People should be required to protect local environment. Agree/disagree?

IELTS Writing Sample task 2 ngày 21/09/2021 chủ đề môi trường (environment): Governments should make people responsible for looking after their own local environment. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về lý do đầu tiên (tính kỷ luật tự giác của con người thường không đáng tin cậy).

 • Body 2: DOL nói về lý do thứ hai (những nỗ lực giáo dục giúp nâng cao nhận thức một cách hiệu quả).

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, chính phủ nên bắt mọi người chịu trách nhiệm đối với môi trường, cá nhân có thể tạo ra những thay đổi có ý nghĩa bằng các chiến dịch giáo dục và hình phạt phù hợp.

Insert Statement here...
From my point of view, I firmly support this idea for a number of reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Human self-discipline is often unreliable.
Idea 1
Having an equal understanding of our habitat’s importance is impossible => Suitable punishments from the government are necessary
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: impose a fine on those who litter in all tourist attractions => Ha Long Bay
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Educational efforts help raise awareness effectively.
Idea 1
A fear of missing out => strongly advocate new trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the inox straw trend
Idea 2
Initiatives can be taken to prompt individuals to make small changes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: reducing the frequency of their travels => reduce the overall carbon footprint

📝 Bài mẫu

Whether people should be held responsible for their own local environment protection by the government has become a topic of discussion. From my point of view, I firmly support this idea for a number of reasons.

First, because human

self-discipline
is often unreliable, suitable punishments from the government are necessary. To be more specific, if people are left to protect the environment
of their own volition
, efforts may vary between different communities since
having an equal understanding
of our habitat’s importance throughout the community is impossible. For example, all tourist attractions nowadays have
to impose a fine on those who litter
, because once such a rule is not in effect, all sites will be filled with trash left behind by ignorant tourists. In Ha Long Bay, Vietnam, due to a lack of guards, the world-renowned heritage site
is blighted with trash
floating on the water surface.

Another point is that, through educational efforts, governments holding people accountable for their actions in the local environment can help raise awareness effectively. Most people nowadays have

a fear of missing out
so once a green lifestyle is
advocated strongly
, it will soon spread widely. Take the inox straw trend for example, the movement started by a group of environmentalists was picked up by large beverage companies and has now become one of the most profitable businesses the world over. The same effect may not be achieved if the movement was a policy
implemented by the government
. Furthermore, initiatives can be taken
to prompt individuals to make small changes
such as
reducing the frequency of their travels
, which can help reduce the overall
carbon footprint
.

To sum up, the government making people responsible towards their own environment is

indisputable
. By means of educational campaigns and suitable punishments, more meaningful changes can be made from the individual's side.

(305 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng từ bài mẫu Task 2 Writing IELTS vừa rồi. Sẵn học thêm từ vựng qua bài mẫu cùng ngày Writing task 1 ngày 21/09/2021 nhé.

Self-discipline
/sɛlf-ˈdɪsɪplɪn/
(noun). Kỷ luật cá nhân
vocab
Of one's own volition
/ɒv wʌnz əʊn vəʊˈlɪʃən/
(). Theo ý muốn của chính mình
vocab
To have an equal understanding
/tuː hæv ən ˈiːkwəl ˌʌndəˈstændɪŋ/
(verb). Có một sự hiểu biết bình đẳng
vocab
To impose a fine on those who litter
/tuː ɪmˈpəʊz ə faɪn ɒn ðəʊz huː ˈlɪtə/
(verb). Phạt tiền những người xả rác
vocab
To be blighted with trash
/tuː biː ˈblaɪtɪd wɪð træʃ/
(adj). Có nhiều rác thải
vocab
To have a fear of missing out
/tuː hæv ə fɪər ɒv ˈmɪsɪŋ aʊt/
(verb). Sợ bỏ lỡ
vocab
To be advocated strongly
/tuː biː ˈædvəkeɪtɪd ˈstrɒŋli/
(adj). Được ủng hộ mạnh mẽ
vocab
To be implemented by the government
/tuː biː ˈɪmplɪmɛntɪd baɪ ðə ˈgʌvnmənt/
(adj). Được thực hiện bởi chính phủ
vocab
To prompt individuals to make small changes
/tuː prɒmpt ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz tuː meɪk smɔːl ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). Thúc đẩy các cá nhân thực hiện những thay đổi nhỏ
vocab
To reduce the frequency of their travels
/tuː rɪˈdjuːs ðə ˈfriːkwənsi ɒv ðeə ˈtrævlz/
(verb). Giảm tần suất các chuyến đi của họ
vocab
Carbon footprint
/ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/
(noun). Khí thải carbon
vocab
Indisputable
/ˌɪndɪsˈpjuːtəbl/
(adj). Không thể chối cãi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1

1 Tính kỷ luật tự giác của con người thường không đáng tin cậy.

=> Human self-discipline is often

.

 

2 Hầu hết mọi người ngày nay đều có tâm lý sợ bị bỏ lỡ, vì thế một khi lối sống xanh được ủng hộ mạnh mẽ, nó sẽ sớm được lan truyền rộng rãi.

=> Most people nowadays have a fear of missing out so once a green lifestyle is

, it will soon spread widely.

 

3 Tất cả các điểm du lịch hiện nay đều phải phạt tiền những người xả rác.

=> All tourist attractions nowadays have to

on those who litter.

 

4 Nhiều sáng kiến có thể được đưa ra để thúc đẩy các cá nhân thực hiện những thay đổi nhỏ.

=> Initiatives can be taken to prompt individuals to

.

 

5 Bằng các chiến dịch giáo dục và hình phạt phù hợp, có thể tạo ra những thay đổi có ý nghĩa hơn từ phía cá nhân.

=> By means of educational campaigns and suitable punishments, more meaningful changes can be made

.

💡 Gợi ý

impose a fine

make small changes

advocated strongly

from the individual's side

unreliable

Exercise 2

QUIZ 1/5

If people are left to protect the environment of their own volition, efforts may _____ between different communities.

fix

0% chọn

stabilize

0% chọn

vary

0% chọn

In Ha Long Bay, Vietnam, due to _________ guards, the world-renowned heritage site is blighted with trash floating on the water surface.

What is the synonym of "advocated"?

 

Most people nowadays have a fear of missing out so once a green lifestyle is advocated strongly, it will soon spread widely.

Phạt tiền những người xả rác

=> To impose a fine on those who _______

Thúc đẩy các cá nhân thực hiện những thay đổi nhỏ

=> To _________ individuals to make small changes

Tổng hợp đề Writing task 2 hay tháng 09/2021, lưu về làm ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Governments should make people responsible for looking after their own local environment. Do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background