Education is the key to tackling famine worldwide. Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01/03/2020 chủ đề giáo dục (education): Education is the key to tackling famine worldwide. Discuss & state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết mình đồng ý với ý kiến nào

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm rằng hỗ trợ lương thực là một giải pháp tốt cho nạn đói

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà giáo dục có thể mang lại để giải quyết nạn đói

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết rằng cả hai phương pháp đều hữu hiệu và có tác động khác nhau

Insert Statement here...
I believe that food aid and proper education are valid approaches, but each would solve the problem differently.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Food aid
Idea 1
Solves the problem immediately and has short term effects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Food aid → solves the problem chronically and straightforward → requires less effort invested for effective short term effects
Idea 2
Suitable for people in underdeveloped countries
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Areas that face hunger are undeveloped → tend to not appreciate / cannot afford education → much education has to be done to change the situation → not as effective as immediate food aid
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Education
Idea 1
Develop solutions that are sustainable in the long run
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Education on sustainable farming or high-yield crops → sustainable solutions for the future
Idea 2
Solves the core problem and not just relieving the adverse effects
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unsustainable farming practices, climate changes are the core causes for food aid → cannot tackle with food aid → only education and research can develop solutions

📝 Bài mẫu

As scientists

give out warnings
about the potential global food crisis, many people wonder whether the key to tackling this problem lies in food aid or proper education. I believe that both are
valid approaches
, but each would solve the problem differently.

The most considerable benefit that

food aid
brings to the table is that it
solves food hunger
straightforwardly and quickly. Donating food to famine areas is the solution that
requires the least resources
to help people with food insecurity. For example, when people face
chronic food shortages
in Vietnam, usually after natural disasters, food banks are created and are readily donated to by mostly everyone. It requires only human resources to manage and
distribute the food
. Another benefit is that it is the solution suitable for people in underdeveloped countries. Many people there do not fully appreciate or can
afford proper education
on food security. As a result, providing them with food aid is a better solution because that is something they can comprehend.

However, in the long run, I believe that education will solve world hunger, due to various reasons. Firstly, only education and research can

guarantee to prevent food shortages
for many ongoing decades. The result of education will be more
higher-yield crops
, resistive
solutions to climate change
, and fair trade, which are all factors that reduce food insecurity. Secondly, education can solve the core issues of global hunger. Food aid is only the chronic solution to the problem, which means it is not addressing the roots of food shortages. With adequately funded research into the phenomenon, scientists can come up with solutions to develop sustainable agriculture and high-efficient farming practices, which will
eradicate famine for good.

In conclusion, although I think that food aid is an effective and short-term solution to areas with critical famine, I believe that research and development on developing food security is the only way to tackle the problem in the long run.

(325 words)

📚 Vocabulary

Give out warnings
/gɪv aʊt ˈwɔrnɪŋz/
(verb). Đưa ra cảnh báo
vocab
Potential global food crisis
/pəˈtɛnʃəl ˈgloʊbəl fud ˈkraɪsəs/
(noun). Khủng hoảng thực phẩm toàn cầu tiềm năng
vocab
Food aid
/fud eɪd/
(noun). Hỗ trợ thực phẩm
vocab
Valid approaches
/ˈvæləd əˈproʊʧəz/
(noun). Những phương pháp hợp lý
Brings to the table
/brɪŋz tu ðə ˈteɪbəl/
(verb). Mang đến
Solve food hunger
/sɑlv fud ˈhʌŋgər/
(verb). Giải quyết nạn đói
vocab
Donate food to famine areas
/dəʊˈneɪt fud tu ˈfæmən ˈɛriəz/
(verb). Ủng hộ thực phẩm đến những vùng nghèo đói
vocab
Require the least resource
/ˌriˈkwaɪər ðə list ˈrisɔrs/
(verb). Cần ít nguồn lực nhất
vocab
Food insecurity
/fud ˌɪnsɪˈkjʊrɪti/
(noun). Thiếu an ninh lương thực
vocab
Chronic food shortages
/ˈkrɑnɪk fud ˈʃɔrtəʤəz/
(noun). Thiếu thực phẩm trong thời gian dài
vocab
Distribute the food
/dɪˈstrɪbjut ðə fud/
(verb). Phân phối lương thực
vocab
Afford proper education
/əˈfɔrd ˈprɑpər ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(verb). Chi trả cho giáo dục
vocab
In the long run
/ɪn ðə lɔŋ rʌn/
(adv). Về lâu dài
vocab
Guarantee to prevent food shortage
/ˌgɛrənˈti tu prɪˈvɛnt fud ˈʃɔrtəʤ/
(verb). Đảm bảo ngăn tình trạng thiếu hụt thực phẩm
vocab
Higher-yield crops
/ˈhaɪər-jild krɑps/
(noun). Cây trồng có sản lượng cao
vocab
Solutions to climate change
/səˈluʃənz tu ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
(noun). Các biện pháp đối với tình trạng biến đổi khí hậu
vocab
Eradicate famine for good
/ɪˈrædəˌkeɪt ˈfæmən fɔr gʊd/
(verb). Xóa bỏ nạn đói vĩnh viễn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Chúng ta có thể sẽ đối mặt với một đợt khủng khoảng thực phẩm vào cuối năm.

 

=> We might face a

at the end of the year.

 

 

2 Anh ấy đã giúp cho công ty bằng cách đóng góp nhiều năm kinh nghiệm quản lý của mình.

 

=> He benefited the company by

.

 

 

3 Giải quyết nạn đói là ưu tiên hàng đầu của ta.

 

=>

is our priority.

 

 

4 Tổ chức chúng tôi ủng hộ thực phẩm đến những vùng nghèo đói.

 

=> Our organization

.

 

 

5 Việc này đòi hỏi ít nguồn lực nhất.

 

=> This task

.

 

 

6 Thiếu thực phẩm trong thời gian dài ảnh hưởng rất xấu đến người dân.

 

=>

can be detrimental to the population.

 

 

7 Những gì mà chúng ta đạt được về lâu dài thì quan trọng hơn.

 

=> What we achieve

matters more.

 

 

8 Chỉ có giáo dục và nghiên cứu mới có thể đảm bảo ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thực phẩm trong nhiều thập kỷ liền.

 

=> Only education and research can

for many ongoing decades.

 

 

9 Những biện pháp hiện tại đối với biến đối khí hậu có vẻ chưa đủ tốt.

 

=>

do not seem to be good enough.

 

 

10 Nhà nước đang cố xóa bỏ nạn đói vĩnh viễn.

 

=> The government is trying to

.

💡 Gợi ý

bringing years of leadership experience to the table

donates food to famine areas

Chronic food shortages

guarantee to prevent food shortages

Prevailing solutions to climate change

requires the least resource

Solving food hunger

potential global food crisis

eradicate famine for good

in the long run

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Cây trồng có sản lượng cao

=>

01.
crops

 

Hỗ trợ thực phẩm

=>

02.

 

Những phương pháp hợp lý

=>

03.

 

Thiếu an ninh lương thực

=>

04.

 

Phân phối lương thực

=>

05.
the food

 

Chi trả cho giáo dục

=>

06.
proper education

 

Đưa ra cảnh báo

=>

07.
warnings

Cập nhật các bài mẫu IELTS Writing mới nhất trên website của DOL nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people believe that education is the key to tackling hunger worldwide while others feel that the answer is in food aid. Discuss both views and give your own opinion", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background