Society ruled by female leaders will be more peaceful. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 19/03/2020 chủ đề lịch sử (History): Society ruled by female leaders will be more peaceful. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời cho câu hỏi của đề bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL không đồng tình nhưng để lập luận được chặt chẽ thì DOL cũng sẽ chỉ ra lý do vì sao nhiều người đồng tình với quan điểm này.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL chỉ ra những lý do vì sao mà việc này lại không đúng

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
I disagree with this, since the problem is not so much an issue between genders, but rather an issue of power
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why many people think so
Idea 1
The aggressiveness of many male leaders is what has led to war and conflicts.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To display their masculinity and keep up an image of a patriarchal society → male leaders might act tough in order to gather the support of the populace
Idea 2
Female leaders display more sympathetic and diplomatic gestures.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They can garner public support by providing for their needs and wants in a more peaceful manner.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
It is not gender, but rather power, that drives aggressive behaviors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, it has bqueens were statistically more likely to wage war than kings.
Idea 2
A drive to secure resources is universal
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Women might even be more observant in these sorts of situations to know when to wage war -> Changing what sex a leader is will not lead to a safer world

📝 Bài mẫu

As there are increasingly more female leaders around the world, some people believe that this would lead to a more peaceful world, as

opposed to the past violence
allowed by male leaders. I disagree with this since the problem is not so much
an issue between genders
, but rather an issue of power; more specifically, power is what
corrupts people
.

Many are quick to point out that in the past, the aggressiveness of many male leaders is what has led to war and conflicts. In order to

display their masculinity
, and
To keep up an image of a patriarchal society
, male leaders might act tough in order to gather the support of the populace. Female leaders, on the other hand, might display more sympathetic and diplomatic gestures and are less likely to
resort to violence
if disputes are to arise. In this way, they can garner public support by providing for their needs and wants in a more peaceful manner.

On the other hand, if we look closely at history, we can see that this is not true. This suggests that it is not gender, but rather power, that

drives aggressive behavior
. Throughout history, for example, it has been shown that queens were statistically more likely to
wage war
than kings. A drive to secure resources is universal, and it could be argued that women might even
be more observant in these sorts of situations
to know when to wage war. As such, simply changing what sex a leader is will not lead to a safer world - rather, it is important to ensure that there are avenues of cross-country collaboration.

Overall, therefore, it could be argued that since power is what drives conflict, gender does not matter, and even if society was governed by all-female actors, the result would likely look the same when compared to a world led by men.

(313 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng sử dụng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 ở trên được liệt kê ở bảng sau đây.

Female/male leaders
/ˈfiːmeɪl/meɪl ˈliːdəz/
(noun). Lãnh đạo nữ/nam
vocab
Lead to a more peaceful world
/liːd tuː ə mɔː ˈpiːsfʊl wɜːld/
(verb). Mang tới một thế giới hòa bình hơn
vocab
As opposed to the past violence
/æz əˈpəʊzd tuː ðə pɑːst ˈvaɪələns/
(adv). Trái ngược với bạo lực trong quá khứ
Issue between genders
/ˈɪʃuː bɪˈtwiːn ˈʤɛndəz/
(noun). Vấn đề giữa hai giới tính
vocab
Issue of power
/ˈɪʃuː ɒv ˈpaʊə/
(noun). Vấn đề về quyền lực
vocab
Corrupt people
/kəˈrʌpt ˈpiːpl/
(verb). Làm cho con người suy đồi
Aggressiveness of many male leader
/əˈgrɛsɪvnɪs ɒv ˈmɛni meɪl ˈliːdə/
(noun). Sự hung hăng của những lãnh đạo nam
Display their masculinity
/dɪsˈpleɪ ðeə ˌmæskjʊˈlɪnɪti/
(verb). Thể hiện sự nam tính của họ
vocab
Keep up an image of a patriarchal society
/kiːp ʌp ən ˈɪmɪʤ ɒv ə ˌpeɪtrɪˈɑːkəl səˈsaɪəti/
(verb). Duy trì hình ảnh một xã hội nam quyền
vocab
Display more sympathetic and diplomatic gestures
/dɪsˈpleɪ mɔː ˌsɪmpəˈθɛtɪk ænd ˌdɪpləˈmætɪk ˈʤɛsʧəz/
(verb). Thể hiện các cử chỉ mang tính đồng cảm và khôn khéo
Resort to violence
/rɪˈzɔːt tuː ˈvaɪələns/
(verb). Phải dùng tới vũ lực
vocab
Provide for their needs and wants
/prəˈvaɪd fɔː ðeə niːdz ænd wɒnts/
(verb). Đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ
Drive aggressive behaviour
/draɪv əˈgrɛsɪv bɪˈheɪvjə/
(verb). Dẫn tới thái độ hung hãn
vocab
Wage war
/weɪʤ wɔː/
(verb). Khơi mào chiến tranh
Secure resources
/sɪˈkjʊə rɪˈsɔːsɪz/
(verb). Bảo vệ các nguồn tài nguyên
vocab
To be more observant in these sorts of situations
/tuː biː mɔːr əbˈzɜːvənt ɪn ðiːz sɔːts ɒv ˌsɪtjʊˈeɪʃənz/
(adj). Nhạy bén hơn trong các trường hợp này

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1

Nỗ lực bảo vệ các nguồn tài nguyên thì ở đâu cũng có.

=> A drive to

is universal.

 

Không phải giới tính, mà quyền lực mới là thứ dẫn tới thái độ hung hãn.

=> It is not gender, but rather power, that

.

 

Một số người tin rằng có nhiều lãnh đạo nữ hơn sẽ mang tới một thế giới hòa bình hơn.

=> Some people believe that having more female leader would

.

 

Nó đúng hơn là vấn đề về quyền lực chứ không phải giới tính.

=> It was rather an

instead of an issue between genders.

 

Quyền lực là thứ làm cho con người suy đồi.

=> Power is what

people.

 

Sự hung hăng của các lãnh đạo nam là thứ đã dẫn tới chiến tranh và các mâu thuẫn.

=> The

is what has led to war and conflicts.

 

Đàn ông thường thể hiện sự nam tính của họ bằng chịu trách nhiệm cho những việc nặng.

=> Men often try to

by taking responsibility for heavy tasks.

 

Ở mặt khác, các lãnh đạo nữ thường thể hiện các cử chỉ mang tính đồng cảm và khôn khéo.

=> Female leaders, on the other hand, might

.

 

💡 Gợi ý

drive aggressive behaviour

aggressiveness of many male leader

display more sympathetic and diplomatic gestures

issue of power

display their masculinity

lead to a more peaceful world

secure resources

corrupts

Exercise 2

QUIZ 1/4

No matter what the situation was, we should never resort ___ violence. Instead, we should talk it over and try to compromise.

with

0% chọn

for

0% chọn

to

0% chọn

My brother is an extrovert. _____ him, I'm more of an introvert.

Đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ

=> Provide ____ their needs and wants

Khơi mào chiến tranh

=> ___ war

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Throughout history, male leaders have led us into violence and conflict. If a society is governed by female leaders it will be more peaceful.To what extent do you agree or disagree with this opinion?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề History.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background