Most crucial function of music is to help people unwind. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với đề bài và cho rằng âm nhạc không chỉ mang tính giải trí, DOL chỉ diễn đạt lý lẽ đầu tiên

  • Body 2: Tiếp đó DOL diễn đạt tiếp lý lẽ thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
I strongly disagree with the statement that the most important function of music is for the audience’s relaxation
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1
Idea 1
Music is to express personal feelings and beliefs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: share anecdotes, emotions, some can make audience uncomfortable but interested
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2
Idea 1
Music is to deliver political and social messages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: many songs write about social issues → put audience in an uncomfortable position to critically think about those issues

📝 Bài mẫu

With the

widespread popularity of music
nowadays, people think that the most important function of music is for the
audience’s relaxation
. I strongly disagree with the statement, however, due to two main reasons.

The first reason why I think music should be something more than a relaxation means is that music is a way for artists to express themselves. When writing music, composers often

share their anecdotes
, usually with comments on the side. Some of these stories can
make the audience enraptured
, some can make them
feel miserable
, or even some can
make them skeptical about themselves
. However, these are all the
raw feelings
that the artists want to share for the audience to
sympathize with them
, and I think this should be the chief function of music. Listening to music is like having a deep and personal conversation with its creator, just like any
other forms of art
.

The second reason why I think music is not just for relaxation is that music is a way to deliver and

spread awareness about political and social issues
. This notion is especially
ubiquitous
in Western music, where artists
have more freedom to express their views
and beliefs with little censorship. It is a fact that political and social issues can
spark strong feelings
, and music is a way to deliver those feelings to the general public. This of course will put the listeners in an uncomfortable position because most Vietnamese still
hesitate to talk openly about social issues
. However, gradually, it will
change this perception
and encourage people to openly discuss social problems.

In conclusion, I think that among various reasons why I disagree with the statement that music’s most important function should be for people’s relaxation, these are the two main ones.

(292 words)

📚 Vocabulary

Widespread popularity of music
/ˈwaɪdsprɛd ˌpɒpjʊˈlærɪti ɒv ˈmjuːzɪk/
(noun). Sự yêu thích rộng rãi dành cho âm nhạc
vocab
Audience's relaxation
/ˈɔːdiənsɪz ˌriːlækˈseɪʃən/
(noun). Sự thư giãn của khán giả
vocab
A way to express themselves
/ə weɪ tuː ɪksˈprɛs ðəmˈsɛlvz/
(noun). Một cách để bày tỏ bản thân
vocab
Share their anecdotes
/ʃeə ðeər ˈænɪkdəʊts/
(verb). Chia sẻ những câu truyện của họ
Make the audience enraptured
/meɪk ði ˈɔːdiəns ɪnˈræpʧəd/
(verb). Khiến khán giả cực kỳ thích thú
vocab
Feel miserable
/fiːl ˈmɪzərəbl/
(verb). Cảm thấy đau khổ
vocab
Make them skeptical about themselves
/meɪk ðɛm ˈskɛptɪkəl əˈbaʊt ðəmˈsɛlvz/
(verb). Khiến họ nghi ngờ về bản thân
Raw feelings
/rɔː ˈfiːlɪŋz/
(noun). Những cảm xúc trần trụi
vocab
Sympathize with them
/ˈsɪmpəθaɪz wɪð ðɛm/
(verb). Đồng cảm với họ
vocab
Other forms of art
/ˈʌðə fɔːmz ɒv ɑːt/
(noun). Các hình thức nghệ thuật khác
vocab
Spread awareness about political and social issues
/sprɛd əˈweənəs əˈbaʊt pəˈlɪtɪkəl ænd ˈsəʊʃəl ˈɪʃuːz/
(verb). Giúp tăng nhận thức về các vấn đề chính trị và xã hội
Ubiquitous
/ju(ː)ˈbɪkwɪtəs/
(adj). Thường gặp, rất phổ biến
Have more freedom to express their views
/hæv mɔː ˈfriːdəm tuː ɪksˈprɛs ðeə vjuːz/
(verb). Tự do bày tỏ quan điểm hơn
Spark strong feelings
/spɑːk strɒŋ ˈfiːlɪŋz/
(verb). Gợi lên những cảm xúc mãnh liệt
Hesitate to talk openly about social issues
/ˈhɛzɪteɪt tuː tɔːk ˈəʊpnli əˈbaʊt ˈsəʊʃəl ˈɪʃuːz/
(verb). Ngại nói về những vấn đề xã hội
vocab
Change this perception
/ʧeɪnʤ ðɪs pəˈsɛpʃən/
(verb). Thay đổi nhận thức

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1:

Việc âm nhạc có thể kết nối mọi người đã giải thích vì sao có một sự yêu thích rộng rãi dành cho nó.

=> The fact that music can connect people has explained for the

of it.

 

Đa số mọi người nghĩ rằng chức năng quan trọng nhất của âm nhạc là để giúp khán giả thư giãn.

=> Most people think that the most important function of music is for

.

 

Âm nhạc là một cách để các nghệ sỹ bày tỏ bản thân.

=> Music is a way for artists to

.

 

Đa số người Việt vẫn còn ngại nói về những vấn đề xã hội.

=> Most Vietnamese still

.

 

Không dễ để có thể thay đổi nhận thức của một người.

=> It's not easy to

.

 

Bộ phim đã gợi lên những cảm xúc mãnh liệt ở khán giả.

=> The movie has

in the audience.

 

Người Mỹ có nhiều tự do hơn trọng việc bày tỏ quan điểm.

=> Americans

.

 

Âm nhạc là một cách để truyền tải và giúp tăng nhận thức về các vấn đề chính trị và xã hội.

=> Music is a way to deliver and

.

 

Một trong số những câu chuyện này có thể làm cho khán giả cực kỳ thích thú.

=> Some of these stories can

.

💡 Gợi ý

the audience's relaxation

hesitate to talk openly about social issues

sparked strong feelings

spread awareness about political and social issues

widespread popularity

express themselves

have more freedom to express their views

change one's perception

make the audience enraptured

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Some songs can even make people skeptical ____ themselves.

for

0% chọn

to

0% chọn

about

0% chọn

He's been through many highs and lows, so he's really good at sympathizing ____ others.

Which is the synonym of 'ubiquitous'?

Which is the synonym of 'miserable'?

Tìm hiểu thêm những bài viết mẫu Task 2 IELTS Writing chất lượng khác do DOL biên soạn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some people think that the most important function of music is to help people relax. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!