History cannot teach us about today. Others disagree. Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/03/2020 chủ đề lịch sử (history): History cannot teach us about today. Others disagree. Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL nói về góc nhìn đầu tiên, cho rằng lịch sử không dạy chúng ta nhiều về những thứ ngày nay

  • Body 2: Tiếp đến, DOL thảo luận về góc nhìn thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
I argue that the problems we face as a society have often already been faced by previous generations, and as such, history will have something to teach us.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
History has little to teach us about today
Idea 1
We should focus more on the present in order to solve issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Technological transformation → The problems we face today can be much more complex than the past
Idea 2
Limit ourselves to previous solutions → An intellectual straightjacket
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, issues such as climate change could be said to be unique to our current age, and will require us to examine our own society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The study of the past helps us to understand the present
Idea 1
Mark Twain once said: “History doesn't repeat itself, but it does rhyme”
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Even though the problems might not be identical, it is nonetheless fundamentally similar to what previous generations of humans have undergone → not repeat the same mistakes of the past
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, since the 1940s, we have learnt never to go to war at a worldwide scale again, kicking off a period of unprecedented peace

📝 Bài mẫu

Many people today often debate

the relevance of studying the past to current behavior
. There are those who believe that this is
a fruitless endeavor
, since we should focus on the unique circumstances of today rather than
the different nature of society in the past
. On the other hand, I argue that the problems we face as a society have often already been faced by
previous generations
, and as such, history will have something to teach us.

There are those who believe that due to the

ever-changing material conditions of society
, we should focus more on the present in order to solve issues. Over the last 100 years, technology has
transformed society
to a point where the problems we face today can arguably be said
to be much more complex
than the past:
to limit ourselves to previous solutions
instead of
delving into modern problems
is the
the equivalent of an intellectual straightjacket
. For example, issues such as climate change could be said to be unique to our current age and will require us to examine our own society.

On the other hand, as Mark Twain once said: “History doesn't repeat itself, but it does rhyme”. This means that even though the problems we face might not be identical, it is nonetheless

fundamentally similar
to what previous generations of humans have undergone. Therefore, studying history allows us to not repeat the same mistakes of the past. For example, since the 1940s, we have learned never
to go to war on a worldwide scale
again,
kicking off a period of unprecedented peace
.

Overall, thus, I argue that while we should adapt to present circumstances, there is still much to be learned from the past to help understand the issues of today.

(291 words)

📚 Vocabulary

Bảng danh sách từ vựng từ bài Writing Task 2 mẫu.

Relevance of studying the past to current behaviour
/ˈrɛlɪvəns ɒv ˈstʌdiɪŋ ðə pɑːst tuː ˈkʌrənt bɪˈheɪvjə/
(noun). Mối liên quan giữa việc nghiên cứu quá khứ với các hành vi ngày nay
Fruitless endeavour
/ˈfruːtlɪs ɪnˈdɛvə/
(noun). Nổ lực vô ích
vocab
Different nature of society in the past
/ˈdɪfrənt ˈneɪʧər ɒv səˈsaɪəti ɪn ðə pɑːst/
(noun). Tính chất khác nhau của xã hội ngày xưa
vocab
Previous generations
/ˈpriːviəs ˌʤɛnəˈreɪʃənz/
(noun). Các thế hệ trước
vocab
Ever-changing material conditions of society
/ˈɛvə-ˈʧeɪnʤɪŋ məˈtɪərɪəl kənˈdɪʃənz ɒv səˈsaɪəti/
(noun). Điều kiện vật chất luôn thay đổi của xã hội
Transform society
/trænsˈfɔːm səˈsaɪəti/
(verb). Biến đôi xã hội
To be much more complex
/tuː biː mʌʧ mɔː ˈkɒmplɛks/
(adj). Trở nên phức tạp hơn nhiều
Limit ourselves to previous solutions
/ˈlɪmɪt ˌaʊəˈsɛlvz tuː ˈpriːviəs səˈluːʃənz/
(verb). Giới hạn bản thân ở những giải pháp trước đây
Delve into modern problems
/dɛlv ˈɪntuː ˈmɒdən ˈprɒbləmz/
(verb). Đào sâu/tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề hiện đại
To be the equivalent of an intellectual straightjacket
/tuː biː ði ɪˈkwɪvələnt ɒv ən ˌɪntɪˈlɛktjʊəl ˈstreɪtˌʤækɪt/
(noun). Giống với sự hạn chế về tri thức
vocab
To be fundamentally similar
/tuː biː ˌfʌndəˈmɛntli ˈsɪmɪlə/
(adj). Về căn bản là giống nhau
Go to war on a worldwide scale
/goʊ tu wɔr ɑn ə ˈwɜrlˈdwaɪd skeɪl/
(verb). Khơi mào chiến tranh trên quy mô toàn thế giới
vocab
Kick off a period of unprecedented peace
/kɪk ɒf ə ˈpɪərɪəd ɒv ʌnˈprɛsɪdəntɪd piːs/
(verb). Bắt đầu một chu kỳ bình yên chưa từng có trước đây
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Nổ lực vô ích -

01.

 

Tính chất khác nhau của xã hội ngày xưa -

02.

 

Các thế hệ trước -

03.

 

Sự hạn chế về tri thức -

04.

 

Điều kiện vật chất luôn thay đổi của xã hội -

05.

Exercise 2:

Công nghệ đã làm xã hội biến đổi tới mức các vấn đề ngày nay có thể nói là phức tạp hơn ngày trước rất nhiều.

=> Technology

to a point where the problems we face today can arguably be said to be much more complex than the past.

 

Từ những năm 1940, chúng ta đã học được là không bao giờ chiến tranh trên quy mô thế giới một lần nữa, điều này đã bắt đầu một chu kỳ hòa bình chưa từng có trước đây.

=> Since the 1940s, we have learnt never to go to war on a worldwide scale again,

.

 

Khi các nhà nghiên cứu đào sâu vào các vấn đề hiện tại, họ cũng tham khảo những vấn đề trước đây.

=> As researchers

, they also refer to the previous ones.

 

Những vấn đề mà chúng ta đối mặt ngày nay thì về bản chất là giống với những gì mà các thế hệ trước đã trải qua.

=> Problems we face nowadays is

to what previous generations of humans have undergone.

 

Chúng ta nên nghĩ ra những giải pháp mới thay vì chỉ giới hạn bản thân ở những giải pháp trước đây.

=> We should come up with innovative solutions instead of

previous ones.

 

Mạng Internet đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với lúc nó mới được giới thiệu.

=> The Internet

than when it's first introduced.

💡 Gợi ý

fundamentally similar

has transformed society

limiting ourselves to

kicking off a period of unprecedented peace

has become much more complex

delve into modern problems

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some believe that history has little to teach us about today while others think that the study of the past helps us to understand the present. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề History mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background