Education is more effective than imprisonment in solving crimes. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc một nền giáo dục tốt hơn sẽ giúp giảm thiểu tỷ lệ phạm tội, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng chỉ ra những vấn đề không tốt mà những hình thức trừng phạt nặng có thể mang lại.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, là giáo dục là một giải pháp rất tốt để giảm tỷ lệ phạm tội.

Insert Statement here...
I personally believe in the necessity of a better education system over a harsh penal system for a more effective method of reducing crime.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Imprisonment is not an ideal system of managing crime because it cannot instill a code of morality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Better to teach people what is right or wrong without the need for punishment → fewer resources spent on policing people
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Sweden - Focusing on a good education → one of the lowest recidivism rates in the world.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
There are large socio-economic factors that go into crime, and punishment does not help to alleviate them.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most criminals come from low-income families and low social mobility → have no choice but to turn to crime → harsh punishment might simply be counterproductive
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: The United States → harsh punishment has not led to a decrease in crime, but has resulted in a fifty percent recidivism rate, among the highest in the world.

📝 Bài mẫu

The choice between punishment and education as

the most efficient method of mitigating the crime
in society have been long grappled with. I personally believe in the necessity of a
better education system
over a
harsh penal system
for a more effective method of reducing crime.

Firstly,

imprisonment
is not an ideal system of managing crime because it fundamentally fails at one crucial task i.e. instilling a code of morality, and therefore does not solve the problem of crime in the long term. What is necessary, ultimately, is to teach people what is right or wrong without the need for punishment; this way, less resources need to be spent on policing people, for individuals can
police
themselves. Focusing on a good education is how countries such as Sweden, despite
relatively tame penalties for legal offences
, have one of the
lowest recidivism rates
in the world.

Secondly, there are large

socio-economic factors
that go into crime, and punishment does not help to
alleviate
them. It is no mistake that most criminals come from
low income families with low social mobility
, and due to a lack of economic opportunities, many people
within this lower strata of society
have no choice but to turn to crime. As such, harsh punishment might simply be
counterproductive
. In the United States, for example, harsh punishment has not led to a decrease in crime, but has resulted in a fifty percent recidivism rate, among the highest in the world.

Therefore, I on the whole believe that the importance of instilling a sense of morality is much more effective than punishment at stopping crime. Hence, I argue that education is better than imprisonment as a tool for

crime reduction
.

(282 words)

📚 Vocabulary

Học thêm từ vựng chủ đề Crime thông qua bài viết mẫu IELTS Task 2 ở trên nhé.

The most efficient method of mitigating the crime
/ðə moʊst ɪˈfɪʃənt ˈmɛθəd ʌv ˈmɪtəˌgeɪtɪŋ ðə kraɪm/
(noun). Phương pháp hiệu quả nhất để giảm việc phạm tội
Grapple with something
/ˈgræpəl wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đối mặt với điều gì đó
Better education system
/ˈbɛtər ˌɛʤəˈkeɪʃən ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống giáo dục tốt hơn
vocab
Harsh penal system
/hɑrʃ ˈpinəl ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống hình phạt khắc nghiệt
vocab
Imprisonment
/ɪmˈprɪzənmənt/
(noun). Sự bỏ tù
vocab
An ideal system of managing crime
/tu bi ən aɪˈdil ˈsɪstəm ʌv ˈmænəʤɪŋ kraɪm/
(noun). Một hệ thống quản lý tội phạm lý tưởng
vocab
Instill a code of morality
/ɪnˈstɪl ə koʊd ʌv məˈræləti/
(verb). Truyền đạt nguyên tắc đạo đức
vocab
Police
/pəˈlis/
(verb). Giữ trật tự, giữ cho tuân theo luật pháp
vocab
Relatively tame penalties for legal offences
/ˈrɛlətɪvli teɪm ˈpɛnəltiz fɔr ˈligəl əˈfɛnsɪz/
(noun). Hình phạt tương đối nhẹ cho các hành phi phạm tội
Lowest recidivism rates
/ˈloʊəst rəˈsɪdɪˌvɪzəm reɪts/
(noun). Tỷ lệ tái phạm thấp nhất
vocab
Socio-economic factors
/ˈsoʊsioʊ-ˌɛkəˈnɑmɪk ˈfæktərz/
(noun). Các yếu tố kinh tế xã hội
vocab
Alleviate
/əˈliviˌeɪt/
(verb). Làm giảm nhẹ
Low income families with low social mobility
/loʊ ˈɪnˌkʌm ˈfæməliz wɪð loʊ ˈsoʊʃəl moʊˈbɪləti/
(noun). Các gia đình có thu nhập và sự di động xã hội thấp
vocab
Within this lower strata of society
/wɪˈðɪn ðɪs ˈloʊər ˈstrætə ʌv səˈsaɪəti/
(adj). Ở tầng lớp thấp hơn của xã hội
vocab
Counterproductive
/ˈkaʊntərprəˌdʌktɪv/
(adj). Phản tác dụng
vocab
Crime reduction
/kraɪm rəˈdʌkʃən/
(noun). Sự hạn chế tội phạm

