Why do more university students choose not to study science? What are the effects?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/03/2020 chủ đề giáo dục (education): More and more students at university today are not choosing to study science. Why is this happening? What are the effects of this? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao lại có vấn đề này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những hậu quả của việc này

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã được trình bày phía trên

Insert Statement here...
This problem stems from various reasons, and it is more serious than most people think because it is detrimental to society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Narrow career path
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Doesn’t pay enough for scientists, lab technicians, or engineers → do not motivate students | Some companies are littered with bureaucracy → nothing gets done quickly → not suitable for a career in science
Idea 2
The way universities teach science is boring and rusty
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Focused too much on math and complex problems that do not have much applications, little interactivity in classrooms, outdated information and labs
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Effects
Idea 1
Do not have any R&D activities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most factories focus on assembly and production only (Samsung & Unilever) → cannot become innovative → lower-pay employees
Idea 2
The general public does not have a clear understanding of science
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Do not appreciate science → ignorant and distrustful → victims of conspiracy theories → flat-earthers and anti-vaxers → detrimental to society

📝 Bài mẫu

Nowadays, more students are choosing not to enroll in science majors in universities. This problem stems from various reasons, and it is more serious than most people think because it is detrimental to society.

It is understandable why many stay away from studying science. The first reason is that students do

not have bright career prospects
in science. Scientists, lab technicians, or engineers are
underpaid
compared to their efforts to get to those positions. Moreover, some companies are
heavily bureaucratic
, especially when it comes to research positions, which further discourage students from studying science. Another reason is the way universities teach science subjects. Most classes focus solely on too much math and complex problems that do
not have many applications
. This, combined with little interactivity in classrooms,
outdated
information and lab equipment is why enrollment in science majors is dropping.

The government and society should take this problem more seriously because it has adverse effects. Fewer science majors mean fewer

R&D activities
. For example, most factories in Vietnam such as Samsung and Unilever, only focus on assembly and production according to foreign procedures and recipes. In the long run, foreign technological companies will treat Vietnam as
a source of cheap employment
for their
production lines
. Another reason why this would be a problem is that the general public will have distorted views about science. The US society is currently suffering from this problem directly. Too few people pursuing studies in science leads to
an ignorant and distrustful society
. This kind of society readily falls victim to
conspiracy theories
, like the flat-earth or the anti-vaccine movements.

In conclusion, it is reasonable why many students choose not to study science at a higher-education level. However, the government should take this development more seriously because it causes insurmountable issues for society.

(300 words)

📚 Vocabulary

To enroll in something
/tu ɛnˈroʊl ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đăng kí học một lớp gì đó
vocab
To not have bright career prospects
/tu nɑt hæv braɪt kəˈrɪr ˈprɑspɛkts/
(adj). Không có cơ hội nghề nghiệp xán lạn
vocab
To be underpaid
/tu bi ˈʌndərˈpeɪd/
(adj). Bị trả lương thấp hơn công bỏ ra
vocab
To be heavily bureaucratic
/tu bi ˈhɛvəli ˌbjʊrəˈkrætɪk/
(adj). Cực kì quan liêu
vocab
To discourage somebody from doing something
/tu dɪˈskərɪʤ ˈsʌmˌbɑdi frʌm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm ai đó nhụt chí
vocab
To focus solely on something
/tu ˈfoʊkəs ˈsoʊəli ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chỉ tập trung hoàn toàn vào một thứ gì đó
vocab
To not have many applications
/tu nɑt hæv ˈmɛni ˌæpləˈkeɪʃənz/
(adj). (Nghĩa trong bài) không có nhiều cách ứng dụng, không có tính ứng dụng cao
To be outdated
/tu bi ˈaʊtˌdeɪtɪd/
(adj). Lỗi thời
vocab
R&D activities
/ɑr&di ækˈtɪvətiz/
(noun). Các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm
vocab
Production lines
/prəˈdʌkʃən laɪnz/
(noun). Dây chuyền sản xuất
A source of cheap employment
/ə sɔrs ʌv ʧip ɛmˈplɔɪmənt/
(noun). Một nguồn lao động rẻ
vocab
To have distorted views on something
/tu hæv dɪˈstɔrtəd vjuz ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có cái nhìn méo mó về một vấn đề nào đó
vocab
An ignorant and distrustful society
/ən ˈɪgnərənt ænd dɪˈstrʌstfəl səˈsaɪəti/
(noun). Một xã hội kém hiểu biết và đa nghi
vocab
To fall victim to something
/tu fɔl ˈvɪktəm tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Bị ảnh hướng xấu bởi một vấn nạn nào đó
Conspiracy theory
/kənˈspɪrəsi ˈθɪri/
(noun). Thuyết âm mưu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

=>

01.

 

Dây chuyền sản xuất

=>

02.

 

Thuyết âm mưu

=>

03.

 

Một xã hội kém hiểu biết và đa nghi

=>

04.

 

Một nguồn lao động rẻ

=>

05.

 

Lỗi thời

=>

06.

 

Bị trả lương thấp hơn công bỏ ra

=>

07.

 

Quan liêu

=>

08.

Exercise 2

Anh ấy đã đăng kí học một lớp IELTS.

=> He

an IELTS class.

 

Phần lớn người rời bỏ quê của họ để đi làm việc ở những thành phố lớn vì những thị trấn nhỏ không có cơ hội nghề nghiệp xán lạn.

=> Most people leave their hometown to work in big cities since small towns

.

 

Bà ấy đang cố gắng làm con trai mình từ bỏ ý định đi du học.

=> She is trying to

.

 

Cô ấy cố gắng tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt nhưng sếp cứ lải nhải bên tai cô ấy.

=> She tries to

the task at hand but her boss keeps yapping around her.

 

Cô ấy đã dính cơn cảm lạnh và phải xin nghỉ làm một tuần.

=> She

the cold and has to take a week off from work.

 

Những năm tháng bị đối xử tệ bởi chính gia đình mình đã khiến anh ấy có một cái nhìn rất méo mó về tình yêu.

=> Years of being mistreated by his own family made him

.

 

Ngoài những phép tính căn bản ra thì những thứ chúng ta học trong môn toán hồi ở nhà trường không có mấy tính ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

=> Other than basic calculations, the things we studied in Math back in school

into our daily lives.

💡 Gợi ý

focus solely on

don't have bright career prospects

fell victim to

discourage her son from studying abroad

enrolled in

doesn't have many applications

have a very distorted view on love

Luyện tập đề thi hay tháng 03/2020 được tổng hợp dưới đây.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background