What is your opinion about a utopia? How to create one?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/11/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): What is your opinion about a utopia? How to create one? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với vấn đề là gì

 • Thân bài: 

  • Body 1: Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, DOL sẽ chỉ ra một vài lý do vì sao không thể có một xã hội hoàn hảo

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề mà một xã hội hoàn hảo có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng không thể có một xã hội hoàn hảo và cũng không nên cố gắng triển khai nó

Insert Statement here...
Utopias are also an obstacle to human progress, for it removes the need for suffering, which is fundamental for finding meaning
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
It is impossible to actually describe a utopian society that works for everyone
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Every person has a different idea of what utopia constitutes → two conflicting views of the ideal society come into conflict → the use of force might have to be used to implement one version of reality over the other
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: one person might envision an ideal society as one where they can do business as they please, many others might view a utopia as one where private property and businesses are abolished → conflicting
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
There is an innate metaphysical value to suffering that utopias would eradicate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Suffering provides meaning to lives → no suffering → abandon all meaning
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: even though child-rearing can be difficult, many parents still endure hardship for their children because they view it as a meaningful endeavour

📝 Bài mẫu

The

prospect of an ideal society
has captivated human thought for centuries, yet in practice, most of these ideas have failed to be realized. In my opinion, because people disagree fundamentally on what
utopia
is, it is difficult to implement it. I argue that utopias are also
an obstacle to human progress
, for it
removes the need for suffering
, which is fundamental for finding meaning.

Firstly, it is impossible to actually describe a utopian society that works for everyone, since every person has a different idea of what utopia constitutes. When two

conflicting views
of the ideal society come into conflict, the use of force might have to be used in order to implement one version of reality over the other. For example, whilst one person might envision an ideal society as one where they can do business as they please, many others might view a utopia as one where private property and businesses are abolished, and where people do not have to work. It is simply impossible to reconcile the two, and attempts at implementing utopia might
fall apart
upon disagreement.

Secondly, it could be argued that there is an innate

metaphysical value
to suffering that utopias would eradicate. Suffering could be said to be essential to us, for it is what
provides meaning to our lives
- to live in utopia, where there is no suffering, could be to abandon all meaning.  For example, even though child-rearing can often be very difficult, many parents still
endure hardship
for their children because they view it as a meaningful endeavor. In a utopia, where everyone could get everything they want, it might be said that there may be no motivation to
embark on meaningful pursuits
.

On the whole, I believe that ideal societies are impossible to build by their very nature whilst removing any sort of meaning itself. Therefore, I argue that we should not try to implement them.

(319 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng bổ ích được sử dụng trong bài IELTS Writing mẫu vừa rồi.

Prospect of an ideal society
/ˈprɒspɛkt ɒv ən aɪˈdɪəl səˈsaɪəti/
(noun). Viễn cảnh của một xã hội lý tưởng
vocab
Captivate human thought
/ˈkæptɪveɪt ˈhjuːmən θɔːt/
(verb). Khiến con người phải suy nghĩ
vocab
Fail to realize something
/feɪl tuː ˈrɪəlaɪz ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Không đạt được điều gì đó
vocab
Utopia
/juːˈtəʊpjə/
(noun). Xã hội lý tưởng
vocab
An obstacle to human progress
/ən ˈɒbstəkl tuː ˈhjuːmən ˈprəʊgrəs/
(noun). Một chướng ngại vật đối với sự phát triển của loài người
vocab
Remove the need for suffering
/rɪˈmuːv ðə niːd fɔː ˈsʌfərɪŋ/
(verb). Không cần phải trải qua đau khổ
vocab
Conflicting views
/kənˈflɪktɪŋ vjuːz/
(noun). Ý kiến trái chiều
vocab
Where private property and businesses are abolished
/weə ˈpraɪvɪt ˈprɒpəti ænd ˈbɪznɪsɪz ɑːr əˈbɒlɪʃt/
(noun). Nơi mà tài sản cá nhân và các doanh nghiệp bị hủy bỏ
Fall apart
/fɔːl əˈpɑːt /
(verb). Thất bại, tan vỡ
vocab
Metaphysical value
/ˌmɛtəˈfɪzɪkəl ˈvæljuː/
(noun). Giá trị siêu hình
To be essential to us
/tuː biː ɪˈsɛnʃəl tuː ʌs/
(adj). Rất quan trọng đối với chúng ta
Provide meaning to our lives
/prəˈvaɪd ˈmiːnɪŋ tuː ˈaʊə laɪvz/
(verb). Cho ý nghĩa về cuộc sống
vocab
Child rearing
/ʧaɪld ˈrɪərɪŋ/
(noun). Việc nuôi dạy trẻ
vocab
Endure hardship
/ɪnˈdjʊə ˈhɑːdʃɪp/
(verb). Chịu đựng gian khó
vocab
Embark on meaningful pursuits
/ɪmˈbɑːk ɒn ˈmiːnɪŋfʊl pəˈsjuːts/
(verb). Bắt đầu những việc làm có ý nghĩa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Viễn cảnh của một xã hội lý tưởng được cho là hoang đường.

 

=>

has been claimed to be unreal.

 

 

2 Dù anh ấy đã cố gắng hết sức, anh ấy đã không đạt được những tham vọng của mình.

 

=> Although he tried his best, he

.

 

 

3 Dịch bệnh không nên được xem là chướng ngại vật đối với phát triển của loài người vì nó cho con người động lực để tạo ra những loại thuốc mới.

 

=> Pandemics shouldn't be considered

since they give human the drive to invent new medicines.

 

 

4 Xã hội lý tưởng ngăn con người phát triển vì nó khiến ta không cần phải trải qua đau khổ, mà khổ đau là yếu tố căn bản của việc tìm ý nghĩa cuộc sống.

 

=> Utopias are also an obstacle to human progress, for it

, which is fundamental for finding meaning.

 

 

5 Những người khác có thể nhìn nhận xã hội lý tưởng như một nơi mà tài sản cá nhân và các doanh nghiệp bị hủy bỏ, một nơi mà họ không cần phải làm việc.

 

=> Others might view a utopia as one

, and where people do not have to work.

 

 

6 Khổ đau cho chúng ta biết ý nghĩa của cuộc sống.

 

=> Suffering

.

 

 

7 Nơi mà mọi người có thể có được những gì họ muốn, họ sẽ không còn động lực để bắt đầu những việc làm có ý nghĩa nữa.

 

=> Where everyone could get everything they want, there may be no motivation to

.

💡 Gợi ý

The prospect of an ideal society

obstacles to human progress

provides meaning to our lives

embark on meaningful pursuits

where private property and businesses are abolished

removes the need for suffering

failed to realize his ambitions

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Xã hội lý tưởng

=>

01.

 

Ý kiến trái chiều

=>

02.

 

Thất bại, tan vỡ

=>

03.

 

Giá trị siêu hình

=>

04.
value

 

Việc nuôi dạy trẻ

=>

05.

 

Chịu đựng gian khó

=>

06.

 

Khiến con người phải suy nghĩ

=>

07.
human thought

 

Rất quan trọng đối với chúng ta

=> To be

08.
to us

Xem qua bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Task 1 ngày 02/11/2019 và làm thêm bài tập.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley13 Sau sample "People often think about creating an ideal society, but most of the time fail in making this happen. What is your opinion about an ideal society? How can we create an ideal society?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background