Museums are obsolete as information can be obtained on the Internet. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2020 chủ đề giải trí (Entertainment): Because most information about culture and history can be found on the internet today, museums are not necessary. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL hoàn toàn bất đồng với quan điểm của đề bài nên sẽ trình bày như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: Chỉ ra lý do đầu tiên vì sao các bảo tàng là không thể thay thế được

  • Body 2: Chỉ ra lý do thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I strongly oppose the idea that information that is now easily accessible on the Internet can replace museums.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1 - The experience cannot be replicated
Idea 1
Many museums offer a wider variety of information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many exhibits do not have the right to be posted online, some museums use a combination of audio, lighting, olfactory, and architecture to showcase exhibitions → cannot replicate that online
Idea 2
Museums collections are carefully curated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Exhibits are found and carefully chosen and sorted to present a culture or a historical period in the most objective and scientific way possible
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2 - Problems with information online
Idea 1
Information online is usually unverifiable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unless posted on academic or government-affiliated websites → unverifiable information → cannot be trusted
Idea 2
Information online is rarely looked for, whereas museums are active activity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most people learn about culture & history on the Internet through searching → rarely anyone does that nowadays → have museums so that people can visit → treat it as an entertainment and educational activity → more people will learn

📝 Bài mẫu

As the Internet is becoming more prevalent than ever, many people

question
the necessity of cultural and historical museums. I strongly oppose the idea that information that is now easily
accessible on the Internet
can replace museums.

The first reason why museums are

irreplaceable
is that the experience of visiting a museum is unique. Most museums nowadays offer a wider variety of information than that on the Internet. For example, museums have more
exhibits
, simply because some do not have the right to be posted online. Moreover, many exhibitions, especially cultural ones, use a combination of audio, lighting, or even scents to introduce the subject. Also, museum collections
are carefully curated
, which is not a feature found online.
Curators
work tirelessly to acquire and sort exhibits to present culture or a historical period as objectively and scientifically accurate as possible. All of these factors are mostly not available online, which is why museums are necessary.

The second reason why the Internet cannot replace museums is that its information is not sufficient. A major problem with information online is that, unless it is posted on an academic or

government-affiliated website
, it is largely
unverifiable
. As a result, readers cannot
grasp the full picture
of the topic presented. Another problem with only relying on information online is that researching online requires people to first think of the subject. Few people do that. On the other hand, visiting museums can teach people things they might not expect. For example, many US tourists reportedly said that they surprisingly felt a need to review their understanding of the Vietnam War after they visited the US War Museum in Ho Chi Minh City. Without going to that museum, they might never think about such a topic for the rest of their lives.

In conclusion, although the Internet helps find general information on global culture and different historical periods, it cannot replace the experience of visiting a museum.

(322 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng hay xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 2 vừa rồi.

To question something
/tu ˈkwɛsʧən ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chất vấn, nghi hoặc về một vấn đề nào đó
vocab
To be easily accessible on the Internet
/tu bi ˈizəli ækˈsɛsəbəl ɑn ði ˈɪntərˌnɛt/
(adj). Dễ dàng tìm thấy được và sử dụng được trên mạng Internet
vocab
To be irreplaceable
/tu bi ɪrəˈpleɪsəbəl/
(adj). Không thể nào thay thế được
vocab
Exhibit
/ɪgˈzɪbɪt/
(noun). Vật trưng bày
vocab
To be carefully curated
/tu bi ˈkɛrfəli ˈkjʊrətɪd/
(verb). Được lựa chọn và sắp xếp kĩ càng
vocab
Curator
/kjʊˈreɪtər/
(noun). Người giám tuyển
vocab
To work tirelessly
/tu wɜrk ˈtaɪrləsli/
(verb). Làm việc một cách năng suất và tràn đầy năng lượng
vocab
Government-affiliated website
/ˈgʌvərmənt-əˈfɪliˌeɪtəd ˈwɛbˌsaɪt/
(noun). Trang web được quản lý bởi hoặc chịu sự giám sát từ chính phủ
To be unverifiable
/tu bi ənˌvɛrɪˈfaɪəbəl/
(adj). Không xác thực được
vocab
To grasp the full picture
/tu græsp ðə fʊl ˈpɪkʧər/
(verb). Hiểu được toàn cảnh vấn đề
To review one's understanding of something
/tu ˌriˈvju wʌnz ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Xem xét lại hiểu biết của mình về một vấn đề gì đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Không thể nào thay thế được -

01.

 

Không xác thực được -

02.

 

Trang web được quản lý bởi hoặc chịu sự giám sát từ chính phủ -

03.

 

Người giám tuyển -

04.

 

Vật trưng bày -

05.

Exercise 2:

Tôi thật sự nghi ngờ khả năng làm việc của anh ta.

=> I seriously

his ability to do his job.

 

Những playlist nhạc này được tuyển chọn rất kĩ càng cho từng loại tâm trạng.

=> These playlists

for every mood.

 

Công thức cho những món ăn đỡn giản có thể dễ dàng được tìm thấy trên Internet.

=> Recipes for simple dishes

.

 

Anh ta kì vọng là nhân viên phải làm việc cho mình một cách không mệt mỏi nhưng không bao giờ trả lương xứng đáng cho họ.

=> He expects his employee to

but he never pays them what they deserve.

 

Anh ấy không hiểu được toàn cảnh vấn đề vì cứ chú ý quá nhiều đến những tiểu tiết.

=> He is unable to

since he pays too much attention to small details.

 

Tôi nghĩ rằng phần lớn người Mỹ nên xem xét lại họ có hiểu đúng nghĩa của từ "tự do" hay không vì những gì tôi trải nghiệm được ở nước Mỹ thể hiện rằng nó không phải "vùng đất tự do" một tí nào.

=> I think most Americans should

because what I experienced here in America is that it isn't "the land of freedom" at all.

💡 Gợi ý

question

work tirelessly for him

grasp the full picture

are carefully curated

review their understanding of the word "freedom"

easily accessible on the Internet

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Because most information about culture and history can be found on the internet today, museums are not necessary.To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background