Do the benefits of mass tourism outweigh its drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/07/2019 chủ đề du lịch (tourism): Do the benefits of mass tourism outweigh its drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp câu hỏi, đưa ra quan điểm của mình. Tiếp đến DOL phải trình bày thân bài làm sao để ủng hộ chặt chẽ cho Statement của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL cho rằng du lịch đại trà mang lại nhiều tác hại cho các điểm đến, DOL sẽ đưa ra nguyên nhân đầu tiên - dựa trên khuyến điểm của việc này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL đưa ra khuyết điểm thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại ý chính đã được trình bày phía trên

Insert Statement here...
The disadvantages outweigh the advantages
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
Travel businesses seek to exploit local cultures for their own benefit → Prevent the natural evolution of local cultures → Deprive local people of their right to control their traditions.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Citizens of cities such as Phuket or Sapa often complained that tourism has made the area unrecognizable when compared to its beginnings.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
The rise of mass tourism can actually cause the disillusionment of many tourists
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They come only to find the recreations of local cultures too artificial → tourists may eventually stop coming, and any income produced may start to dry.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Vietnam, whereby the rate of return for visitors is only around 10%, many of whom cite a disappointing experience as a factor.

📝 Bài mẫu

Whether or not to seek to increase

tourism
has been a controversial issue debated by many, with some seeing it as a large potential source of revenue, and others arguing that it ultimately
erodes the local culture
as more and more investments from both the government and entrepreneurs aim to profit from the tourists. Personally, I agree with the latter
sentiment
more.

Firstly, there are many

unscrupulous schemes
set forth by travel businesses seeking to exploit local cultures for their own benefit, ultimately preventing the natural evolution of local cultures by freezing the traditions of the past, or at worst, creating a fantasy to
enchant the tourists
and
fulfill their desire for exoticism
. Either way, the evolution of these cultural traditions becomes something that is no longer in the hands of the locals but stolen from them. Citizens of cities such as Phuket or Sapa, for instance, often complained that tourism has made the area unrecognizable when compared to its beginnings.

Secondly, the rise of

mass tourism
can actually cause the
disillusionment of many tourists
who visit countries for an authentic experience of the local culture, as they may come only to find the recreations of local cultures too
artificial
after decades of intervention by businessmen seeking to
monetize ancient traditions
. The end result is that tourists may eventually stop coming, and any income produced may start to dry. This has been the case for countries such as Vietnam, whereby
the rate of return
for visitors is only around 10%, many of whom cite a disappointing experience as a factor.

Overall, although I argue that tourism may be a valuable way of generating revenue, opening the door to tourists often means that we run the risk of damaging our traditions and driving away the tourists themselves.

(296 words)

