Newspapers or media is the best way to update news. Discuss and state your opinion

IELTS Writing Sample task 2 ngày 30/09/2021 chủ đề giải trí (entertainment): Newspapers are the best way to learn news, others believe that they can learn news better through other media. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về những lợi ích của các phương tiện truyền thông khác: miễn phí, nhanh chóng và có trải nghiệm đọc tốt hơn.

 • Body 2: DOL nói về những lợi ích của báo chí truyền thống (nhiều nhóm người (người già, người sợ công nghệ) có thể tiếp cận và tính chính xác của thông tin.)

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, báo chí truyền thống vẫn là một nguồn để cập nhật tin tức tốt hơn vì nhiều người có thể tiếp cận và chúng có tính chính xác cao hơn.

Insert Statement here...
In my opinion, both sources have their own advantages, yet newspapers are superior thanks to its ability to verify news.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Other media offer readers many benefits in terms of speed, fee, and reading experience.
Idea 1
People reap the benefits of getting news free of charge and in an instantaneous manner.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Enough alternatives to cater to readers' preferences in learning news visually or auditorily => a better reading experience on modern media.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Traditional newspapers remain the best source of information.
Idea 1
Accessibility
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Traditional newspapers are more to the older generations and those who are technologically illiterate
Idea 2
Reliability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Newspapers have to undergo a rigorous examination => offer readers great accuracy

📝 Bài mẫu

While some people claim that newspapers remain the best source of news, others argue that other media are better

hubs of information
. In my opinion, both sources have their own advantages, yet newspapers are superior thanks to its ability to verify news.

On the one hand, other media offer readers many benefits in terms of speed, fee, and reading experience. First of all, people

reap the benefits of getting news free of charge
and in an instantaneous manner. It does not matter where the reader lives, as long as there is access to the internet, any news from all over the world can be updated on his phone. And plus, as online news channels operate mostly with profits from advertisements, users can oftentimes c
atch up with happenings
for free. Another advantage is that people can
have a better reading experience
on modern media. Whether the reader is keen on
learning news visually or auditorily
, there are enough alternatives
to cater to their preferences
. Such convenience makes obtaining news from other media sources an enjoyable experience.

On the other hand, I opine that traditional newspapers remain the best source of information thanks to its accessibility and reliability. This is because traditional newspapers are more accessible for

computerphobes
and the older generations whose majority
are technologically illiterate
. Newspapers also have one more advantage over modern media, which is its reliability. While the internet
is vulnerable to fake news and false information
, newspapers, which have to
undergo a rigorous examination
by professionals and the government, can offer readers great accuracy. To illustrate, YouTube - one of the largest online platforms in the world - has just been dubbed as
a major conduit of disinformation
. During the US presidential election, multiple false narratives were spread around in order to mislead voters using this channel.

To summarize, although both newspapers and other forms of media are advantageous to an extent, newspapers prove to be superior since they can

filter out fake news
and are more accessible. 

(329 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng sử dụng trong Sample Writing IELTS ở trên. Sẵn học thêm từ vựng qua bài mẫu cùng ngày Writing task 1 ngày 30/09/2021 nhé.

Hubs of information
/hʌbz ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(noun). Trung tâm thông tin
vocab
To reap the benefits of getting news free of charge
/tuː riːp ðə ˈbɛnɪfɪts ɒv ˈgɛtɪŋ njuːz friː ɒv ʧɑːʤ/
(verb). Gặt hái những lợi ích từ việc nhận tin tức miễn phí
vocab
To catch up with happenings
/tuː kæʧ ʌp wɪð ˈhæpnɪŋz/
(verb). Nắm bắt các diễn biến
vocab
To have a better reading experience
/tuː hæv ə ˈbɛtə ˈriːdɪŋ ɪksˈpɪərɪəns/
(verb). Có trải nghiệm đọc tốt hơn
vocab
To learn news visually or auditorily
/tuː lɜːn njuːz ˈvɪzjʊəli ɔːr ˈɔːdɪtərɪli/
(verb). Tìm hiểu tin tức bằng mắt hoặc bằng thính giác
vocab
To cater to their preferences
/tuː ˈkeɪtə tuː ðeə ˈprɛfərənsɪz/
(verb). Phục vụ cho sở thích của họ
Computerphobe
/kəm-ˈpyü-tər-ˌfōb/
(noun). Người sợ dùng máy tính
vocab
To be technologically illiterate
/tuː biː ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)li ɪˈlɪtərɪt/
(adj). Mù chữ về công nghệ
vocab
To be vulnerable to fake news and false information
/tuː biː ˈvʌlnərəbl tuː feɪk njuːz ænd fɔːls ˌɪnfəˈmeɪʃən/
(adj). Dễ bị tin giả và thông tin sai sự thật
vocab
To undergo a rigorous examination
/tuː ˌʌndəˈgəʊ ə ˈrɪgərəs ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/
(verb). Trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt
vocab
A major conduit of disinformation
/ə ˈmeɪʤə ˈkɒndɪt ɒv ˌdɪsˌɪnfəˈmeɪʃn/
(noun). Một đường dẫn chính của thông tin sai lệch
vocab
To filter out fake news
/tuː ˈfɪltər aʊt feɪk njuːz/
(verb). Lọc ra những tin tức giả mạo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 IELTS nhé!

Exercise 1

1 Các phương tiện truyền thông khác mang lại cho người đọc nhiều lợi ích về tốc độ, chi phí và trải nghiệm đọc.

=> Other media offer readers

in terms of speed, fee, and reading experience.

 

2 Chỉ cần truy cập được internet, mọi tin tức từ khắp nơi trên thế giới đều có thể được cập nhật trên điện thoại của độc giả.

=> As long as there is access to the internet, any news from all over the world can be

on readers' phone.

 

3 Internet có chứa nhiều tin giả và thông tin sai lệch.

=> The internet is vulnerable to

and false information.

 

4 Báo chí truyền thống vẫn là một nguồn thông tin tốt nhất nhờ vào tính kết nối và độ tin cậy của nó.

=> Traditional newspapers remain the best source of information thanks to

.

 

5 Các thông tin trên báo phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt của các nhà chuyên môn và chính phủ.

=> Newspapers have

by professionals and the government.

💡 Gợi ý

updated

its accessibility and reliability

many benefits

fake news

to undergo a rigorous examination

Exercise 2

QUIZ 1/5

Newspapers are superior thanks to its ability to _____ news.

provide

0% chọn

detect

0% chọn

verify

0% chọn

Trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt

=> To undergo a ____________ examination

What does "computerphobes" mean?

 

This is because traditional newspapers are more accessible for computerphobes and the older generations whose majority are technologically illiterate.

What is the synonym of "conduit"?

 

YouTube has just been dubbed as a major conduit of disinformation.

Newspapers can offer readers great __________.

Tổng hợp bài mẫu hay tháng 09/2021, lưu về làm ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 sau sample Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they can learn news better through other media. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views and give your opinion mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background