Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2024 dạng Bar chart: The graphs below show the percentage of men and women aged 60-64 who were employed in four countries in 1970 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả phần trăm men được tuyển dụng năm 1970 và xu hướng của nó trong 30 năm ở 4 quốc gia.

  • Body 2: DOL mô tả phần trăm women được tuyển dụng năm 1970 và xu hướng của nó trong 30 năm ở 4 quốc gia.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Male: consistent increases;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Female: the upward trajectory: only Japan and Belgium;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Japan: the largest shares of both males and females.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Male (1970) - Data
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: 74% >>> followed by the USA and Australia (55% and 47%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Belgium: under 20%.
Idea 2
Male - Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: a gentle rise to 86% >< the leading position;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Belgium: rose fourfold to nearly 80% (second position);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia and the USA: a marked uptick to 76% and 74%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Female (1970) - Data + Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: the highest rate (40%) >>> increased to 43% (2000) - the highest proportion;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA: a contrasting pattern - falling from 39% to 36%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia: rose insignificantly by 2% - 16% >>> double Belgium (leveling off at 8%).

📝 Bài mẫu

The given bar charts compare four different countries namely Belgium, the USA, Japan, and Australia in terms of the proportion of employees falling into the 60-64 age group, categorized according to gender over a 30-year period, starting from 1970.

Overall, what is notable from the chart is that

consistent increases
were observed in the percentage of males aged 60-64 in employment across all countries. Meanwhile, with women in this age range,
the upward trajectory
was only seen in Japan and Belgium. Of all the countries, Japan recorded the largest shares of both male and female workforce entering their early 60s during the entire period.

As far as male labor force participation was concerned, in 1970, 74% of men aged 60 and older in Japan still worked, followed by the USA and Australia, with respective figures standing at around 55% and 47%. In Belgium, meanwhile, employed men in this age range

accounted for
just under 20%. During the three-decade period, although Japan only
recorded a gentle rise
to 86% in the employment rate among senior citizens, it still
maintained the leading position
. Similar changes, but to a far greater extent, can be seen in the data for Belgium, which
rose fourfold
to nearly 80%,
securing its second position
. The two remaining countries, Australia and the USA, also
witnessed a marked uptick
to 76% and 74% during this period correspondingly.

In terms of employment trends among female workers, Japan had the highest employment rate, as 40% of women falling into the 60-64 age bracket worked in 1970, after which this figure

increased modestly
to 43% over the next 30 years, the highest proportion among all the countries. The USA
exhibited a contrasting pattern
with its figure falling slightly from 39% to 36% over the same period. Australia rose insignificantly by 2% and ended the period at around 16%, double the figure for Belgium,
leveling off
at around 8% between 1970 and 2000.

(322 words)

📚 Vocabulary

consistent increases
/kənˈsɪstᵊnt ˈɪnkriːsɪz/
(noun). tăng đều đặn
vocab
the upward trajectory
/ðiː ˈʌpwəd trəˈʤɛktᵊri/
(noun). quỹ đạo đi lên
vocab
accounted for
/əˈkaʊntɪd fɔː/
(verb). chiếm
vocab
recorded a gentle rise
/rɪˈkɔːdɪd ə ˈʤɛntᵊl raɪz/
(verb). ghi nhận mức tăng nhẹ
vocab
maintained the leading position
/meɪnˈteɪnd ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃᵊn/
(verb). giữ vững vị trí dẫn đầu
vocab
rose fourfold
/rəʊz ˈfɔːfəʊld/
(verb). tăng gấp bốn lần
vocab
securing its second position
/sɪˈkjʊərɪŋ ɪts ˈsɛkənd pəˈzɪʃᵊn/
(verb). đảm bảo vị trí thứ hai
vocab
witnessed a marked uptick
/ˈwɪtnəst ə mɑːkt uptick/
(verb). có sự tăng đáng kể
vocab
increased modestly
/ɪnˈkriːst ˈmɒdɪstli/
(verb). tăng nhẹ
vocab
exhibited a contrasting pattern
/ɪɡˈzɪbɪtɪd ə kənˈtrɑːstɪŋ ˈpætᵊn/
(verb). cho thấy một mô hình ngược lại
vocab
leveling off
/ˈlɛvᵊlɪŋ ɒf/
(verb). chững lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Doanh số bán hàng của công ty cho thấy sự gia tăng đều đặn trong năm qua.

