The media focus on problems and emergencies over positives is individually and societally harmful. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/07/2019 chủ đề giáo dục (education): Academic knowledge is more worth being taught than other skills. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc khuyến khích sử dụng thức ăn biến đổi gen, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

 • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà thức ăn biến đổi gen có thể mang lại.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những hạn chế nhưng thức ăn biến đổi gen vẫn là một giải pháp rất tốt để giải quyết vấn đề thiếu lương thực.

Insert Statement here...
The news should maintain a balance of both positive and negative stories.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages of too many negative stories
Idea 1
Depressing or upsetting news might turn people away from watching them entirely
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This is something cable news and traditional print media have failed to solve → they prefer to maintain a pessimistic, sensationalist style of reporting → increase revenue.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: the number of American youths gets their news through comedic news shows, as an effort to offset the gravity of the situations we are faced with every day.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages of negative stories
Idea 1
Focusing on ignoring negative issues will not make them go away, and informing the people of their existence might lead to better solutions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Countries and societies constantly need to change to adapt to pressing problems → by informing its citizens and involving them in the decision making process can solutions be found.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: the prospect of a climate catastrophe is gloomy, however, if there was no coverage on it → there would not have been as many environmental movements as there are today.

📝 Bài mẫu

The question of whether emergencies or positive stories should be featured on the news have been a recent topic of debate. Many believe we should try to focus on issues and situations of negative stories, whilst others believe that constant exposure to darker content on the news would cause people to

turn away from news
altogether. Personally, I believe that the news should maintain a balance of both positive and negative stories. 

On the one hand,

depressing or upsetting news
might turn people away from watching them entirely, leading to a large contingent of people being
under-informed
. This is something
cable news
and traditional
print media
have failed to solve, as they prefer to maintain a
pessimistic, sensationalist style of reporting
in order to increase revenue. As a result, there has also been a recent sharp increase in, for example, the number of American youths who get their news through
comedic news shows
, as an effort to
offset the gravity of the situations
we are faced with every day. 

On the other hand, it can be argued that focusing on ignoring negative issues will not make them go away, and informing the people of their existence might

lead to better solutions
. Countries and societies constantly need to change to
adapt to pressing problems
, and only by informing its citizens and involving them in the decision making process can solutions be found. For example, the prospect of a climate catastrophe is gloomy, however, if there was no
coverage
on it, it could be judged that there would not have been as many environmental movements as there are today.

In conclusion, I argue that news

outlets
have a delicate balance to strike -  they must achieve their goal of remaining objectively informative, whilst also presenting an image of the world that does not negatively affect their viewership.

(305 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê từ vựng xuất hiện trong bài IELTS Writing Task 2 Sample phía trên.

To be featured on the news
/tuː biː ˈfiːʧəd ɒn ðə njuːz/
(verb). Được phát trên bảng tin
vocab
A recent topic of debate
/ə ˈriːsnt ˈtɒpɪk ɒv dɪˈbeɪt/
(noun). Một chủ đề được tranh luận gần đây
vocab
Constant exposure to something
/ˈkɒnstənt ɪksˈpəʊʒə tuː ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự tiếp xúc liên tục với điều gì đó
Turn away from news
/tɜːn əˈweɪ frɒm njuːz/
(verb). Quay mặt với tin tức (không xem)
vocab
Depressing and upsetting news
/dɪˈprɛsɪŋ ænd ʌpˈsɛtɪŋ njuːz/
(noun). Tin tức gây buồn rầu và tức giận
vocab
To be under-informed
/tuː biː ˈʌndər-ɪnˈfɔːmd/
(adj). Không nắm bắt thông tin
vocab
Cable news
/ˈkeɪbl njuːz/
(noun). Tin tức trên TV
vocab
Print media
/prɪnt ˈmiːdiə/
(noun). Báo
vocab
Pessimistic, sensationalist style of reporting
/ˌpɛsɪˈmɪstɪk, sɛnˈseɪʃənlɪst staɪl ɒv rɪˈpɔːtɪŋ/
(noun). Cách đưa tin bi quan, giật gân
vocab
Comedic news shows
/kəˈmiː.dɪk njuːz ʃəʊz/
(noun). Những chương trình đưa tin mang tính hài hước
vocab
Offset the gravity of the situations
/ˈɒfsɛt ðə ˈgrævɪti ɒv ðə ˌsɪtjʊˈeɪʃənz/
(verb). Bù đắp lại mức độ nghiêm trọng của các tình huống
Lead to better solutions
/liːd tuː ˈbɛtə səˈluːʃənz/
(verb). Mang lại giải pháp tốt hơn
vocab
Adapt to pressing problems
/əˈdæpt tuː ˈprɛsɪŋ ˈprɒbləmz/
(verb). Thích nghi với các vấn đề cấp bách
Involve them in the decision making process
/ɪnˈvɒlv ðɛm ɪn ðə dɪˈsɪʒən ˈmeɪkɪŋ ˈprəʊsɛs/
(verb). Cho người dân tham gia vào quá trình đưa ra quyết định
vocab
Coverage
/ˈkʌvərɪʤ/
(noun). Sự phủ sóng, phát sóng
vocab
Outlets
/ˈaʊtlɛts/
(noun). Tòa soạn báo, tin tức
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ trong danh sách từ vựng phía trên vào chỗ trống.

Sự phủ sóng, phát sóng

Sự phủ sóng, phát sóng:

01.

 

Tòa soạn báo, tin tức:

02.

 

Báo (besides 'newspaper'):

03.

 

Cách đưa tin bi quan, giật gân:

04.

 

Những chương trình đưa tin mang tính hài hước:

05.

Tin tức trên TV

06.

 

Tin tức gây buồn rầu và tức giận:

07.

 

Một chủ đề được tranh luận gần đây:

08.

Exercise 2:

Cần có sự cân bằng trong thể loại truyện được phát trên bảng tin.

=> There should be balance in the types of stories

.

 

Sự tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời đã làm tổn thương da của cô ấy.

=>

the sun has damaged her skin.

 

Liên tục gặp các nội dung tiêu cực trên bảng tin sẽ khiến mọi người quay mặt với tin tức.

=> Constant exposure to darker content on the news would cause people to

altogether.

 

Một tỷ lệ lớn các người trẻ đã không nắm bắt thông tin vì họ không hứng thú với tin tức.

=> A large proportion of youngsters

due to their lack of interest in news.

 

Thanh thiếu niên ở Mỹ cập nhật tin tức thông qua những chương trình đưa tin mang tính hài hước để bù đắp lại mức độ nghiêm trọng của các tình huống.

=> American youths get news through comedic news shows to

.

 

Thông tin cho mọi người về sự các vấn đề tiêu cực có thể mang lại những giải pháp tốt hơn.

=> Informing the people of the existence of negative issues might

.

 

Các quốc gia và xã hội cần liên tục thay đổi để thích nghi với các vấn đề cấp bách.

=> Countries and societies constantly need to change to

.

 

Chỉ khi cho người dân tham gia vào quá trình quyết định thì mới có thể tìm ra giải pháp.

=> Only by

can solutions be found

💡 Gợi ý

Constant exposure to

offset the gravity of the situations

featured on the news

lead to better solutions

involving the populations in the decision making process

remained under-informed

turn away from news

adapt to pressing problems

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background