Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 17/03/2023

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL trình bày lý do của xu hướng ngày nay nhiều người sống có thể sống ở nhiều nơi.

 • Body 2: DOL trình bày và giải thích ý kiến của mình là đây là một xu hướng tích cực.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will first explain the reasons for this development, and secondly, think that it is a positive development.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
The proliferation of employment opportunities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Widespread availability of jobs in myriad fields in different places => encourages migration to ensure livelihood and the growth of career prospects
Idea 2
Advancement in means of transportation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people would find no difficulty in moving from one place to another with affordable prices and in a short amount of time => has beneficially facilitated traveling at ease
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Chances to accumulate profound knowledge
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The regular change of one’s residential address plays a crucial role in maximizing exposure to other cultures and customs => enhancing one's mentality and broadening his or her horizon
Idea 2
The eradication of prejudice among different ethnic groups
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The authentic experience of others’ lifestyles => the bias would probably be eliminated
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: people enjoyed life in Africa - more tolerant and empathetic to the black because of the understanding of their suffering derived from harsh living conditions

📝 Bài mẫu

In comparison to people in former times, who had a tendency to

settle down
in one location, those in nowadays society can
reside
in several destinations. This essay will first explain the reasons for this development, and secondly, think that it is a positive development.

This trend can be attributed to certain reasons, two of which are

the proliferation of employment opportunities
and
advancement in means of transportation
. The first factor behind it refers to the widespread availability of jobs in myriad fields in different places, which encourages migration to ensure the
livelihood
and the growth of
career prospects
. Thus, individuals have no hesitation in making relocations at frequent occurrences. The second, and also the possible explanation is that improvement in transportation, including the wide range of vehicles such as airplanes, subways, and electric buses, has beneficially facilitated traveling at ease. It is true that people would find no difficulty in moving from one place to another with affordable prices and in a short amount of time.

In my opinion, this development is positive for several reasons related to chances to

accumulate profound knowledge
and
the eradication of prejudice
among different ethnic groups. Chief among these is the regular change in one’s
residential address
plays a crucial role in maximizing exposure to other cultures and customs. Consequently, there is a high possibility that this practice would enhance one's mentality and broaden his or her horizon as well. On a societal level, thanks to the
authentic
experience of others’ lifestyles, the bias people may show when confronting exotic people would probably be eliminated. For example, people who enjoyed life in Africa would be more tolerant and
empathetic
to the black because of the understanding of their suffering derived from
harsh living conditions
.

To summarise, the practice of frequent change in accommodation these days can be ascribed to the diversity in the job market and development in transportation. And this tendency is undoubtedly advantageous because of its prospect of helping people acquire knowledge and its removal of racism.

(336 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi nghĩa của các từ vựng sử dụng trong bài IELTS Task 2 sample essay vừa rồi trong bảng dưới đây.

to settle down
/tuː ˈsɛtl daʊn/
(verb). ổn định cuộc sống
vocab
to reside
/tuː rɪˈzaɪd/
(verb). cư trú
vocab
the proliferation of employment opportunities
/ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ɪmˈplɔɪmənt ˌɒpəˈtjuːnɪtiz/
(noun). sự gia tăng các cơ hội việc làm
vocab
advancement in means of transportation
/ədˈvɑːnsmənt ɪn miːnz ɒv ˌtrænspɔːˈteɪʃən/
(noun). những tiến bộ của phương tiện vận chuyển
vocab
livelihood
/ˈlaɪvlɪhʊd/
(noun). kế sinh nhai
vocab
career prospects
/kəˈrɪə ˈprɒspɛkts/
(noun). triển vọng nghề nghiệp
vocab
to accumulate profound knowledge
/tuː əˈkjuːmjʊleɪt prəˈfaʊnd ˈnɒlɪʤ/
(verb). tích lũy kiến thức sâu sắc
vocab
the eradication of prejudice
/ði ɪˌrædɪˈkeɪʃən ɒv ˈprɛʤʊdɪs/
(noun). xóa bỏ định kiến
vocab
residential address
/ˌrɛzɪˈdɛnʃəl əˈdrɛs/
(noun). địa chỉ cư trú
vocab
empathetic
/ˌempəˈθetɪk/
(adj). đồng cảm
vocab
authentic
/ɔːˈθɛntɪk/
(adj). thực, xác thực
vocab
harsh living condition
/hɑːʃ ˈlɪvɪŋ kənˈdɪʃən/
(noun). điều kiện sống khắc nghiệt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Họ muốn thấy con gái mình ổn định, kết hôn và sinh con.

=> They'd like to see their daughter

, get married, and have kids.

 

2 Những người cư trú bên trong các giới hạn của thành phố chiếm 60 phần trăm dân số của cộng đồng.

=> People who

inside the city limits make up 60 percent of the population of the community.

 

3 Làm ruộng là kế sinh nhai duy nhất của ông ấy.

=> Farming is his sole

.

 

4 Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với sếp về triển vọng nghề nghiệp của mình.

=> I had a long talk with my boss about my

.

💡 Gợi ý

settle down

livelihood

reside

career prospects

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ vào chỗ trống

01.

Địa chỉ cư trú

02.

Đồng cảm

03.

Định kiến

04.

Điều kiện sống

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 tháng 03/2023 band 8.0 và bài mẫu tham khảo

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In the past, people lived in one place for a long time, but now they can live in many different places, what are the reasons? Is this a positive or negative development? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-causes-solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background