Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 14/09/2023

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích mặt tiêu cực của các cơ sở y tế tư nhân vì mục đích lợi nhuận.

 • Body 2: DOL phân tích các lợi ích của các cơ sở y tế tư nhân.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Some valid concerns about the morality of private healthcare.
Idea 1
Profit motives >>> overmedicalization.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To recommend additional tests >>> exposing patients to risks and financial burdens.
Idea 2
Anti-thesis: limit to the very most extreme situations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The vast majority of private healthcare facilities still maintain high ethical standards.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Private healthcare can be more beneficial (higher quality services + individualized experiences)
Idea 1
Higher quality services:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They often compete for patients (invest in state-of-the-art facilities + employ skilled professionals + adopt cutting-edge treatments).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Quicker access to care + reduced waiting times + a broader range of treatment options.
Idea 2
Individualized experiences:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Offer a level of personalized attention.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • With a lower patient-to-staff ratio >>> devote more time to individual cases.

📝 Bài mẫu

Good health is undeniably a cornerstone of a fulfilling life, and many argue that it should be safeguarded from

profit-driven interests
. While there might be some valid concerns about the morality of this business model, I firmly believe that the advantages are far more significant.

Critics of private healthcare often express ethical concerns related to the profit-driven nature of these institutions. They may argue that

profit motives in private healthcare
can sometimes give rise to
overmedicalization and unnecessary procedures
. In a competitive market, there may be incentives to recommend additional tests or treatments, potentially exposing patients to risks and
financial burdens
. These concerns, however, are often limited to the very most extreme situations, and not applicable to the vast majority of private healthcare facilities which still successfully maintain high ethical standards,
prioritizing patient welfare
over
profit margins
, and
delivering quality care
without unnecessary intervention.

In my opinion, private healthcare can be more beneficial in terms of a higher quality of services and individualized experiences. Private institutions often compete for patients,

driving
them to invest in
state-of-the-art facilities
,
employ skilled professionals
, and
adopt cutting-edge treatments
, resulting in quicker access to care, reduced waiting times, and a broader range of treatment options. Additionally, private healthcare can offer a level of personalized attention and comfort that may be lacking in public facilities. With
a lower patient-to-staff ratio
,
medical practitioners
can
devote
more time to individual cases, enabling
tailored treatment plans
for patient well-being.

In conclusion, although there might be some instances where profit motives may lead to overmedicalization, these cases represent the exception rather than the rule. The potential for higher quality services and personalized care make private healthcare a valuable complement to public services.

(291 words)

📚 Vocabulary

profit-driven interests
/ˈprɒfɪt-ˈdrɪvᵊn ˈɪntrɛsts/
(noun). những mối quan tâm hướng tới lợi nhuận
vocab
profit motives in private healthcare
/ˈprɒfɪt ˈməʊtɪvz ɪn ˈpraɪvət ˈhɛlθkeə/
(noun). động cơ lợi nhuận trong chăm sóc sức khỏe tư nhân
vocab
overmedicalization and unnecessary procedure
/overmedicalization ænd ʌnˈnɛsɪsəri prəˈsiːʤə/
(noun). y tế hóa quá mức và thủ tục không cần thiết
vocab
financial burden
/faɪˈnænʃᵊl ˈbɜːdᵊn/
(noun). gánh nặng tài chính
vocab
prioritize patient welfare
/praɪˈɒrɪˌtaɪz ˈpeɪʃᵊnt ˈwɛlfeə/
(verb). ưu tiên phúc lợi của bệnh nhân
vocab
profit margin
/ˈprɒfɪt ˈmɑːʤɪn/
(noun). lợi nhuận
vocab
deliver quality care
/dɪˈlɪvər ˈkwɒləti keə/
(verb). cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng
vocab
drive
/ˈdraɪv/
(verb). đưa/khiến/thúc đẩy
vocab
state-of-the-art facilities
/steɪt-ɒv-ði-ɑːt fəˈsɪlətiz/
(noun). cơ sở vật chất hiện đại
vocab
employ skilled professionals
/ɪmˈplɔɪ skɪld prəˈfɛʃᵊnᵊlz/
(verb). tuyển dụng các chuyên gia có tay nghề cao
vocab
adopt cutting-edge treatments
/əˈdɒpt ˈkʌtɪŋ-ɛʤ ˈtriːtmənts/
(verb). áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến
vocab
a lower patient-to-staff ratio
/ə ˈləʊə ˈpeɪʃᵊnt-tuː-stɑːf ˈreɪʃiəʊ/
(noun). tỷ lệ bệnh nhân trên nhân viên thấp hơn
vocab
medical practitioners
/ˈmɛdɪkᵊl prækˈtɪʃnəz/
(noun). các bác sĩ y khoa
vocab
devote
/dɪˈvəʊt/
(verb). dành
vocab
tailored treatment plans
/ˈteɪləd ˈtriːtmənt plænz/
(noun). kế hoạch điều trị phù hợp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Một số công ty dược phẩm bị chỉ trích vì động cơ hướng đến lợi nhuận, có thể ưu tiên lợi ích tài chính hơn sức khỏe của bệnh nhân.

--> Some pharmaceutical companies are criticized for their

, which may prioritize financial gain over patients' well-being.

 

2 Động cơ lợi nhuận trong chăm sóc sức khỏe tư nhân đôi khi có thể dẫn đến chi phí dịch vụ y tế cao hơn.

-->

can sometimes result in higher costs for medical services.

 

3 Y tế hóa quá mức và các thủ tục không cần thiết có thể dẫn đến tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và rủi ro tiềm ẩn cho bệnh nhân.

-->

can lead to increased healthcare expenses and potential risks for patients.

 

4 Chi phí điều trị y tế cao có thể đặt một gánh nặng tài chính đáng kể cho các cá nhân và gia đình.

--> The high cost of medical treatment can place a significant

on individuals and families.

 

5 Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng luôn ưu tiên phúc lợi cho bệnh nhân hơn tất cả.

--> Quality healthcare providers always

above all else.

 

6 Lợi nhuận của bệnh viện được cải thiện sau khi thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí.

--> The hospital's

improved after implementing cost-saving measures.

 

7 Các y tá và bác sĩ được dành riêng để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho mọi bệnh nhân.

--> Nurses and doctors are dedicated to

to every patient.

💡 Gợi ý

prioritize patient welfare

The profit motives in private healthcare

delivering quality care

profit-driven interests

financial burden

Overmedicalization and unnecessary procedures

profit margin

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

dẫn đến/khiến/thúc đẩy

02.

cơ sở vật chất hiện đại

03.

tuyển dụng các chuyên gia có tay nghề cao

04.

áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến

05.

tỷ lệ bệnh nhân trên nhân viên thấp hơn

06.

các bác sĩ y khoa

07.

dành

08.

kế hoạch điều trị phù hợp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background