📚 Vocabulary

Tourism
/ˈtʊərɪz(ə)m/
(noun). Ngành du lịch
vocab
Large potential source of revenue
/lɑːʤ pəʊˈtɛnʃəl sɔːs ɒv ˈrɛvɪnjuː/
(noun). Nguồn doanh thu tiềm năng lớn
vocab
Erode the local culture
/ɪˈrəʊd ðə ˈləʊkəl ˈkʌlʧə/
(verb). Làm sói mòn nền văn hóa địa phương
vocab
Aim to profit from the tourists
/eɪm tuː ˈprɒfɪt frɒm ðə ˈtʊərɪsts/
(verb). Hướng tới việc thu lợi nhuận thu được từ du khách
vocab
Sentiment
/ˈsɛntɪmənt/
(noun). Quan điểm
Unscrupulous scheme
/ʌnˈskruːpjʊləs skiːm/
(noun). Kế hoạch cẩu thả, vô nguyên tắc
Exploit local cultures for their own benefits
/ˈɛksplɔɪt ˈləʊkəl ˈkʌlʧəz fɔː ðeər əʊn ˈbɛnɪfɪts/
(verb). Khai thác nền văn hóa địa phương vì lợi ích của họ
vocab
Freeze the traditions of the past
/friːz ðə trəˈdɪʃənz ɒv ðə pɑːst/
(verb). Làm đóng băng các truyền thống của quá khú
Create a fantasy
/kri(ː)ˈeɪt ə ˈfæntəsi/
(verb). Tạo ra câu truyện cổ tích
Enchant the tourists
/ɪnˈʧɑːnt ðə ˈtʊərɪsts/
(verb). Thu hút khách du lịch
vocab
Fulfill their desire for exoticism
/fʊlˈfɪl ðeə dɪˈzaɪə fɔːr ɪgˈzɒtɪkɪz(ə)m/
(verb). Đáp ứng khao khát tìm kiếm sự mới mẻ ở họ
Make the area unrecognizable
/meɪk ði ˈeərɪə ʌnˈrɛkəgnaɪzəbl/
(verb). Làm cho khu vực không còn có thể nhận ra
Mass tourism
/mæs ˈtʊərɪz(ə)m/
(noun). Du lịch đại trà
vocab
Disillusionment of many tourists
/ˌdɪsɪˈluːʒənmənt ɒv ˈmɛni ˈtʊərɪst/
(noun). Sự thất vọng của nhiều du khách
vocab
Artificial
/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/
(adj). Giả tạo
Monetize ancient traditions
/ˈmʌnɪtaɪz ˈeɪnʃ(ə)nt trəˈdɪʃənz/
(verb). Kiếm tiền từ các truyền thống cổ xưa
vocab
The rate of return
/ðə reɪt ɒv rɪˈtɜːn/
(noun). Tỷ lệ quay trở lại

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/8

Which of these words means 'Ngành du lịch'?

Tourism

0% chọn

Mass tourism

0% chọn

Sentiment

0% chọn

Which of these words means 'Tỷ lệ quay trở lại'

Which of these words means 'Quan điểm'?

Which of these words means 'Du lịch đại trà'?

Which of these words means 'Sự thất vọng của nhiều du khách'?

Which of these words means 'Nguồn doanh thu tiềm năng lớn'?

Which of these words means 'Kế hoạch cẩu thả, vô nguyên tắc'?

Which of these words means 'Giả tạo'?

Exercise 2:

Ngành du lịch được cho là đã làm sói mòn các nền văn hóa địa phương.

=> Tourism is accused of

.

 

Doanh nhân vẫn luôn muốn kiếm tiền từ các truyền thống cổ xưa.

=> Businessmen have been seeking to

.

 

Nhà nước và các nhà doanh nghiệp hướng tới việc thu lợi nhuận thu được từ du khách.

=> The government and entrepreneurs

.

 

Sapa đã bị làm cho không thể nhận ra được sau chỉ một vài thập kỷ.

=> Sapa

after just a few decades.

 

Các doanh nhân thậm chí còn bịa ra truyện của tích để đáp ứng khát khao tìm kiếm sự mới mẻ ở du khách.

=> Businessmen even make up fantasies to

.

 

Nơi này thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi năm.

=> This site

a huge number of tourists every year.

 

Việc bịa ra truyện hư cấu để thu hút khách du lịch là sai về mặt đạo đức.

=>

to enchant the tourist is morally wrong.

 

Việc làm này ngăn chặn sự phát triển tự nhiên của các văn hóa địa phương bằng cách làm đóng băng các truyền thống của quá khứ.

=> This practice ultimately prevents the natural evolution of local cultures by

.

 

Có nhiều kế hoạch vô nguyên tắc đã được đề ra bởi các doanh nghiệp mà muốn khai thác nền văn hóa địa phương vì lợi ích của riêng họ.

=> There are many unscrupulous schemes set forth by travel businesses seeking to

.

💡 Gợi ý

monetize ancient traditions

fulfill tourists' desire for exoticism

eroding local cultures

aim to profit from the tourists

enchants

has been made unrecognizable

freezing the traditions of the past

exploit local cultures for their own benefit

Creating a fantasy

Đón xem các bài viết IELTS Task 2 cực chất khác tại trang Bài mẫu IELTS Writing của DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample International travel is becoming cheaper than before, so more and more countries open their doors to tourists. Do the advantages of the increased tourism outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background