Lives nowadays are better than in the past. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 25/01/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): People today generally have better lives than people in the past did. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Trong trường hợp này DOL sẽ đứng giữa

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra những thế mạnh của đời sống ngày nay

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cũng sẽ chỉ ra những hạn chế, tác hại của lối sống hiện đại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù đời sống hiện đại mang lại nhiều lợi ích cho con người, nó cũng đồng thời để lại nhiều hậu quả xấu

Insert Statement here...
People today generally have better lives than people in the past did.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Better medical care and education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Medical advances → average life expectancies are higher and prevent deadly diseases through vaccines, children get to go to school → access to information and technology
Idea 2
Equality is pushed and communication is global
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Laws are now better at protecting vulnerable groups like women, colored people, or homosexuals → can express oneself in a safer way, communication is now made global → easier to connect to friends and family members from far away
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Rate of mental health are higher than ever
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More people are being stressed from work, relationships, and schools. Suicide and divorce rates are higher than ever → younger generation are facing more mental health problems
Idea 2
Pollution and climate change
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Degradation of environment → more people living in polluted areas → hubs for rise of novel, deadly diseases, climate change → more people are becoming helpless against natural disasters

📝 Bài mẫu

When

looking back on human progressions
, many people think that life in modern societies is generally better than that of in the past. Although I agree with this statement, I believe that it is also important to stress some challenges today’s generation faces.

It is undeniable that

the quality of life
these days has been improved tremendously by
breakthroughs in medicine and education
. For example, vaccines have helped prevent multiple painful and deadly diseases like mumps or measles. Efforts to
mandate education
have also been successful, resulting in an extremely high
literacy rate
in Vietnam. Secondly, other
social aspects of modern life
are better than ever. For example, women and homosexual’s rights
are protected by laws
, and people are welcome to
express themselves
more in public. Moreover, many people nowadays can connect with friends and family members through the Internet,
making long-distance relationships more robust
.

However, it is also worth noticing that modern society

is littered with many problems
the older one did not face. Firstly, it is evident that rising rates of mental health problems are the biggest issue right now. Because people are stressed out at work and school, their mental state is also
fragile
. As a result, suicide and divorce rates are comparably higher currently than in the past. Secondly, the current generation is facing adverse effects of pollution and climate change more rapidly.
The notion of
having clean air while living in urban areas is now something of the past, while
plastic wastes
continue to kill
marine animals
. Climate change is also more apparent as natural disasters keep getting worse each year, affecting millions of people.

In conclusion, I must admit that life in current society is generally better than that in the past in terms of medical care, education, and other social aspects. However, it also comes with notable challenges, such as

the degradation of mental health
, along with pollution and climate change.

(319 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng xuất hiện trong bài viết mẫu IELTS Task 2 được trình bày trong bảng sau đây.

To look back on human progressions
/tu lʊk bæk ɑn ˈhjumən prəˈgrɛʃənz/
(verb). Nhìn lại quá trình phát triển của loài người
vocab
Quality of life
/ˈkwɑləti ʌv laɪf/
(noun). Chất lượng cuộc sống
vocab
Breakthroughs in medicine and education
/ˈbreɪkˌθruz ɪn ˈmɛdəsən ænd ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). Những tiến bộ trong y khoa và giáo dục
vocab
To mandate education
/tu ˈmænˌdeɪt ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(verb). Khiến cho việc giáo dục trở nên bắt buộc
vocab
Literacy rate
/ˈlɪtərəsi reɪt/
(noun). Tỉ lệ người biết đọc chữ
vocab
Social aspects of one's life
/ˈsoʊʃəl ˈæˌspɛkts ʌv wʌnz laɪf/
(noun). Những khía cạnh xã hội của cuộc sống một người
vocab
To be protected by laws
/tu bi prəˈtɛktəd baɪ lɔz/
(adj). Được bảo vệ bởi luật pháp
vocab
To express oneself
/tu ɪkˈsprɛs ˌwʌnˈsɛlf/
(verb). Thể hiện, bộc lộ cá tính, con người thật của mình
vocab
To make long-distance relationships more robust
/tu meɪk lɔŋ-ˈdɪstəns riˈleɪʃənˌʃɪps mɔr roʊˈbʌst/
(verb). Làm cho những mối quan hệ từ xa trở nên bền vững hơn
vocab
To be littered with many problems
/tu bi ˈlɪtərd wɪð ˈmɛni ˈprɑbləmz/
(adj). Đầy rẫy những vấn đề xấu
vocab
To be fragile
/tu bi ˈfræʤəl/
(adj). Mong manh dễ vỡ
vocab
Notion of something
/ˈnoʊʃən ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Quan điểm, hiểu biết về một vấn đề nào đó
vocab
Plastic waste
/ˈplæstɪk weɪst/
(noun). Rác thải nhựa
vocab
Marine animals
/məˈrin ˈænəməlz/
(noun). Động vật dưới nước
vocab
The degradation of mental health
/ðə ˌdɛgrəˈdeɪʃən ʌv ˈmɛntəl hɛlθ/
(noun). Sự suy giảm về sức khỏe tâm lý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng cũng như các cấu trúc đã được sử dụng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

When

, many people think that life in modern societies is generally better than that of in the past.

 

The government is putting a lot of effort into improving its citizens'

.

 

The quality of life these days has been improved tremendously by

.

 

Efforts to

have also been successful, resulting in an extremely high literacy rate in Vietnam.

 

Other

of modern life are better than ever.

Women and homosexual’s rights are

.

 

Many people nowadays can connect with friends and family members through the Internet,

.

 

Modern society

 

Because people are stressed out at work and school, their mental state is also

.

 

The obsession with climbing the career ladder in young people has now led to the

.

💡 Gợi ý

breakthroughs in medicine and education

mandate education

making long-distance relationships more robust

looking back on human progressions

quality of life

fragile

degradation of their mental health

social aspects

is littered with many problems

protected

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Đâu là cách diễn đạt đúng của 'Tỷ lệ biết chữ'?

Educated rate

0% chọn

Literacy percentage

0% chọn

Literacy rate

0% chọn

Composing songs is the way young people nowadays use to ____ themselves.

I only have a vague ____ of what my father does to make money.

Sea turtles is a _____.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "People today generally have better lives than people in the past did. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background