

- In terms of + Noun

- Regarding + Noun

- Concerning + Noun

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background