Do the advantages of mass tourism outweigh its drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/11/2019 chủ đề du lịch (tourism):Do the advantages of mass tourism outweigh its drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết về quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Mặc dù DOL cho rằng ngành du lịch có hại nhiều hơn nhưng DOL vẫn sẽ chỉ ra các điểm tích cực của ngành du lịch để lập luận được đa chiều và trọn vẹn.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra điều tiêu cực mà ngành du lịch gây ra

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù có lợi ích nhất định nhưng các hậu quả để lại thì nặng nề hơn.

Insert Statement here...
Increased global tourism has done more harm than good
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Tourism brings in significant revenue and can thus aid economic development.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tourists when visiting other countries spend a huge amount of money on hotels, food, and shopping → funding small businesses and supporting jobs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, the hospitality sector, particularly in locales such as the Mediterranean, brings in millions of euros a year.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Mass travel may often erode the very culture it seeks to showcase to the world
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The tourism companies who enter a new market might start building hotels and other services → pushing smaller, local businesses out of the said market
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, many cities in South East Asia, such as Sapa and Phuket, could be said to have lost their uniqueness and instead have become replicas of other tourist towns.

📝 Bài mẫu

More

inexpensive methods of travelling internationally
has allowed countries to
open their borders to international tourists
, which have led to intense debate about the merits and failings of this trend. Personally, I believe that increased global tourism has done more harm than good, for it has improved economies at the cost of cultures’ individuality.

On the one hand, one could argue that tourism

brings in significant revenue
and can thus
aid economic development
. Tourists when visiting other countries spend a huge amount of money on hotels, food, and shopping, thereby funding small businesses and supporting jobs. For example, the
hospitality sector
, particularly in locales such as the Mediterranean, brings in millions of euros a year. Tourism here serves as a vital source of revenue, and could be viewed to be hugely beneficial for job creations and public services in these areas .

On the other hand,

mass travel
may often erode the very culture it seeks to showcase to the world. This is because the tourism companies who
enter a new market
might start building hotels and other services that end up pushing smaller, local businesses out of the said market, until very little of the “
authentic experience
” remains. For instance, many cities in South East Asia, such as Sapa and Phuket, could be said to have lost their uniqueness and instead have become replicas of other tourist towns. Over time, these cities are likely to
lose their charm
and perhaps also their visitors.

Overall, I argue that the economic effects of tourism does not outweigh the loss of culture, and as such, I believe that increased international tourism has been on the whole undesirable.

(274 words)

📚 Vocabulary

Inexpensive methods of travelling internationally
/ˌɪnɪkˈspɛnsɪv ˈmɛθədz ʌv ˈtrævəlɪŋ ˌɪntərˈnæʃənəli/
(noun). Những cách du lịch quốc tế ít tốn kém
vocab
Open their borders to international tourists
/ˈoʊpən ðɛr ˈbɔrdərz tu ˌɪntərˈnæʃənəl ˈtʊrəsts/
(verb). Rộng mở biên giới cho du khách nước ngoài
vocab
Do more harm than good
/du mɔr hɑrm ðæn gʊd/
(verb). Có hại nhiều hơn có lợi
vocab
Improve economies at the cost of cultures' individuality
/ɪmˈpruv ɪˈkɑnəmiz æt ðə kɑst ʌv ˈkʌlʧərz ɪnˌdɪvɪʤuˈælɪti/
(verb). Đánh đổi nét đặc trưng của các nền văn hóa để phát triển kinh tế
Brings in significant revenue
/brɪŋz ɪn səgˈnɪfɪkənt ˈrɛvəˌnu/
(verb). Mang lại nguồn doanh thu khổng lồ
vocab
Aid economic development
/eɪd ˌɛkəˈnɑmɪk dɪˈvɛləpmənt/
(verb). Hỗ trợ phát triển kinh tế
vocab
Spend a huge amount of money on hotels, food, and shopping
/spɛnd ə hjuʤ əˈmaʊnt ʌv ˈmʌni ɑn hoʊˈtɛlz, fud, ænd ˈʃɑpɪŋ/
(verb). Chi nhiều tiền vào khách sạn, thức ăn, và mua sắm
vocab
Hospitality sector
/ˌhɑspəˈtæləti ˈsɛktər/
(noun). Ngành nhà hàng khách sạn
vocab
To be hugely beneficial for job creations
/tu bi ˈhjuʤli ˌbɛnəˈfɪʃəl fɔr ʤɑb kriˈeɪʃənz/
(adj). Có lợi cho việc tạo công ăn việc làm
Mass travel
/mæs ˈtrævəl/
(noun). Du lịch đại trà
vocab
Enter a new market
/ˈɛntər ə nu ˈmɑrkət/
(verb). Thâm nhập thị trường mới
vocab
Push smaller, local businesses out of the market
/pʊʃ ˈsmɔlər, ˈloʊkəl ˈbɪznəsəz aʊt ʌv ðə ˈmɑrkət/
(verb). Đẩy các doanh nghiệp địa phương nhỏ ra khỏi thị trường
vocab
Authentic experience
/əˈθɛntɪk ɪkˈspɪriəns/
(noun). Trải nghiệm thật, nguyên bản
Lose their uniqueness
/luz ðɛr juˈniknəs/
(verb). Mất đi sự độc đáo
Become replicas of other tourist towns
/bɪˈkʌm ˈrɛpləkəz ʌv ˈʌðər ˈtʊrəst taʊnz/
(verb). Trở thành bản sao của các thị trấn du lịch khác
Lose their charm
/luz ðɛr ʧɑrm/
(verb). Mất đi nét đẹp