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Essay nhé!

Exercise 1:

Điền vào chỗ trống để hoàn thành các cụm từ sau.

 

Đối mặt với điều gì đó -->

01.
with something

 

Sự bỏ tù -->

02.

 

Phản tác dụng -->

03.

 

Giữ trật tự, giữ cho tuân theo luật pháp -->

04.

 

Tỷ lệ tái phạm thấp nhất --> Lowest

05.
rates

 

Ở tầng lớp thấp hơn của xã hội --> Within this lower

06.
of society

 

Truyền đạt nguyên tắc đạo đức --> Instill a code of

07.

 

Một hệ thống quản lý tội phạm lý tưởng --> An

08.
system of managing crime

Exercise 2:

Chọn từ thích hợp để điền vào ô trống.

QUIZ 1/8

Việc chọn giữa hình phạt hay giáo dục làm phương pháp hiệu quả nhất để giảm việc phạm tội trong xã hội từ lâu đã là vấn đề mà ta phải đối mặt.

--> The choice between punishment and education as the most efficient method of ______ the crime in society have been long grappled with.

mitigating

0% chọn

police

0% chọn

alleviate

0% chọn

Những quốc gia mà có hệ thống giáo dục tốt hơn thường có tỷ lệ phạm tội thấp hơn.

--> Countries with a better ______ tend to have a lower crime rate.

Một số người tin rằng một hệ thống hình phạt khắc nghiệt là cách hiệu quả hơn để giảm mức độ phạm tội. --> Some people believe that a harsh ______ system is a more effective method of reducing crime.

Tập trung vào một nền giáo dục tốt là cách mà các quốc gia như Sweden có tỉ lệ tái phạm thấp nhất mặc dù có hình phạt tương đối nhẹ cho các hành vi phạm tội

--> Focusing on a good education is how countries such as Sweden, despite relatively tame penalties for ______, have one of the lowest recidivism rates in the world.

Có các yếu tố kinh tế xã hội quan trọng mà dẫn tới việc phạm tội. --> There are large ______ that go into crime.

Hầu hết các tội phạm đến từ các gia đình có thu nhập và sự di động xã hội thấp. (nghèo và khó có điều kiện thoát nghèo) --> Most criminals come from low income families with low ______.

Giáo dục thì làm tốt hơn sự bỏ từ trong việc hạn chế tội phạm. --> Education is better than imprisonment as a tool for ______.

Các hình phạt không giúp làm giảm đi tỷ lệ phạm tội. --> Punishment does not help to ______ crime rates.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample In many countries imprisonment is the most common solution to crimes. However, some people believe that better education will be a more effective solution. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background