What are the benefits & drawbacks of junk food becoming more affordable & more available?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/03/2020 chủ đề đồ ăn & thức uống (foods & drinks): What are the benefits & drawbacks of junk food becoming more affordable & more available? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc phát triển các chuỗi thức ăn nhanh

  • Body 2: Vì DOL cho rằng các chuỗi thức ăn nhanh có nhiều hại hơn lợi, DOL cũng chỉ ra những vấn đề không tốt mà thức ăn nhanh mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, rằng việc phát triển các chuỗi thức ăn nhanh là có hại

Insert Statement here...
In my opinion, the growth of fast food companies globally is quite harmful, since the cost to both the environment and to people is too great.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Those in poorer areas will be able to afford to eat
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fast food is both cheap and quick to make → appeal to those with not a lot of money and time
Idea 2
Fast food restaurants are also a major employer of low skilled workers → provide poorer individuals with jobs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, fast food chains are one of the biggest employers in countries such as America, especially in isolated towns and counties.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Health problems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Such as increased blood pressure and risk of heart disease
Idea 2
Environmentally and morally questionable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The meat necessary to uphold the supply chain of fast food restaurants requires the wholesale slaughter of animals in factory farms.

📝 Bài mẫu

The growth of fast food companies globally, resulting in cheaper prices and greater availability, have become an increasing source of both excitement and apathy. In my opinion, this trend is in general quite harmful, since

the cost to both the environment and to people i
s too great.

A benefit of the

increasing ubiquity of fast food
is that those in poorer areas will be able to afford to eat. Since fast food is both cheap and quick to make, this will appeal to those with not a lot of money and time. Furthermore, fast food restaurants are also
a major employer of low skilled workers
, and as such, can help to provide poorer individuals with jobs. For instance, fast food chains are one of the biggest employers in countries such as America, especially in isolated towns and counties.

On the other hand, it could be said that fast food does much more harm to society in the long run. Firstly, fast food has been shown to

cause numerous health problems
, such as increased blood pressure and risk of heart disease, which will be very costly to society. In addition, the meat necessary to
uphold the supply chain
of fast food restaurants requires the wholesale
slaughter of animals in factory farms
, which could be said to be both
environmentally and morally questionable
. For example, McDonalds have been shown by numerous reports to be a frequent violator of environmental legislation.

Thus, I argue that while the short term economic effect on society might look desirable, in the long run, the health and environmental effects of fast food mean that their growth is overall undesirable.

(272 words)

📚 Vocabulary

Fast food companies
/fæst fud ˈkʌmpəniz/
(noun). Các công ty thức ăn nhanh
vocab
The cost to both the environment and to people
/ðə kɑst tu boʊθ ði ɪnˈvaɪrənmənt ænd tu ˈpipəl/
(noun). Những hệ quả để lại cho môi trường và con người
vocab
Increasing ubiquity of fast food
/ɪnˈkrisɪŋ juˈbɪkwɪti ʌv fæst fud/
(noun). Sự phổ biến đang tăng lên của thức ăn nhanh
vocab
To be able to afford to eat
/tu bi ˈeɪbəl tu əˈfɔrd tu it/
(verb). Có thể chi trả để ăn
vocab
To be both cheap and quick to make
/tu bi boʊθ ʧip ænd kwɪk tu meɪk/
(adj). Vừa rẻ và tốn ít thời gian để làm ra
Appeal to those with not a lot of money and time
/əˈpil tu ðoʊz wɪð nɑt ə lɑt ʌv ˈmʌni ænd taɪm./
(verb). Thu hút những người không có nhiều tiền và thời gian
vocab
A major employer of low skilled workers
/ə ˈmeɪʤər ɛmˈplɔɪər ʌv loʊ skɪld ˈwɜrkərz/
(noun). Nhà tuyển dụng chính của dân lao động phổ thông
vocab
Fast food chains
/fæst fud ʧeɪnz/
(noun). Các chuỗi thức ăn nhanh
vocab
Do much more harm to society in the long run
/du mʌʧ mɔr hɑrm tu səˈsaɪəti ɪn ðə lɔŋ rʌn/
(verb). Gây hại cho xã hội về lâu dài
Cause numerous health problems
/kɑz ˈnumərəs hɛlθ ˈprɑbləmz/
(verb). Gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ
vocab
Increased blood pressure and risk of heart disease
/ɪnˈkrist blʌd ˈprɛʃər ænd rɪsk ʌv hɑrt dɪˈziz/
(noun). Bệnh tăng huyết áp và nguy cơ bị bệnh tim
vocab
Uphold the supply chain
/əpˈhoʊld ðə səˈplaɪ ʧeɪn/
(verb). Duy trì chuỗi cung cấp (nguyên liệu)
Slaughter of animals in factory farms
/ˈslɔtər ʌv ˈænəməlz ɪn ˈfæktəri fɑrmz/
(verb). Sát hại các động vật ở các trại chăn nuôi công nghiệp
vocab
Environmentally and morally questionable
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəli ænd ˈmɔrəli ˈkwɛsʧənəbəl/
(adj). Sai về mặt môi trường và đạo đức

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Xu hướng này nhìn chung thì khá có hại, vì những hệ quả để lại cho môi trường và con người là quá lớn.

 

=> This trend is in general quite harmful, since

is too great.

 

 

2 Món này làm vừa nhanh vừa rẻ.

=> This dish is

.

 

 

3 Vì thức ăn nhanh vừa rẻ và tốn ít thời gian để làm ra, chúng thu hút những người không có nhiều tiền và thời gian.

 

=> Since fast food is both cheap and quick to make, this will

.

 

 

4 Các nhà hàng thức ăn nhanh cũng là nhà tuyển dụng chính của dân lao động phổ thông.

 

=> Fast food restaurants are also

.

 

 

5 Thức ăn nhanh gây hại cho xã hội về lâu dài.

 

=> Fast food

.

 

 

6 Bệnh tăng huyết áp và nguy cơ bị bệnh tim bị gây ra bởi việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh.

 

=>

is attributed to the overconsumption of fast food.

 

 

7 Lượng thịt cần thiết để duy trì chuỗi cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng thức ăn nhanh đòi hỏi phải sát hại nhiều động vật ở các trại chăn nuôi công nghiệp.

 

=> The meat necessary to uphold the supply chain of fast food restaurants requires the wholesale

.

 

 

8 Việc làm này sai về mặt môi trường và đạo đức.

 

=> This practice is

.

💡 Gợi ý

a major employer of low skilled workers

Increased blood pressure and risk of heart disease

the cost to both the environment and to people

cheap and quick to make

appeal to those with not a lot of money and time

does much more harm to society in the long run

slaughter of animals in factory farms

environmentally and morally questionable

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Các công ty thức ăn nhanh

=>

01.
companies

 

Sự phổ biến đang tăng lên của thức ăn nhanh

=> Increasing

02.
of fast food

 

Các chuỗi thức ăn nhanh

=> Fast food

03.

 

Gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ

=> Cause

04.
health problems

 

Có thể chi trả để ăn

=> To be able to

05.
to eat

 

Duy trì chuỗi cung cấp (nguyên liệu)

=>

06.
the supply chain

Theo dõi trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing trên tuhocielts.dolenglish.vn để cập nhật ngay những sample mới và chất lượng nhất.

Tổng hợp các bài mẫu Task 2 tháng 03/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "In many countries, fast food is becoming cheaper and more widely available. Do the disadvantages of this outweigh the advantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background