--> The company's sales showed

over the past year.

 

2 Quỹ đạo đi lên của thị trường chứng khoán phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư.

-->

of the stock market reflects growing investor confidence.

 

3 Sự gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến chiếm một phần đáng kể trong mức tăng doanh thu chung của công ty trong quý trước.

--> The surge in online sales

a significant portion of the company's overall revenue increase last quarter.

 

4 Dữ liệu ghi nhận mức tăng nhẹ về nhiệt độ trong suốt tuần.

--> The data

in temperature throughout the week.

 

5 Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt, thương hiệu của chúng tôi vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường.

--> Despite fierce competition, our brand

in the market.

 

6 Lợi nhuận tăng gấp bốn lần sau khi thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí.

--> Profits

after the implementation of cost-cutting measures.

💡 Gợi ý

The upward trajectory

accounted for

maintained the leading position

recorded a gentle rise

consistent increases

rose fourfold

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

đảm bảo vị trí thứ hai của mình

02.

chứng kiến sự tăng đáng kể

03.

tăng nhẹ

04.

cho thấy một mô hình ngược lại

05.

chững lại

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graphs below show the percentage of men and women aged 60-64 who were employed in four countries in 1970 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc đa dạng

a. Câu bị động thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + was/were + V3/ed

Ví dụ: With women in this age range, the upward trajectory was only seen in Japan and Belgium.

b. Dùng Noun clause làm subject trong câu

Ví dụ: What is notable from the chart is that consistent increases were observed in the percentage of males aged 60-64 in employment across all countries.

2. Sử dụng đa dạng cấu trúc đưa "data" và "trend" (số liệu và xu hướng)

- Đưa data (số liệu) lên trước làm subject

Ví dụ: 74% of men aged 60 and older in Japan still worked.

- Dùng đối tượng được khảo sát làm subject

Ví dụ: Employed men in this age range accounted for just under 20%.

- Sử dụng cấu trúc tương phản khi đưa trehnd (xu hướng)

Ví dụ: Although Japan only recorded a gentle rise to 86% in the employment rate among senior citizens, it still maintained the leading position.

-> Cấu trúc: Although SV, SV

- Kết hợp cấu trúc so sánh và mệnh đề quan hệ khi đưa trend

Ví dụ: Similar changes, but to a far greater extent, can be seen in the data for Belgium, which rose fourfold to nearly 80%, securing its second position.

Phân tích:

 • Similar changes, but to a far greater extent -> đang so sánh với trend ở phía trước (có xu hướng tương tự nhưng với mức độ lớn hơn).

 • Mệnh đề quan hệ với "which": which rose fourfold to nearly 80% -> dùng để thay thế Noun trước nó (Belgium).

3. Sử dụng cấu trúc câu phức

Ví dụ: In terms of employment trends among female workers, Japan had the highest employment rate, as 40% of women falling into the 60-64 age bracket worked in 1970, after which this figure increased modestly to 43% over the next 30 years, the highest proportion among all the countries.

Phân tích:

 • In terms of employment trends among female workers -> cụm mở đầu câu.

 • Japan had the highest employment rate -> mệnh đề chính (Nhật Bản có tỷ lệ việc làm cao nhất).

 • as 40% of women falling into the 60-64 age bracket worked in 1970 -> mệnh đề phụ dùng để đưa số liệu (40% năm 1970).

 • after which this figure increased modestly to 43% over the next 30 years -> mệnh đề phụ dùng để đưa xu hướng (trend) vào 30 năm tiếp theo.

 • the highest proportion among all the countries -> cụm danh từ để giải thích tỷ lệ việc làm của phụ nữ ở Nhật Bản là cao nhất.

Cấu trúc chung: In terms of Noun, SV (data), after SV (trend)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background