Additional economic wealth does not increase happiness in rich countries. Agree/disagree?

IELTS Writing Sample task 2 ngày 18/09/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): When a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù không đồng ý với quan điểm của đề bài, DOL vẫn chỉ ra những quan điểm ủng hộ để lập luận được đa chiều

  • Body 2: Tiếp đến, DOL đưa ra ý kiến phản đối quan điểm của đề bài

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL tóm lại các ý chính đã nêu trên, đồng thời nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
In my opinion, I agree that while there is a limit to what money can bring, an increase in a country’s economic situation would always delight the people.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Material possessions can only please people to an extent
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is a limitation of possessions people can hoard --> Once fulfilled, a surplus of other properties is no longer desirable
Idea 2
Satisfaction also depends on well-being and relationships
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • If a person were to suffer from a prolonged illness, he would not achieve true satisfaction
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
The richer a country, the more problems it can tackle
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Road infrastructure
Idea 2
Lead to advancements in technology and healthcare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Benefit its citizens beyond materialistic satisfaction

📝 Bài mẫu

Whether economic growth in a well-off country would increase its citizens’ satisfaction has become a topic of discussion. In my opinion, I agree that while there is a limit to what money can bring, an increase in a country’s economic situation would always delight the people.

First, economic wealth is only a part of life satisfaction, therefore, it can only

please people to an extent
. From my point of view, there is a limitation of
material possessions
that a person could
hoard
. Most people only need a roof over their head, food and money that are used to
pay for other necessities
. Therefore, once these needs are fulfilled, a surplus of other properties is no longer desirable. Additionally, a person’s satisfaction is not made of economic wealth alone but also of their well-being and relationships. To be more specific, a person could be the richest, yet if he were to
suffer from a prolonged illness
, he would not
achieve true satisfaction
.

On the other hand, I believe that however prosperous a country is, additional economic growth would always

appease its citizens
. There are aspects that only a
nation’s monetary reserve
can solve, thus, the larger the reserve becomes, the more problems it can tackle. Take road infrastructure for example, even if a person drives the most expensive car but the road is bumpy, he would not be able to fully enjoy the experience. In these cases, a country’s economic wealth is important since more money equals better infrastructure. Furthermore,
an abundance of possessions
will
lead to advancements in technology
and healthcare. These in turn will
benefit its citizens beyond materialistic satisfaction
.

In conclusion, although people require more than wealth to be appeased, I strongly support the view that economic prosperity will result in increased satisfaction of a nation’s citizens.

(301 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu các từ vựng hay, bổ ích xuất hiện trong bài Writing IELTS Task 2 mẫu.

Please people to an extent
/pliz ˈpipəl tu ən ɪkˈstɛnt/
(verb). Làm hài lòng mọi người tới một mức độ nhất định
vocab
Material possessions
/məˈtɪriəl pəˈzɛʃənz/
(noun). Những của cải vật chất
vocab
To hoard
/tu hɔrd/
(verb). Tích trữ
Pay for other necessities
/peɪ fɔr ˈʌðər nəˈsɛsɪtiz/
(verb). Chi trả cho những nhu cầu thiết yếu khác
vocab
Suffer from a prolonged illness
/ˈsʌfər frʌm ə prəˈlɔŋd ˈɪlnəs/
(verb). Trải qua căng bệnh dai dẳng
vocab
Achieve true satisfaction
/əˈʧiv tru ˌsætəˈsfækʃən/
(verb). Đạt được sự hài lòng thật sự
vocab
Appease its citizens
/əˈpiz ɪts ˈsɪtəzənz/
(verb). Làm hài lòng người dân
vocab
Nation’s monetary reserve
/ˈneɪʃənz ˈmɑnəˌtɛri rɪˈzɜrv/
(noun). Lượng dự trữ tiền tệ của một quốc gia
vocab
An abundance of possessions
/ən əˈbʌndəns ʌv pəˈzɛʃənz/
(noun). Sự dư giả tài sản
vocab
Lead to advancements in technology and healthcare
/lid tu ədˈvænsmənts ɪn tɛkˈnɑləʤi ænd ˈhɛlθˌkɛr/
(verb). Dẫn đến sự tiến bộ trong khoa học và lĩnh vực chăm sóc sứ khỏe
vocab
Benefit its citizens beyond materialistic satisfaction
/ˈbɛnəfɪt ɪts ˈsɪtəzənz bɪˈɑnd məˌtɪriəˈlɪstɪk ˌsætəˈsfækʃən/
(verb). Mang lại lợi ích vượt trên cả sự thỏa mãn về vật chất cho người dân

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Những của cải vật chất

=>

01.
possessions

 

Tích trữ

=> To

02.

 

Chi trả cho những nhu cầu thiết yếu khác

=> Pay for other

03.

 

Sự dư giả tài sản

=> An

04.
of possessions

 

Dẫn đến những tiến bộ trong khoa học và lĩnh vực chăm sóc sứ khỏe

=> Lead to

05.
in technology and
06.

 

Lượng dự trữ tiền tệ của một quốc gia

=> Nation’s

07.

Exercise 2

1 Tiền chỉ có thể làm hài lòng mọi người ở một mức độ nào đó

=> Money can only please people

.

 

2 Nếu những người giàu có mà phải đau ốm kéo dài thì họ cũng chẳng sung sướng gì.

=> If rich people have to

, they wouldn't be happy at all.

 

3 Giàu có không có nghĩa là bạn sẽ đạt được sự hài lòng thực sự.

=> Being rich doesn't mean that you would

.

 

4 Tăng trưởng kinh tế bổ sung sẽ luôn làm người dân hài lòng

=> Additional economic growth would always

 

5 Có chất lượng của sống tốt mang lại lợi ích vượt trên cả sự thỏa mãn về vật chất cho người dân

=> Having a good quality of life benefit its citizens

💡 Gợi ý

achieve true satisfaction

appease its citizens

to an extent

beyond materialistic satisfaction

suffer from prolonged illnesses

Tổng hợp bài mẫu hay nhất tháng 09/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background