Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 02/09/2023

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích mặt tích cực của việc mặc đồng phục ở nơi làm việc.

 • Body 2: DOL phân tích lý do nên thoải mái hơn về trang phục và tập trung vào hiệu quả công việc.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Allowing employees to have some freedom in their clothing choices can have a ripple effect on their work performance.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
A dress code is essential for portraying a professional image.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It reflects positively on the company's reputation.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Clients have confidence in a well-presented workforce >> leads to increased business opportunities.
Idea 2
However, a dress code is only necessary in a few cases.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For client-facing roles, this policy is essential.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Focusing on the quality of work should supersede concerns about appearance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • When individuals feel confident in what they wear >> are motivated in their work environment.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lead to an increase in creative thinking >> enhance overall productivity
Idea 2
In today's tech-driven industries, a strict dress code may be perceived as outdated.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Opinions vary regarding whether employers should focus on the working performance of their employees rather than on how they dress. Although

a professional appearance
can be important to a certain extent, I firmly believe that allowing employees to have some freedom in their clothing choices can have
a ripple effect
on their work performance.

One perspective claims that an established dress code is essential for

portraying a professional image
and
fostering a conducive work environment
. When employees are dressed in appropriate and tidy
attire
, it reflects positively on the company's reputation. Clients and customers are more likely to have confidence in
a well-presented workforce
, which can ultimately lead to increased business opportunities. However, I believe that establishing a more formal dress code is only necessary in a few cases. For client-facing roles,
adhering to
this policy is undoubtedly essential, whereas in a large number of situations and fields, it would not yield the same benefits.

Conversely, I completely support

a more lenient approach
to employee attire since focusing on the quality of work should
supersede
concerns about appearance. When individuals feel at ease and confident in what they wear, they are more likely to
be content and motivated
in their work environment. This positive mindset can lead to an increase in creative thinking and problem-solving abilities, which in turn can enhance overall productivity. Furthermore, in today's rapidly evolving work landscape, especially in
tech-driven industries
,
a strict dress code
may
be perceived as
outdated and hinder recruitment efforts, particularly among younger, innovative professionals who value a relaxed work environment.

In conclusion, while there are valid arguments in favor of maintaining a formal dress code

to project professionalism
and enhance the company's image, I firmly believe that a more flexible approach to employee attire is conducive to productivity and overall job satisfaction.

(304 words)

📚 Vocabulary

a professional appearance
/ə prəˈfɛʃᵊnᵊl əˈpɪərᵊns/
(noun). vẻ ngoài chuyên nghiệp
vocab
a ripple effect
/ə ˈrɪpᵊl ɪˈfɛkt/
(noun). tác động lan tỏa
vocab
portraying a professional image
/pɔːˈtreɪɪŋ ə prəˈfɛʃᵊnᵊl ˈɪmɪʤ/
(verb). xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp
vocab
fostering a conducive work environment
/ˈfɒstərɪŋ ə kənˈdjuːsɪv wɜːk ɪnˈvaɪərənmənt/
(verb). thúc đẩy một môi trường làm việc thuận lợi
vocab
attire
/əˈtaɪə/
(noun). Trang phục
vocab
a well-presented workforce
/ə wɛl-prɪˈzɛntɪd ˈwɜːkˌfɔːs/
(noun). đội ngũ lao động đẹp và chuyên nghiệp
vocab
adhering to
/ədˈhɪərɪŋ tuː/
(verb). tuân thủ
vocab
a more lenient approach
/ə mɔː ˈliːniənt əˈprəʊʧ/
(noun). một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn
vocab
supersede
/ˈsuːpəˈsiːd/
(verb). thay thế
vocab
be content and motivated
/biː ˈkɒntɛnt ænd ˈməʊtɪveɪtɪd/
(adj). hài lòng và có động lực
vocab
tech-driven industries
/tɛk-ˈdrɪvᵊn ˈɪndəstriz/
(noun). Các ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi công nghệ
vocab
a strict dress code
/ə strɪkt drɛs kəʊd/
(noun). quy định nghiêm ngặt về trang phục
vocab
be perceived as
/biː pəˈsiːvd æz/
(verb). được coi là
vocab
to project professionalism
/tuː prəˈʤɛkt prəˈfɛʃᵊnᵊlɪzᵊm/
(verb). thể hiện tính chuyên nghiệp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô luôn giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, diện trang phục công sở và nụ cười thân thiện.

--> She always maintains

, wearing business attire and a friendly smile.

 

2 Những hành động tích cực của anh ấy đã có tác động lan tỏa đến toàn đội, nâng cao tinh thần và năng suất.

--> His positive actions had

on the entire team, boosting morale and productivity.

 

3 Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp là điều cần thiết khi gặp khách hàng lần đầu tiên.

-->

is essential when meeting clients for the first time.

 

4 Công ty tập trung vào việc thúc đẩy một môi trường làm việc thuận lợi bằng cách cung cấp lịch trình linh hoạt và các hoạt động xây dựng nhóm.

--> The company focuses on

by providing flexible schedules and team-building activities.

 

5 Quy định về trang phục của công ty yêu cầu trang phục trang trọng khi gặp gỡ khách hàng.

--> The company's dress code requires formal

during client meetings.

 

6 Một đội ngũ lao động đẹp và chuyên nghiệp có thể để lại ấn tượng tích cực với khách hàng.

-->

can leave a positive impression on clients and customers.

 

7 Tuân thủ các chính sách của công ty là rất quan trọng để duy trì một nơi làm việc hài hòa.

-->

the company's policies is crucial for maintaining a harmonious workplace.

💡 Gợi ý

Portraying a professional image

a ripple effect

A well-presented workforce

attire

a professional appearance

Adhering to

fostering a conducive work environment

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn

02.

thay thế

03.

hài lòng và có động lực

04.

các ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi công nghệ

05.

quy định nghiêm ngặt về trang phục

06.

được coi là

07.

thể hiện tính chuyên nghiệp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people believe that employers should not be concerned about the way their employees dress, but they should be concerned about the quality at work. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background