Benefits/drawbacks of taking a gap year after graduating high school to work and/or travel

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/03/2023 Chủ đề Education: Some students take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Discuss the advantages and disadvantages of this. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm taking gap year gây ra bất lợi nhiều hơn lợi ích: tốn nhiều chi phí + không khuyến khích học sinh đi học đại học.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích quan điểm taking gap year giúp học sinh phát triển các kỹ năng và kiến thức thực tế + mang đến sự phát triển cá nhân

 • Body 2: DOL phân tích quan điểm taking gap year gây ra nhiều bất lợi: ngăn cản học sinh đi học đại học + tốn nhiều chi phí.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of taking gap year
Idea 1
Improve their academic skills by enrolling in academic courses or workshops.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, a science student may work in a laboratory.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Equip them with the practical skills and knowledge for their future academic endeavors.
Idea 2
Offers personal growth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They can introspect, cultivate healthy habits, and enhance their physical and mental well-being.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A refreshed outlook and vigor to resume academic work.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Some potential drawbacks
Idea 1
A loss of motivation to return to academic pursuits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Causing students to struggle with resuming their studies upon their return.
Idea 2
Traveling during a gap year can be costly.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students may encounter financial difficulties.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • These potential drawbacks should be weighed against the advantages.

📝 Bài mẫu

After finishing high school, some people take a gap year to get professional experience and explore the world. While this tendency helps students develop their practical knowledge and personal growth, it may be

prohibitively costly
and discourage them from continuing their higher education.

Taking a gap year allows students to improve their academic skills by

enrolling in academic courses
or workshops during this time. For instance, a student who intends
to pursue a career
in science may utilize their gap year to participate in a research internship or work in a laboratory. Such experience equips them with the practical skills and knowledge necessary for their future academic
endeavors
. Additionally, a gap year offers personal growth as students can take a break from their academic pursuits and concentrate on self-development. During this time, they can
introspect
, cultivate healthy habits, and enhance their physical and mental well-being. The result is
a refreshed outlook and vigor
to resume academic work with renewed vigor.

While a gap year presents many benefits, some

potential drawbacks
should be considered. Firstly, taking a break from education can lead to a loss of motivation to return to academic pursuits, causing students to struggle with resuming their studies upon their return. Students may also find it challenging to regain their academic focus and catch up with their peers, which can
impede their academic progress
. Secondly, traveling during a gap year can be costly. Students may
encounter financial difficulties
while trying to finance their trip or secure employment that provides adequate
remuneration
to cover their expenses. These potential drawbacks should
be weighed against
the advantages of taking a gap year to determine if it is the right choice for the student.

In conclusion, although having a gap year benefits students' academic and personal development, it may be financially burdensome and deter them from continuing their higher education.

(309 words)

📚 Vocabulary

prohibitively costly
/prəˈhɪbɪtɪvli ˈkɒstli/
(adj). cực kỳ tốn kém
vocab
enroll in academic courses
/ɪnˈrəʊl ɪn ˌækəˈdɛmɪk ˈkɔːsɪz/
(verb). ghi danh vào các khóa học
vocab
to pursue a career
/tuː pəˈsjuː ə kəˈrɪə/
(verb). theo đuổi sự nghiệp
vocab
endeavor
/ɪnˈdɛvə/
(noun). nỗ lực
vocab
introspect
/ˌɪntrəʊˈspɛkt/
(verb). nhìn lại
vocab
a refreshed outlook and vigor
/ə rɪˈfrɛʃt ˈaʊtlʊk ænd ˈvɪɡə/
(noun). một triển vọng và sức sống tươi mới
vocab
potential drawbacks
/pəʊˈtɛnʃəl ˈdrɔːbæks/
(noun). nhược điểm tiềm ẩn
vocab
impede their academic progress
/ɪmˈpiːd ðeər ˌækəˈdɛmɪk ˈprəʊɡrəs/
(verb). cản trở tiến trình học tập của họ
vocab
encounter financial difficulty
/ɪnˈkaʊntə faɪˈnænʃəl ˈdɪfɪkəlti/
(verb). gặp khó khăn về tài chính
vocab
remuneration
/rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn/
(noun). thù lao
vocab
be weighed against
/biː weɪd əˈɡɛnst/
(verb). được cân nhắc với
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Chi phí mua máy bay riêng cực kỳ tốn kém đối với hầu

--> The cost of purchasing a private jet is

for most people.

 

2 Tôi dự định ghi danh vào các khóa học trong học kỳ tới để cải thiện kỹ năng của mình.

--> I plan

next semester to improve my skills.

 

3 John quyết định theo đuổi sự nghiệp y học sau khi hoàn thành chương trình đại học.

--> John decided to

in medicine after completing his undergraduate degree.

 

4 Cô ấy đã nỗ lực để hoàn thành dự án trước thời hạn.

--> She made an

to finish the project before the deadline.

 

5 Sau khi chia tay, anh ấy đã dành thời gian để nhìn lại và suy ngẫm về hành vi của mình.

--> After the breakup, he took time to

and reflect on his behavior.

💡 Gợi ý

to enroll in academic courses

introspect

pursue a career

endeavor

prohibitively costly

Ôn luyện từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Task 1 Writing 04/03/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một triển vọng và sức sống tươi mới

02.

nhược điểm tiềm ẩn

03.

cản trở tiến trình học tập của họ

04.

gặp khó khăn về tài chính

05.

thù lao

06.

được cân nhắc với

Bài mẫu hay tháng 03/2023 và từ vựng ôn tập.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some students take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Discuss the advantages and disadvantages of this, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background