Studying literature is a waste of time for high schoolers. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2020 chủ đề giáo dục (education): Studying literature is a waste of time for high schoolers. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc học ngữ văn ở trường trung học, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích về mặt học tập để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: DOL cũng chỉ ra những lợi ích khác mà ngữ văn mang lại về mặt hiểu biết văn hóa

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng văn học rất quan trọng và học sinh nên học ngữ văn

Insert Statement here...
It is not a waste of time for high school students to study literature, such as novels and poems.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree 1
Idea 1
Individual can learn how to write from learning literature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: students can expand vocab, learn new expressions, how to put forth a logical argument
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree 2
Idea 1
Students can learn about the Vietnamese culture through literature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: learn about traditions, beliefs of that time, relationship with other cultures

📝 Bài mẫu

Although some might think that high school students should focus more on other subjects but literature, I strongly disagree that students should stop studying

novels and poems
.

The first reason why students should continue learning about literature is that they can improve their communication skills. For example, students can

expand their vocabulary
, learn new ways of expressing themselves, and know how to
put forth a logical argument
. Many great writers have confirmed that the secret to better writing is via
extensive pursuing
. Learning about literature also helps with verbal communication, as students can
pick up slang from a novel
to use in real life. Also, there are many characters in famous Vietnamese works used to refer to certain qualities, such as using Hoan Thu to represent a jealous person.

The second reason students should learn more about literature is that students can learn a lot about Vietnamese culture. Because literature

reflects peoples' lives
in a certain region during a certain period,
much is revealed
through studying novels and poems. For example, students can learn what lives were like from reading Chi Pheo, a famous short story. They can imagine
what philosophy the villagers were practicing
and what they did for a living. Moreover, students can
interpret how much influence other cultures have on Vietnam
through reading. An example of this is by examining the language used in literature to see where those words originate.

In conclusion, there are multiple reasons why literature should be a big part of the curriculum. I strongly disagree with the opinion that learning literature is a waste of time.

(264 words)

📚 Vocabulary

Novels and poems
/ˈnɑvəlz ænd ˈpoʊəmz/
(noun). Tiểu thuyết và thơ
vocab
Expand their vocabulary
/ɪkˈspænd ðɛr voʊˈkæbjəˌlɛri/
(verb). Mở rộng vốn từ vựng
vocab
Learn new ways to express themselves
/lɜrn nu weɪz tu ɪkˈsprɛs ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Học những cách mới để bày tỏ quan điểm
vocab
Put forth a logical argument
/pʊt fɔrθ ə ˈlɑʤɪkəl ˈɑrgjəmənt/
(verb). Đưa ra những tranh luận logic
vocab
Extensive pursuing
/ɪkˈstɛnsɪv pərˈsuɪŋ/
(noun). (Nghĩa trong bài) Đọc sách nhiều/ Theo đuổi, làm một việc gì đó
vocab
Verbal communication
/ˈvɜrbəl kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). Giao tiếp bằng lời
vocab
Pick up a slang from a novel
/pɪk ʌp ə slæŋ frʌm ə ˈnɑvəl/
(verb). Học một tiếng lóng từ trong tiểu thuyết
vocab
Characters used to refer to certain qualities
/ˈkærɪktərz juzd tu rəˈfɜr tu ˈsɜrtən ˈkwɑlətiz/
(noun). Những nhân vật đại diên cho những tính cách nhất định
vocab
Reflects people’s lives
/rɪˈflɛkts ˈpipəlz lɪvz/
(verb). Phản ảnh đời sống của người dân
vocab
Much is revealed
/mʌʧ ɪz rɪˈvild/
(noun). Nhiều thứ được hé lộ
vocab
What philosophy the villagers were practicing
/wʌt fəˈlɑsəfi ðə ˈvɪlɪʤərz wɜr ˈpræktəsɪŋ/
(noun). Người dân làng tin theo triết lý gì
vocab
Interpret how much influence other cultures have on Vietnam
/ɪnˈtɜrprət haʊ mʌʧ ˈɪnfluəns ˈʌðər ˈkʌlʧərz hæv ɑn viˌɛtˈnɑm/
(verb). Làm sáng tỏ xem nền văn hóa khác tác động tới Việt Nam nhiều như thế nào
vocab
Examine the language used in literature
/ɪgˈzæmɪnɪŋ ðə ˈlæŋgwəʤ juzd ɪn ˈlɪtərəʧər/
(verb). Nghiên cứu ngôn ngữ dùng trong văn học
vocab
Originate
/əˈrɪʤəˌneɪt/
(verb). Bắt nguồn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Tôi thích đọc tiểu thuyết và thơ khi tôi rảnh.

 

=> I love reading

when I'm free.

 

 

2 Thông qua việc đọc sách, trẻ em học được nhiều cách mới để bày tỏ quan điểm.

 

=> By reading books, children

.

 

 

3 Tôi thích cách mà các nhân vật khác nhau đại diện cho những tính cách nhất định.

 

=> I love how

.

 

 

4 Văn học phản ảnh đời sống của con người ở một vùng nhất định trong một thời điểm cụ thể.

 

=> Literature

in a certain region during a certain period.

 

 

5 Triết lý mà dân làng tin theo là một chủ đề được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học.

 

=>

is a matter of interest to many scientists.

 

 

6 Nghiên cứu được thực hiện để làm sáng tỏ xem nền văn hóa khác tác động tới Việt Nam nhiều như thế nào.

 

=> Research is being carried out to

.

 

 

7 Chúng ta đã học được rất nhiều từ việc nghiên cứu ngôn ngữ dùng trong văn học.

 

=> We learned a lot from

.

💡 Gợi ý

learn new ways to express themselves

novels and poems

interpret how much influence other cultures have on Vietnam

different characters are used to refer to certain qualities

reflects peoples' lives

What philosophy the villagers were practicing

examining the language used in literature

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Bắt nguồn

=>

01.

 

Mở rộng vốn từ vựng

=>

02.
their vocabulary

 

(Nghĩa trong bài) Đọc sách nhiều/ Theo đuổi, làm một việc gì đó

=>

03.

 

Giao tiếp bằng lời

=>

04.

 

Học một tiếng lóng từ trong tiểu thuyết

=> Pick up a

05.
from a novel

 

Nhiều thứ được hé lộ

=> Much is

06.

 

Đưa ra những tranh luận logic

=>

07.
a logical argument

Theo dõi DOL để cập nhật ngay các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley26 Sau sample "Some people think that it is a waste of time for high school students to study literature, such as novels and poems. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background