Benefits/drawbacks of banning private transportation from the city center on vehicle-free days

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 25/03/2023 chủ đề Transport: Benefits/drawbacks of banning private transportation from the city center on vehicle-free days. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm vehicle-free days gây ra nhiều bất lợi hơn là lợi ích.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích vehicle-free days mang lại: giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy các phương tiện công cộng.

 • Body 2: DOL phân tích 2 bất lợi vehicle-free days mang lại: cản trở công việc kinh doanh và các phương tiện y tế.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The significant advantages of implementing vehicle-free days
Idea 1
The reduction of air pollution caused by vehicles.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Carbon dioxide and nitrogen oxide pose a risk to human health.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reducing the number of vehicles reduce air pollution.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People can experience better respiratory health.
Idea 2
Vehicle-free days also promote public transportation.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fewer vehicles on the road, leading to less traffic congestion.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Vehicle-free days also have some disadvantages to consider
Idea 1
Businesses may suffer during vehicle-free days.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They may face difficulty in delivering goods on time, resulting in losses.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Resulting in a drop in customer satisfaction levels.
Idea 2
Medical transportation may challenge to access necessary medical services.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This could have severe consequences for their health.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Therefore, it is crucial to find alternative transportation arrangements.

📝 Bài mẫu

During

vehicle-free days
in some cities, private vehicles, trucks, and motorbikes are
prohibited
from the city center. Moreover, people are also
urged to utilize public transit
, such as buses, taxis, and the metro. Personally, the advantages of vehicle-free days are
eclipsed
by their drawbacks, as this policy can significantly
hinder
businesses and medical services.

One of the significant advantages of implementing vehicle-free days is the reduction of air pollution caused by vehicles. Carbon dioxide and nitrogen oxide are the primary pollutants

emitted
by vehicles that
pose a risk
to human health. Reducing the number of vehicles on the road during vehicle-free days significantly reduces air pollution. By breathing cleaner air, people can experience better
respiratory health
, reduced risk of heart disease, and overall improved quality of life. Furthermore, vehicle-free days also promote public transportation,
a more sustainable and efficient mode of transport
. Public transportation systems are designed to transport more people with fewer vehicles, reducing
road congestion
. When more people use public transportation during vehicle-free days, it results in fewer vehicles on the road, leading to less traffic congestion.

However, vehicle-free days also have some disadvantages to consider. Firstly, businesses that rely on transportation, such as delivery services, may suffer during vehicle-free days. They may face difficulty in delivering goods on time, resulting in losses. The reduced accessibility to vehicles could result in

a drop in customer satisfaction levels
, and delivery services may have to find alternative methods to deliver goods. Secondly, people who rely on private transportation for medical reasons, such as the disabled or elderly, may find it challenging to access necessary medical services. This could have severe consequences for their health, as they may not be able to receive timely medical treatment. Therefore, it is crucial to find alternative transportation arrangements for medical services and
address the concerns of businesses
that rely on transportation during vehicle-free days.

In conclusion, I believe the disadvantages of vehicle-free days outweigh their benefits since this

legislation
may greatly impair companies and health services.

(342 words)

📚 Vocabulary

vehicle-free days
/ˈviːɪkl-friː deɪz/
(noun). ngày không có xe cộ
vocab
prohibit
/prəˈhɪbɪt/
(verb). Cấm
vocab
urge to utilize public transit
/ɜːʤ tuː ˈjuːtɪˌlaɪz ˈpʌblɪk ˈtrænsɪt/
(verb). kêu gọi sử dụng phương tiện công cộng
vocab
eclipse
/ɪˈklɪps/
(verb). lu mờ
vocab
hinder
/ˈhɪndər/
(verb). cản trở
vocab
emit
/ɪˈmɪt/
(verb). thải ra
vocab
pose a risk
/pəʊz ə rɪsk/
(verb). gây rủi ro
vocab
respiratory health
/rɪˈspɪrətᵊri hɛlθ/
(noun). sức khỏe hô hấp
vocab
a more sustainable and efficient mode of transport
/ə mɔː səsˈteɪnəbᵊl ænd ɪˈfɪʃənt məʊd ɒv ˈtrænspɔːt/
(noun). phương thức vận chuyển bền vững và hiệu quả hơn
vocab
road congestion
/rəʊd kənˈʤɛsʧən/
(noun). tắc đường
vocab
a drop in customer satisfaction levels
/ə drɒp ɪn ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃᵊn ˈlɛvlz/
(noun). sự sụt giảm mức độ hài lòng của khách hàng
vocab
address the concerns of businesses
/əˈdrɛs ðə kənˈsɜːnz ɒv ˈbɪznɪsɪz/
(verb). giải quyết những nỗi lo của doanh nghiệp
vocab
legislation
/ˌlɛʤɪsˈleɪʃᵊn/
(noun). pháp luật
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Nhiều thành phố đã thực hiện những ngày không có xe cộ để giảm ô nhiễm không khí.

--> Many cities have implemented

to reduce air pollution.

 

2 Chính phủ có thể cấm sử dụng một số chất được cho là có hại.

--> The government may

the use of certain substances that are deemed harmful.

 

3 Chính phủ trên khắp thế giới kêu gọi công dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm lưu lượng giao thông và lượng khí thải carbon.

--> Governments around the world

to reduce traffic and carbon emissions.

 

4 Mặc dù là một cầu thủ tài năng, nhưng anh ấy hoàn toàn lu mờ so với anh trai của anh ấy.

--> Though a talented player, he was completely

by his brother.

 

5 Mưa lớn có thể cản trở các kế hoạch du lịch và gây khó khăn cho việc đi lại.

--> Heavy rain can

travel plans and make it difficult to get around.

 

6 Ô tô thải ra các chất ô nhiễm có nguy cơ gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

--> Cars

pollutants that pose a risk to the environment and human health.

💡 Gợi ý

hinder

eclipsed

vehicle-free days

prohibit

emit

urge citizens to utilize public transit

Cải thiện vốn từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Task 1 Sampe 25/03/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

gây rủi ro

02.

sức khỏe hô hấp

03.

phương thức vận chuyển bền vững và hiệu quả hơn

04.

tắc đường

05.

sự sụt giảm mức độ hài lòng của khách hàng

06.

giải quyết những nỗi lo của doanh nghiệp

07.

pháp luật

Tổng hợp đề thi thật tháng 03/2022!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis and metro on vehicle-free days. To what extent do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Transport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background