Investing more resources in the young is the best way to prepare for a country future

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023 chủ đề Government: The best way for a country to prepare for the future is to invest more resources in its young people. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích những lợi ích của việc đầu tư vào người trẻ.

 • Body 2: DOL phân tích sự cần thiết để đầu tư vào những yếu tố khác.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of investing in young people.
Idea 1
Fostering human capital development.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Become productive contributors to society >>> drive technological advancements + increase economic stability.
Idea 2
Contrast:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • not be the wisest action if neglecting other age groups.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The necessity of considering a more holistic approach.
Idea 1
Allocate more financial resources to healthcare.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A robust medical system >>> ensure the well-being of all citizens >< healthcare disparities + social inequalities.
Idea 2
Proper investment in infrastructure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • efficient movement
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • foster communication
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • provide reliable energy sources

📝 Bài mẫu

Some people assert that a nation's best strategy for future preparedness lies in the increased investment in its young population. While this might be a compelling suggestion, I hold the belief that the situation would be more effectively addressed using other approaches.

It is true that investing in young people can contribute to future preparedness by

fostering human capital development
. By receiving quality education, skills training, and opportunities for personal growth, young individuals can become productive contributors to society. Specifically, they will be able to
drive technological advancements
and
increase their nation's economic stability
, all of which are made possible by sufficient investment in this
demographic
. However, investing in the youth may not be the wisest course of action if it means neglecting other age groups, including the elderly, who often require healthcare and social support, and the middle-aged workforce, which requires continuous training and job security.

Therefore, I contend that countries should consider a more

holistic approach
that benefits all groups of people. One way to achieve this is to
allocate more financial resources
to healthcare.
A robust medical system
, supported by
comprehensive social welfare programs
, is necessary to ensure the well-being of all citizens, regardless of age. Neglecting these areas can lead to
healthcare disparities
and
social inequalities
that
hinder a nation's overall development
. In addition, proper investment should also be made in infrastructure, including transportation, communication, and energy systems. Enhancements in these areas will enable efficient movement of goods and people, foster communication, and provide reliable energy sources, which will all become
paramount
for
the prosperity of future generations
.

In conclusion, while directing resources towards the youth is helpful for a nation's future preparedness,

a more impactful solution
would be to invest in areas that serve the broader needs of society. To this end, healthcare and infrastructure should receive more investment, as they are two domains with the potential to ensure a promising future for the country.

(322 words)

📚 Vocabulary

foster human capital development
/ˈfɒstər ˈhjuːmən ˈkæpɪtᵊl dɪˈvɛləpmənt/
(verb). thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực
vocab
drive technological advancement
/draɪv ˌtɛknəˈlɒʤɪkᵊl ədˈvɑːnsmənt/
(verb). thúc đẩy tiến bộ công nghệ
vocab
increase their nation's economic stability
/ˈɪnkriːs ðeə ˈneɪʃᵊnz ˌiːkəˈnɒmɪk stəˈbɪləti/
(verb). tăng cường sự ổn định kinh tế của đất nước họ
vocab
demographic
/ˌdɛməˈɡræfɪk/
(noun). nhóm dân số
vocab
holistic approach
/həˈlɪstɪk əˈprəʊʧ/
(noun). phương pháp tiếp cận toàn diện
vocab
allocate more financial resources
/ˈæləʊkeɪt mɔː faɪˈnænʃᵊl rɪˈsɔːsɪz/
(verb). phân bổ nhiều nguồn tài chính hơn
vocab
A robust medical system
/ə rəʊˈbʌst ˈmɛdɪkᵊl ˈsɪstəm/
(noun). Một hệ thống y tế vững mạnh
vocab
comprehensive social welfare program
/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˈsəʊʃᵊl ˈwɛlfeə ˈprəʊɡræm/
(noun). chương trình phúc lợi xã hội toàn diện
vocab
healthcare disparity
/ˈhɛlθkeə dɪˈspærəti/
(noun). sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe
vocab
social inequality
/ˈsəʊʃᵊl ˌɪnɪˈkwɒləti/
(noun). bất bình đẳng xã hội
vocab
hinder a nation's overall development
/ˈhaɪndər ə ˈneɪʃᵊnz ˈəʊvərɔːl dɪˈvɛləpmənt/
(verb). cản trở sự phát triển chung của một quốc gia
vocab
paramount
/ˈpærəmaʊnt/
(adj). cực kỳ quan trọng
vocab
the prosperity of future generation
/ðə prɒsˈpɛrəti ɒv ˈfjuːʧə ˌʤɛnəˈreɪʃᵊn/
(noun). sự thịnh vượng của thế hệ tương lai
vocab
a more impactful solution
/ə mɔːr ˈɪmpæktfᵊl səˈluːʃᵊn/
(noun). giải pháp hiệu quả hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Đầu tư vào các chương trình giáo dục và dạy nghề có chất lượng là rất quan trọng để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

--> Investing in quality education and vocational training programs is crucial to

.

 

2 Quan hệ đối tác chiến lược giữa các tổ chức nghiên cứu và các ngành công nghiệp có thể thúc đẩy tiến bộ công nghệ, dẫn đến những đổi mới làm thay đổi các lĩnh vực khác nhau.

--> Strategic partnerships between research institutions and industries can

, leading to innovations that transform various sectors.

 

3 Thực hiện các chính sách kinh tế hợp lý và thúc đẩy các hoạt động bền vững có thể làm tăng cường sự ổn định kinh tế của quốc gia họ.

--> Implementing sound economic policies and promoting sustainable practices can

.

 

4 Hiểu được thành phần nhóm dân số là điều cần thiết để điều chỉnh các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả.

--> Understanding the

composition of a population is essential for tailoring effective social and economic policies.

 

5 Giải quyết những thách thức xã hội phức tạp đòi hỏi một phương pháp tiếp cận toàn diện, xem xét song song các yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội.

--> Addressing complex societal challenges requires a

that considers environmental, economic, and social factors in tandem.

 

6 Chính phủ nên ưu tiên các lĩnh vực quan trọng như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời phân bổ nhiều nguồn tài chính hơn để đảm bảo phúc lợi cho người dân.

--> Governments should prioritize key sectors such as education and healthcare and

to ensure the well-being of their citizens.

 

7 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh.

--> Investing in infrastructure, healthcare professionals, and preventive measures contributes to building

.

💡 Gợi ý

drive technological advancement

a robust medical system

allocate more financial resources

increase their nation's economic stability

holistic approach

demographic

foster human capital development

Đừng bỏ qua Sample Task 1 writing ngày 16/09/2023 cùng ngày và ôn luyện nhiều từ vựng liên quan!

Exercise 2

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

chương trình phúc lợi xã hội toàn diện

02.

sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe

03.

bất bình đẳng xã hội

04.

cản trở sự phát triển chung của một quốc gia

05.

cực kỳ quan trọng

06.

sự thịnh vượng của thế hệ tương lai

07.

giải pháp hiệu quả hơn

Tự luyện Writing với tổng hợp bài mẫu tháng 09/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "The best way for a country to prepare for the future is to invest more resources in its young people. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background