Only the government can solve the problem of housing scarcity. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc chính quyền giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, DOL sẽ chỉ ra một vài tác hại của vấn đề này đến xã hội

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích trong việc chính quyền giải quyết vấn đề thiếu nhà ở

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết việc thiếu nhà ở gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của xã hội và vì thế, chính quyền nên giải quyết vấn đề này

Insert Statement here...
There are severe social consequences to housing shortages in cities and only the government can solve these problems.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Consequences
Idea 1
Housing shortages → lower economic growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Homeless people are more likely to suffer from the anxiety of having to pay monthly rent and unable to get jobs → turn to crime or other antisocial activities
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
The government should use taxpayer’s money to provide good and affordable housing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: in Austria and Singapore, citizens are virtually guaranteed a house by the government, with those who have money paying for private accomodation if they want. 

📝 Bài mẫu

Today, there are many countries where

rampant housing shortages
are commonplace. In this essay, I argue that this results in a host of societal issues, and that the government should try and alleviate this problem.

Firstly, I argue that housing shortages result in lower economic growth. People who do not have homes are more likely to

suffer from the anxiety of having to pay monthly rent
, while homeless people would also be unable to get jobs. This is because for the former group, owning a house as a way of retiring is out of the question, while for the latter, most companies do not hire people who do not have a house. Therefore, these people might
turn to crime or other antisocial activities
in order to survive. Thus, there are large sections of society that can be utilised, but are denied opportunities due to the
housing crisis
.

Thus I argue that the government should step in and solve the problem. While people might hold that this should be done by the private sector, I

contend conversely
that this would simply lead to individuals buying up houses and driving up housing shortages again. Therefore, the government should use taxpayer’s money to
provide good and affordable housing
. An example where this is already done is in Austria and Singapore, where citizens are virtually guaranteed a house by the government, with those who have money paying for private accomodation if they want.

Therefore, I believe that there are many

social costs to a lack of housing
, and the government rather than corporate entities should step in.

(263 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài viết mẫu IELTS Task 2 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Rampant housing shortages
/ˈræmpənt ˈhaʊzɪŋ ˈʃɔrtəʤəz/
(noun). Việc thiếu nhà ở trầm trọng
vocab
A host of societal issues
/ə hoʊst ʌv səˈsaɪɪtəl ˈɪʃuz/
(noun). Rất nhiều các vấn đề xã hội
Suffer from the anxiety of having to pay monthly rent
/ˈsʌfər frʌm ði æŋˈzaɪəti ʌv ˈhævɪŋ tu peɪ ˈmʌnθli rɛnt/
(verb). Lo lắng vì phải trả tiền thuê hàng tháng
vocab
Homeless people
/ˈhoʊmləs ˈpipəl/
(noun). Người vô gia cư
vocab
Turn to crime or other antisocial activities
/tɜrn tu kraɪm ɔr ˈʌðər ˌæntɪˈsoʊʃəl ækˈtɪvətiz/
(verb). Buộc phải phạm tội hoặc tham gia các hoạt động chống đối xã hội
vocab
Housing crisis
/ˈhaʊzɪŋ ˈkraɪsəs/
(noun). Khủng hoảng nhà ở
vocab
Solve the problem
/sɑlv ðə ˈprɑbləm/
(verb). Giải quyết vấn đề
vocab
Contend conversely
/kənˈtɛnd ˈkɑnvərsli/
(verb). Đưa ra quan điểm ngược lại
Lead to individuals buying up houses
/lid tu ˌɪndəˈvɪʤəwəlz ˈbaɪɪŋ ʌp ˈhaʊsəz/
(verb). Dẫn tới việc các cá nhân mua hết nhà
vocab
Provide good and affordable housing
/prəˈvaɪd gʊd ænd əˈfɔrdəbəl ˈhaʊzɪŋ/
(verb). Cung cấp nhà ở tốt với giá phải chăng
To be virtually guaranteed a house by the government
/tu bi ˈvɜrʧuəli ˌgɛrənˈtid ə haʊs baɪ ðə ˈgʌvərmənt/
(verb). Gần như là được nhà nước đảm bảo cho 1 căn nhà
Social costs to a lack of housing
/ˈsoʊʃəl kɑsts tu ə læk ʌv ˈhaʊzɪŋ/
(noun). Vấn đề xã hội gây ra bởi việc thiếu nhà ở
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Những người không có nhà thường phải lo lắng vì phải trả tiền thuê nhà hàng tháng.

 

=> People who do not have homes are more likely to

.

 

 

2 Những người sau khi ra tù mà không tìm được việc thường buộc phải phạm tội hoặc tham gia các hoạt động chống đối xã hội.

 

=> Ex-convicts who fail to find jobs might

in order to survive.

 

 

3 Việc những người giàu mua hết nhà cửa đã gián tiếp ảnh hưởng xấu tới người nghèo.

 

=> The wealthy

has indirectly taken its toll on the disadvantaged.

 

 

4 Nhà nước nên dùng tiền đóng thuế của người dân để cung cấp nhà ở tốt với giá phải chăng.

 

=> The government should use taxpayer’s money to

.

 

 

5 Ở Áo hoặc Singapore, người dân gần như là được nhà nước đảm bảo cho 1 căn nhà.

 

=> In Austria and Singapore, citizens

.

 

 

6 Tôi tin rằng có nhiều vấn đề xã hội gây ra bởi việc thiếu nhà ở.

 

=> I believe that there are

.

💡 Gợi ý

turn to crime or other antisocial activities

are virtually guaranteed a house by the government

buying up houses

many social costs to a lack of housing

suffer from the anxiety of having to pay monthly rent

provide good and affordable housing

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Người vô gia cư

=>

02.

Khủng hoảng nhà ở

=>

03.

Đưa ra quan điểm ngược lại

=>

04.

Rất nhiều các vấn đề xã hội

=> A host of

05.

Giải quyết vấn đề

=> Solve the

06.

Việc thiếu nhà ở trầm trọng

=> Rampant

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample There are severe social consequences to housing shortages in cities and only the government can solve these problems. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23