Some people say it is more important to plant more trees

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/04/2019 chủ đề kiến trúc (architecture): Some people say it is more important to plant more trees Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL hoàn toàn đồng ý với việc này nên sẽ trình bày bố cục như sau.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra những lợi ích trực tiếp của chính sách này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những lợi ích gián tiếp của chính sách này.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại những ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
We should focus on planting more trees rather than building housing.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Direct benefits
Idea 1
Environmental aspects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cleaner air quality, lower average temperatures, prevent climate change…
Idea 2
Aesthetically pleasing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cities can build more botanical gardens → host wide variety of flowers and aesthetically pleasing plants → add more diversity to cities (contrast between sharp look of buildings (glass & metals) to softer look of parks (wooded area and flowers))
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Indirect benefits
Idea 1
This policy →  Housing now can develop vertically
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Current housing areas are both old and mostly have up to 3-stories → demolish them and build apartments → host more people and up the quality of life
Idea 2
This policy → children and senior citizens have more space to spend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children can hang out or exercise in parks → improve physical health, senior citizens can take afternoon walks → improve mental health

📝 Bài mẫu

As

metropolitan areas
are becoming more
overpopulated
and
tree density
is dropping, many people think we should focus on planting more trees rather than building housing. I strongly support this idea.

There are many direct advantages as to why people should plant more trees in urban areas. Firstly, many scientists proved that trees

improve a lot of environmental metrics
within a short time. For example, planting more trees results in cleaner air, lower average temperature, and
a reduced carbon footprint
. Secondly, allocating more space to trees can
improve the aesthetic look of cities
. For example, cities can build more
botanical gardens
that host various flowers and other beautiful plants. From an architectural aspect, this can
add more contrast
between the sharp look of buildings and the softer look of plants and flowers.

Moreover, there are indirect benefits when there are more open spaces dedicated to trees. The first one is that to

implement this policy
, the government might need to
demolish many old residential areas
to have areas for parks. This decision is beneficial in many ways. For example, new apartment buildings can accommodate more people and
ensure a higher quality of life
. The second one is that with more parks, citizens can witness an improvement in both their physical and mental health. Children can hang out and exercise in these parks and botanical gardens, thus improving their physical health. Senior citizens and even working people can take afternoon or night walk to relax, thus improving their mental health.

In conclusion, I strongly believe that urban areas should plant more trees due to their various benefits, both directly and indirectly.

(270 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi những từ vựng chủ đề Architecture xuất hiện trong bài Writing Task 2 Sample.

Metropolitan areas
/ˌmɛtrəˈpɑlətən ˈɛriəz/
(noun). Các khu vực thành thị
vocab
To be overpopulated
/tu bi ˌoʊvərˈpɑpjəleɪtɪd/
(adj). Bị quá tải dân số
vocab
Tree density
/tri ˈdɛnsəti/
(noun). Mật độ cây xanh
vocab
Improve a lot of environmental metrics
/ɪmˈpruv ə lɑt ʌv ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈmɛtrɪks/
(verb). Cải thiện nhiều thông số về môi trường
vocab
A reduced carbon footprint
/ə rəˈdust ˈkɑrbən ˈfʊtˌprɪnt/
(noun). Tổng lượng khí thải nhà kính giảm
vocab
Allocate more space to trees
/ˈæləˌkeɪt mɔr speɪs tu triz/
(verb). Dùng nhiều không gian hơn để trồng cây
vocab
Improve the aesthetic look of cities
/ɪmˈpruv ði ɛˈsθɛtɪk lʊk ʌv ˈsɪtiz/
(verb). Tăng nét thẩm mỹ của các thành phố
vocab
Botanical gardens
/bəˈtænɪkəl ˈgɑrdənz/
(noun). Vườn bách thảo
vocab
Add more contrast
/æd mɔr ˈkɑntræst/
(verb). Tạo thêm sự tương phản
vocab
Dedicate something to something
/ˈdɛdəˌkeɪt ˈsʌmθɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng cái gì đó cho cái gì đó
Implement this policy
/ˈɪmpləmənt ðɪs ˈpɑləsi/
(verb). Thi hành chính sách này
Demolish many old residential areas
/dɪˈmɑlɪʃ ˈmɛni oʊld ˌrɛzɪˈdɛnʧəl ˈɛriəz/
(verb). Phá hủy nhiều khu dân cư cũ
vocab
Ensure a higher quality of life
/ɛnˈʃʊr ə ˈhaɪər ˈkwɑləti ʌv laɪf/
(verb). Đảm bảo chất lượng sống cao hơn
vocab
Witness an improvement in physical and mental health
/ˈwɪtnəs ən ɪmˈpruvmənt ɪn ˈfɪzɪkəl ænd ˈmɛntəl hɛlθ/
(verb). Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn
vocab
Direct/Indirect benefits
/dəˈrɛkt/ɪndəˈrɛkt ˈbɛnəfɪts/
(noun). Những lợi ích trực tiếp/gián tiếp

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các khu vực thành thị -

01.

 

Những lợi ích trực tiếp -

02.

 

Những lợi ích gián tiếp -

03.

 

Vườn bách thảo -

04.

 

Tổng lượng khí thải nhà kính giảm -

05.

 

Mật độ cây xanh -

06.

 

Exercise 2:

TP.HCM sẽ sớm bị quá tải dân số với mức độ gia tăng dân số cao như thế này.

=> HCMC will soon be

with such a high population growth rate.

 

Nhiều nhà kho học chứng minh rằng cây xanh cải thiện rất nhiều thông số môi trường chỉ trong thời gian ngắn.

=> Many scientists proved that trees

within a short time.

 

Việc dùng nhiều không gian hơn để trồng cây là rất quan trọng.

=> It's crucial that we

.

 

Dùng thêm nhiều không gian hơn để trồng cây có thể tăng nét thẩm mỹ của các thành phố.

=> Allocating more space to trees can

.

 

Người dân có thể có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn nếu họ tập thể dục hằng ngày.

=> Citizens will

if they do exercises regularly.

 

Những tòa nhà chung cư mới có thể cung cấp nơi ở cho nhiều người hơn và đảm bảo chất lượng sống cao hơn.

=> New apartment buildings can accommodate more people and

.

 

Nhà nước có lẽ cần phải phá hủy nhiều khu dân cư cũ để có không gian xây công viên.

=> The government might need to

to have areas for parks.

 

Nhà nước nên thi hành chính sách này các sớm càng tốt.

=> The government should

as soon as possible.

 

Ở khía cạnh kiến trúc, điều này có thể tạo thêm sự tương phản giữa những tòa nhà cứng cáp và những cây xanh, những bông hoa mềm mại.

=> From an architectural aspect, this can

between the sharp look of buildings and the softer look of plants and flowers.

 

Bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

=> You need to

.

💡 Gợi ý

allocate more space to trees

ensure a higher quality of life

improve the aesthetic look of cities

improve a lot of environmental metrics

demolish many old residential areas

overpopulated

witness an improvement in both their physical and mental health

dedicate more time to your study

add more contrast

implement this policy

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people say it is more important to plant trees in the open spaces in towns and cities than to build more housing. To what extant do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background