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Trải nghiệm thật, nguyên bản -

01.

 

Du lịch đại trà -

02.

 

Ngành nhà hàng khách sạn -

03.

 

Có hại nhiều hơn có lợi -

04.

 

Những cách du lịch quốc tế ít tốn kém -

05.

Exercise 2:

Vì trao đổi văn hóa đang được ủng hộ, ngày càng có nhiều quốc gia rộng mở biên giới cho du khách nước ngoài.

=> As cultural exchange is being encouraged, more and more countries are

.

 

Du lịch đại trà đã đánh đổi nét đặc trưng của các nền văn hóa để phát triển kinh tế.

=> Mass tourism has improved economies

cultures’ individuality.

 

Dần dần, những thành phố này sẽ mất đi nét đẹp của nó và cuối cùng là sẽ đánh mất khách du lịch. => Over time, these cities are likely to

and perhaps also their visitors.

 

Nhiều thành phố đã trở thành bản sao của các thị trấn du lịch khác.

=> Many cities have ended up

.

 

Nhiều thành phố ở Đông Nam Châu Á, như Sapa hay Phuket, có thể nói là đã đánh mất đi sự độc đáo của nơi đó.

=> Many cities in South East Asia, such as Sapa and Phuket, could be said to have

.

 

Sự xuất hiện của các công ty du lịch chuyên nghiệp có thể đẩy có doanh nghiệp địa phương nhỏ ra khỏi thị trường.

=> The advent of professional tourism companies might

.

 

Thâm nhập thị trường mới lúc nào cũng khó khăn.

=>

is always challenging.

 

Ngành du lịch có thể được xem là có lợi rất nhiều ở khía cạnh tạo công ăn việc làm.

=> Tourism could be viewed to be

.

 

Ngành du lịch mang lại nguồn doanh thu khổng lồ và tư đó có thể hỗ trợ phát triển kinh tế.

=> Tourism brings in significant revenue and can thus

.

 

Du khách khi đến thăm nước khác thường chi nhiều tiền vào khách sạn, thức ăn, và mua sắm.

=> Tourists when visiting other countries

.

💡 Gợi ý

at the cost of

Entering a new market

push smaller, local businesses out of the market

opening their borders to international tourists

aid economic development

lose their charm

hugely beneficial for job creations

being the replicas of other tourist towns

lost their uniqueness

spend a huge amount of money on hotels, food, and shopping

Bấm vào trang IELTS Writing Samples để theo dõi các bài mẫu Writing Task 2 chất lượng khác nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample International travel is becoming cheaper, and countries are opening their doors to more and more tourists. Do the advantages of increased tourism outweigh its disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background