Is having household chores done by robots a negative/positive development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/02/2019 chủ đề công nghệ (technology): Is having household chores done by robots a negative/positive development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra câu trả lời trực tiếp cho đề bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, để ủng hộ cho quan điểm của mình, DOL đưa ra những ưu điểm của vấn đề này

  • Body 2: Tiếp đến, để lập luận mang tính đa chiều và thuyết phục hơn, DOL cũng vẫn sẽ nói về các hạn chế của việc này.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù có những giới hạn nhất định nhưng nhìn chung thì đây vẫn là một tiến bộ tích cực

Insert Statement here...
Although some challenges need to be addressed, I think this development is mostly beneficial.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
People have more time to care for themselves and family members
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mothers and fathers do not have to cook or clean → can converse more with child, read books to child, or take care of themselves (watch movies, play sports)
Idea 2
Achieve more successes in science and technology → solve global problems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Robots doing repetitive tasks more accurately and faster → higher productivity → achieve more success (higher production rates of clothes, technological devices, pre-packaged food) → provide products to humans at a cheaper price
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Job loss
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Robots take over tasks at work → workers rendered redundant → lose jobs → a surplus of human resources supply in near future → financial crisis
Idea 2
Dependency on robots → the lack of skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People too dependent on robots to do chores → resulting in generations that do not know how to do chores → survival skills are lowered → less likely to survive a natural disaster or a catastrophe → dangerous

📝 Bài mẫu

With the advancement of technology, humans use robots more than ever, both at home and work. Although some challenges need to be addressed, I think this development is mostly beneficial.

There are various benefits to having robots helping out with chores and professional tasks. The first advantage is that now people will have more time to spend on other aspects of life. For example, mothers no longer have to spend time cooking and cleaning, so they can

take better care of their children
and themselves. Another advantage is that by
utilizing robots
, humankind can
achieve more remarkable feats
in science and technology.  Because robots
complete repetitive tasks quicker and more accurately
,
incorporating robots into the workforce
will result in
higher productivity
. As a result, clothing,
pre-packaged food
, or t
echnological devices
will be available to humans at a cheaper cost.

Nevertheless, the

massive use of robots
will guarantee
serious consequences
. The most obvious one is a
global loss of jobs
, as robots are
taking away positions occupied by humans
. For example, with the automation of production lines, many factory workers will find themselves without a job and any qualifications or skills to apply for another. As a result, governments will face a wave of unemployment, potentially leading to financial crises. Another consequence is that the dependency on robots will cause a lack of survival skills. For example, if robots do all the chores for people, future generations will lack necessary skills like cooking, doing laundry, or cleaning houses. This lack of skills means humans in the future will
become less self-sufficient
, which can be dangerous.

In conclusion, although I have to admit that heavy dependence on robots has certain serious implications, moderate use of robots to help with chores and repetitive tasks at work generally is beneficial. This is a positive development.

(302 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê các từ vựng đã sử dụng trong bài mẫu Task 2 Writing IELTS.

Help out with chores and professional tasks
/hɛlp aʊt wɪð ʧɔːz ænd prəˈfɛʃənl tɑːsks/
(verb). Giúp đỡ việc nhà và việc ở chỗ làm
vocab
Have more time to spend on other aspects of life
/hæv mɔː taɪm tuː spɛnd ɒn ˈʌðər ˈæspɛkts ɒv laɪf/
(verb). Có nhiều thời gian cho các khía cạnh khác của cuộc sống
vocab
Take better care of their children
/teɪk ˈbɛtə keər ɒv ðeə ˈʧɪldrən/
(verb). Chăm sóc con họ tốt hơn
vocab
Utilize robots
/ˈjuːtɪˌlaɪz ˈrəʊbɒts/
(verb). Sử dụng robot
vocab
Achieve more remarkable feats
/əˈʧiːv mɔː rɪˈmɑːkəbl fiːts/
(verb). Đạt được các thành tượu to lớn
vocab
Complete repetitive tasks more accurately
/kəmˈpliːt rɪˈpɛtɪtɪv tɑːsks mɔːr ˈækjʊrɪtli/
(verb). Thực hiện các công việc lặp đi lặp lại chính xác hơn
Incorporate robots into the workforce
/ɪnˈkɔːpərɪt ˈrəʊbɒts ˈɪntuː ðə ˈwɜːkˌfɔːs/
(verb). Đưa robot vào lực lượng lao động
vocab
Higher productivity
/ˈhaɪə ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/
(noun). Năng suất cao hơn
vocab
Pre-packaged food
/priː-ˈpækɪʤd fuːd/
(noun). Thức ăn chế biến sẵn
vocab
Technological devices
/ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l dɪˈvaɪsɪz/
(noun). Thiết bị công nghệ
vocab
Massive use of robots
/ˈmæsɪv juːz ɒv ˈrəʊbɒts/
(noun). Việc sử dụng robot rộng rãi
vocab
Serious consequences
/ˈsɪərɪəs ˈkɒnsɪkwənsɪz/
(noun). Những hậu quả nghiêm trọng
vocab
Global loss of jobs
/ˈgləʊbəl lɒs ɒv ʤɒbz/
(noun). Thất nghiệp toàn cầu
vocab
Take away position occupied by humans
/teɪk əˈweɪ pəˈzɪʃən ˈɒkjʊpaɪd baɪ ˈhjuːmənz/
(verb). Lấy đi việc làm của con người
vocab
Become less self-sufficient
/bɪˈkʌm lɛs sɛlf-səˈfɪʃənt/
(verb). Trở nên ít tự lập hơn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Năng suất cao hơn -

01.

 

Hiện trạng thất nghiệp toàn cầu -

02.

 

Những hậu quả nghiêm trọng -

03.

 

Việc sử dụng robot rộng rãi -

04.

 

Thiết bị công nghệ -

05.

 

Thức ăn chế biến sẵn -

06.

Exercise 2:

Có nhiều lợi ích đối với việc có robot giúp đỡ việc nhà và việc ở chỗ làm.

=> There are various benefits to having robots

.

 

Bằng cách tận dụng tốt robot, con người sẽ có nhiều thời gian hơn cho các khía cạnh khác của cuộc sống.

=> By making good use of robots, people will

.

 

Bằng cách tận dụng tốt robot, con người sẽ có nhiều thời gian hơn cho các khía cạnh khác của cuộc sống.

=> By utilizing robots, humankind can

in science and technology

 

Việc đưa robot vào lực lượng lao động sẽ mang lại năng suất cao hơn.

=>

will result in higher productivity.

 

Robot đang lấy đi việc làm của con người.

=> Robots are

.

 

Con người trong tương lai sẽ trở nên ít tự lập hơn, đây là một điều nguy hiểm.

=> Humans in the future will

, which can be dangerous.

 

Bằng cách giao một số việc vặt cho robot, các bà mẹ có thêm thời gian để chăm sóc con họ tốt hơn.

=> By delegating some of the chores to robots, moms have more time to

.

 

Robot hoàn thành các công việc lặp đi lặp lại nhanh hơn và chính xác hơn.

=> Robots

quicker and more accurately.

💡 Gợi ý

Incorporating robots into the workforce

taking away positions occupied by humans

become less self-sufficient

helping out with chores and professional tasks

complete repetitive tasks

take better care of their children

achieve more remarkable feats

have more time to spend on other aspects of life

Theo dõi DOL Tự Học để cập nhật những bài Writing IELTS mẫu mới nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Nowadays more tasks at home and work are being performed by robots. Is this a negative or positive development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background