Why do TV channels show men's sport shows over women's sport shows? Should equal time be allocated?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/01/2020 chủ đề thể thao (sport): Why do TV channels show men's sport shows over women's sport shows? Should equal time be allocated? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Causes (nguyên nhân) của vấn đề là gì và ý kiến của mình đối với vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân vì sao TV thường chiếu các chương trình thể thao của nam nhiều hơn các chương trình thể thao của nữ

  • Body 2: Vì DOL đồng tình rằng nên dành thời gian chiếu nhiều hơn cho các chương trình thể thao nữ, DOL chỉ ra những nguyên nhân và dẫn chứng cho quan điểm này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là tỷ lệ người xem và chúng ta nên khuyến khích chiếu các chương trình thể thao nữ nhiều hơn

Insert Statement here...
Today, TV channels provide men's sport shows more than women's sport shows. The reasons for this are financial, and whilst efforts should be made to give equal time to men’s and women’s sports, viewership means that this would be a difficult task.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why?
Idea 1
Advertising revenue
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Television channels need to make a decision on how best to utilize the amount of time they have to secure the highest ratings → men’s sports tend to be more popular than women’s sports.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: World Cup Finals had viewership in the billions → whilst this number was much lower for the womens’ World Cup
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Giving women sports more publicity can help to alter public perception over time
Idea 1
If something gets a huge amount of media coverage for decades → become popular
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: The overwhelming popularity of women’s football in the United States

📝 Bài mẫu

Television channels today regularly

devote more air time to men’s sporting events
over women’s. Personally, I believe that the reasons for this are financial, and whilst efforts should be made to give equal time to men’s and women’s sports,
viewership
means that this would be a difficult task.

Firstly, the main consideration of television channels and studio executives to prioritise men's sports is viewership, as more views mean more advertising revenue . Television channels need to make a decision on how best to utilize the amount of time they have in order to

secure the highest ratings
, and the reality is that men’s sports tend to be more popular than women’s sports. The men’s World Cup Finals, for example, had
viewership in the billions
, whilst this number was much lower for the womens’ World Cup. Since TV channels’ main purpose is to make money, it is not difficult to see why they would prefer to
showcase men’s sports over women’s.

However, there is the consideration that giving women sports more publicity can help to

alter public perception over time
. If something gets a huge amount of newspaper, radio, and
television coverage
for decades, it is unsurprising that it would eventually become popular. Therefore, what may help
make the world of sports coverage less divided
would be to report more on women’s sports and to increase its air time. The
overwhelming popularity
of women’s football in the United States, for example, provides
a stunning testament
to the ability of the media to be able to
thrust women’s sports into the limelight
. Applying this method to other sports might mean they can become popular as well.

In conclusion, I argue that the reason why men’s sports have been given more coverage than women’s is due to ratings playing a fundamental role in how media companies operate. Nonetheless, by shifting the attention to female sports, the media can make them as successful as men’s sports in the long run.

