Academic knowledge is more worth being taught than other skills. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 27/07/2019 chủ đề giáo dục (education): Academic knowledge is more worth being taught than other skills. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi.

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình và cho rằng việc dạy kỹ năng sống cũng rất quan trọng nên ở đoạn này DOL sẽ đưa ra lý do đầu tiên - dựa trên hạn chế của việc chỉ dạy mỗi các môn học thuật

  • Body 2: Tiếp đó, DOL đưa ra lý do thứ hai - dựa trên lợi ích của việc dạy các kỹ năng sống.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại ý chính đã trình bày ở trên.

Insert Statement here...
We should teach them not only academic subjects but also life skills.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reason 1
Idea 1
A series of standardized exams makes children unable to discover their talents
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A mere scheme for achieving high scores on exams → a generation that knows nothing more than studying and is unable to develop their potential.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Children who are taught to cook at an early age, find that it is their specialty → they might rather be a chef than an average worker.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reason 2
Idea 1
Students should be taught basic housework skills in order to take care of themselves and support their parents.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Low incomes families do not have time for teaching these skills
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: By saving time cooking, mothers can focus on answering emails → supplement family income and better support their child in other ways.

📝 Bài mẫu

The issue of deciding what should go on

academic curricula
has been hotly debated, with some arguing that time would be better spent preparing for the exams with no time wasted on other skills such as cooking or dressing. Personally, I believe that the purpose of education is to
develop children’s potential
, and this would mean teaching them not only
academic subjects
but also life skills.

Firstly, the idea that

schooling
exists only to get
young minds
through
a series of standardized exams
can result in a generation of students that know nothing more than studying and who are unable to develop their potential. Education is meant to be a tool to
empower and uplift children
, to
prepare them for the world
and to ensure they
thrive
within it; to twist it into a mere scheme for achieving high scores on exams is to miss the point entirely, and could result in them not being able to
discover hidden talents
. Children who are taught to cook at an early age, for example, might find that it is their specialty - as they grow up, they might rather be a chef than an average worker.

Secondly, whilst some will argue that this job should

be delegated to the parents
, relying on them to teach essential
life skills
is a flawed idea as they are not likely to have both the experience and the opportunity to teach such skills. Most low income families hold down two or three jobs at once, and are unable to make the time to teach such skills; students should therefore be taught basic housework skills in order to
take care of themselves
and support their parents. By saving time cooking, for instance, mothers can instead focus on answering emails, allowing them to
supplement family income
and better support their child in other ways.

In conclusion, I believe that only teaching students about academic knowledge means missing out on potential talent and results in more responsibility on parents; as such, I argue that other skills should be taught as well.

(341 words)

📚 Vocabulary

Danh sách những từ vựng hay được sử dụng trong bài viết IELTS Task 2 mẫu.

Academic curricula
/ˌækəˈdɛmɪk kəˈrɪkjʊlə/
(noun). Chương trình giáo dục
Develop children's potential
/dɪˈvɛləp ˈʧɪldrənz pəʊˈtɛnʃəl/
(verb). Phát triển tìm năng của trẻ
vocab
Academic subjects
/ˌækəˈdɛmɪk ˈsʌbʤɪkts/
(noun). Các môn học thuật
vocab
Life skills
/laɪf skɪlz/
(noun). Kỹ năng sống
Schooling
/ˈskuːlɪŋ/
(noun). Việc giáo dục ở trường
vocab
Young minds
/jʌŋ maɪndz/
(noun). Trẻ em
vocab
A series of standardized exams
/ə ˈsɪəriːz ɒv ˈstændədaɪzd ɪgˈzæmz/
(noun). Một loạt các bài kiểm tra tiêu chuẩn
vocab
Empower and uplift children
/ɪmˈpaʊər ænd ˈʌplɪft ˈʧɪldrən/
(verb). Cho trẻ em khả năng và giúp chúng tiến bộ
vocab
Prepare them for the world
/prɪˈpeə ðɛm fɔː ðə wɜːld/
(verb). Chuẩn bị hành trang cho trẻ em khi vào đời
vocab
Thrive
/θraɪv/
(verb). Phát triển mạnh
vocab
Miss out the point
/mɪs aʊt ðə pɔɪnt/
(verb). Hiểu sai
vocab
Discover hidden talents
/dɪsˈkʌvə ˈhɪdn ˈtælənts/
(verb). Tài năng tiềm ẩn.
vocab
To be delegated to the parents
/tuː biː ˈdɛlɪgeɪtɪd tuː ðə ˈpeərənts/
(verb). Phó thác/ủy thác/giao cho bố mẹ
vocab
Take care of themselves
/teɪk keər ɒv ðəmˈsɛlvz/
(verb). Chăm sóc bản thân chúng
vocab
Supplement family income
/ˈsʌplɪmənt ˈfæmɪli ˈɪnkʌm/
(verb). Hỗ trợ cho thu nhập gia đình
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống.

 

An

01.
refers to all the different courses of study that are taught in a school, college, or university

 

Math, Literature, or Foreign languages are examples of

02.
.

 

Schools should also teach children

03.
in order for children to be able to take care of themselves when their parents are away.

 

By making

04.
compulsory after the war, Vietnam vastly increased its literacy rate, which used to be really low.

 

It's crucial that we allow

05.
to be creative since it will be beneficial for them as they get older.

 

It's completely wrong to think that schooling exists only to get young minds through a series of

06.

Exercise 2:

Tôi tin rằng mục đích của giáo dục là để phát triển tiềm năng của trẻ.

=> I believe that the purpose of education is to

.

 

Giáo dục đáng lẽ ra là công cụ để cho trẻ em khả năng làm nhiều thứ và giúp chúng tiến bộ.

=> Education is meant to be a tool to

.

 

Giáo dục giúp chuẩn bị hành trang cho trẻ em khi vào đời.

=> Education helps

.

 

Công ty này đã phát triển mạnh dù là trong mùa dịch.

=> The company

even in the pandemic.

 

Việc biến giáo dục thành một kế hoạch để đạt điểm cao trong càng kỳ thi là đã hiểu sai hoàn toàn.

=> To twist it into a mere scheme for achieving high scores on exams is to

entirely

 

Anh ấy đã phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình khi giúp mẹ anh ấy nấu ăn.

=> He

as he helped his mom cook.

 

Một vài người cho rằng công việc này nên được giao cho bậc phụ huynh.

=> Some will argue that this job

.

 

Trẻ em nên học cách tự chăm sóc bản thân vì phụ huynh có thể sẽ đi vắng ở một thời điểm nào đó.

=> Children should learn how to

since parents can be away at some points.

 

Anh ấy làm thêm sau giờ học để hỗ trợ cho thu nhập gia đình.

=> He takes a part-time job after school to

.

💡 Gợi ý

empower and uplift children

discovered his hidden talents

should be delegated to the parents

develop children’s potential

miss out the point

prepare children for the world

supplement his family income

take care of themselves

thrived

Tiếp theo: Writing task 1 IELTS Sample ngày 27/07/2019

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background