(325 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Devote more air time to men’s sporting events
/dɪˈvoʊt mɔr ɛr taɪm tu mɛnz ˈspɔrtɪŋ ɪˈvɛnts/
(verb). Phát sóng thể thao nam nhiều hơn
vocab
Viewership
/ˈvjuərˌʃɪp/
(noun). Lượng người xem
vocab
Advertising revenue
/ˈædvərˌtaɪzɪŋ ˈrɛvəˌnu/
(noun). Tiền quảng cáo
vocab
Make a decision on something
/meɪk ə dɪˈsɪʒən ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Quyết định một điều gì đó
vocab
Secure the highest ratings
/sɪˈkjʊr ðə ˈhaɪəst ˈreɪtɪŋz/
(verb). Giữ được lượng người xem cao nhất
vocab
Tend to be more popular
/tɛnd tu bi mɔr ˈpɑpjələr/
(verb). Thường được yêu thích hơn
vocab
Viewership in the billions
/ˈvjuərˌʃɪp ɪn ðə ˈbɪljənz/
(noun). Lượng người xem lên đến hàng tỉ
vocab
Make money
/meɪk ˈmʌni/
(verb). Làm ra tiền
vocab
Showcase men’s sports over women’s
/ˈʃoʊˌkeɪs mɛnz spɔrts ˈoʊvər ˈwɪmənz/
(verb). Chiếu thể thao nam nhiều hơn nữ
vocab
Give women sports more publicity
/gɪv ˈwɪmən spɔrts mɔr pəˈblɪsəti/
(verb). Làm cho mọi người biết đến thao nữ nhiều hơn
vocab
Alter public perception over time
/ˈɔltər ˈpʌblɪk pərˈsɛpʃən ˈoʊvər taɪm/
(verb). Làm thay đổi nhìn nhận của khán giả qua thời gian
vocab
Television coverage
/ˈtɛləˌvɪʒən ˈkʌvərəʤ/
(noun). Mức độ phủ sóng TV
vocab
Make the world of sports coverage less divided
/meɪk ðə wɜrld ʌv spɔrts ˈkʌvərəʤ lɛs dɪˈvaɪdəd/
(verb). Làm cho độ phủ sóng trong giới thể thao ít tách biệt hơn
vocab
Overwhelming popularity
/ˌoʊvərˈwɛlmɪŋ ˌpɑpjəˈlɛrəti/
(noun). Cực kỳ phổ biến
vocab
Stunning testament
/ˈstʌnɪŋ ˈtɛstəmənt/
(noun). Bằng chứng đáng kinh ngạc
vocab
Thrust women’s sports into the limelight
/θrʌst ˈwɪmənz spɔrts ˈɪntu ðə ˈlaɪmˌlaɪt/
(verb). Đưa thể thao nữ vào tâm điểm chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Truyền thông trước giờ vẫn luôn phát sóng thể thao nam nhiều hơn.

 

=> Media have always been

.

 

 

2 Chúng ta nên đưa ra quyết định về loại phương tiện ta dùng trong chuyến đi.

 

=> We should

on the means of transport we use on the trip.

 

 

3 Chung kết World Cup nam có lượng người xem lên tới hàng tỷ.

 

=> The men’s World Cup Finals had

.

 

 

4 Không khó để thấy tại sao người ta chiếu thể thao nam nhiều hơn nữ.

 

=> It is not difficult to see why they would prefer to

.

 

 

5 Làm cho mọi người biết đến thao nữ nhiều hơn là một điều đúng đắn.

 

=>

is the right thing to do.

 

 

6 Những phát ngôn và việc làm gần đây của Justin Bieber đang dần thay đổi nhìn nhận của mọi người về anh ấy.

 

=> Justin Bieber's recent statements and deeds are

.

 

 

7 Chúng ta phải làm cho độ phủ sóng trong giới thể thao ít tách biệt hơn.

 

=> It's important that we

.

 

 

8 Sẽ chỉ công bằng nếu chúng ta cũng đưa thể thao nữ vào tâm điểm chú ý.

 

=> It will only be fair if we also

.

💡 Gợi ý

showcase men’s sports over women’s

Giving women sports more publicity

altering public perception of him over time

thrust women’s sports into the limelight

devoting more air time to men's sporting events

viewership in the billions

make a decision

make the world of sports coverage less divided

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Lượng người xem

=>

02.

Tiền quảng cáo

=>

03.

Làm ra tiền

=>

04.

Mức độ phủ sóng TV

=>

05.

Bằng chứng đáng kinh ngạc

=>

06.

Cực kỳ phổ biến

=>

07.

Giữ được lượng người xem cao nhất

=> Secure the

08.

Thường được yêu thích hơn

=> Tend to be more

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "Today, TV channels provide men's sport shows more than women's sport shows. Why? Should TV channels give equal time for women's sport and men's sport?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background