Visual media facilitate the process of learning past people's lifestyle better than written documents. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/07/2019 chủ đề lịch sử (history): Visual media facilitate the process of learning past people's lifestyle better than written documents. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Ở bài này, DOL chọn vị trí trung lập nên sẽ trình bày bố cục như sau:

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ nói vì sao nhiều người cho rằng học về lịch sử qua phim ảnh lại tốt hơn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói vì sao nhiều người cho rằng học về lịch sử qua các ghi chép lại tốt hơn

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng mỗi cách tiếp cận đều có thế mạnh riêng và tùy vào động cơ của một người.

Insert Statement here...
I neither agree nor disagree with this statement.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Make learning more vivid and believable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Watch in real time → more believable, not being exaggerated, easier to imprint to the brain
Idea 2
Ability to relate to past events
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Watching videos lend a more personal aspect → relate with the pasts, documents usually puts people in a scholar’s perspective → objective and dissociate themselves from past events
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Written documents are quicker to process / more available
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Suitable for people not having much time / effort to learn about the past | people who study different times massively
Idea 2
Films and video records are biased and sometimes not peer reviewed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Video records can sometimes for personal uses at that time (personal records collected by museums) → biased views, not verified by historians

📝 Bài mẫu

Many people think that to study how people lived in the past, we should

review filmed records
rather than
written documents
. I neither agree nor disagree with this statement.

I can understand why people strongly agree with the idea. Films and video records offer the watchers

a more vivid and believable experience
. Because film and video records let the audience
get an understanding of past lives through their judgment
, it is more impressive. Also, film and video records can
hardly exaggerate past events
, so the audience will have a more legitimate understanding. Another reason why many people agree is the
personal aspect
of learning through past videos. For example, if written documents are mainly by
scholars
, which
tend to be objective
, films are often
based on anecdotes
. This aspect makes the audience
find the content portrayed more relatable
to them when there is a story.

However, I also understand that many people would opt for written documents when learning about the past. Written documents are more easily accessible and are faster to go through than film records. For example, historical or biographical books about past events are available in every bookstore and public library, whereas filmed records sometimes are not accessible for people from other countries. Written documents are also suitable for people who want to get only a brief review of past events because they can

flip through the pages
quickly. Another reason is that written documents are usually
peer-reviewed
. Video records
stand to be biased
because they mostly are for personal uses at that time, while written documents offer an
overall perspective
verified by historians.

In conclusion, I neither agree nor disagree that there is a superior way to learn about life in the past. Films and video records are for people who want a vivid and personal glimpse of the past, while written documents are for people who want an objective and quick review.

(318 words)

📚 Vocabulary

Trau dồi thêm vốn từ vựng thông qua bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Review filmed records
/ˌriˈvju fɪlmd rəˈkɔrdz/
(verb). Xem xét những tài liệu được quay lại
vocab
Written documents
/ˈrɪtən ˈdɑkjəmənts/
(noun). Tài liệu được ghi chép
vocab
A more vivid and believable experience
/ə mɔr ˈvɪvəd ænd bəˈlivəbəl ɪkˈspɪriəns/
(noun). Một trải nghiệm sống động và đáng tin hơn
vocab
Get an understanding of something through their judgement
/gɛt ən ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ˈsʌmθɪŋ θru ðɛr ˈʤʌʤmənt/
(verb). Hiểu cái gì thông qua đánh giá của họ
Hardly exaggerate past events
/ˈhɑrdli ɪgˈzæʤəˌreɪt pæst ɪˈvɛnts/
(verb). Ít khi phóng đại các sự kiện lịch sử
vocab
Personal aspect
/ˈpɜrsɪnɪl ˈæˌspɛkt/
(noun). Khía cạnh cá nhân
Scholars
/ˈskɑlərz/
(noun). Học giả
vocab
Tend to be objective
/tɛnd tu bi əbˈʤɛktɪv/
(verb). Thường mang tính khách quan
Based on anecdotes
/beɪst ɑn ˈænəkˌdoʊts/
(verb). Dựa vào các mẫu truyện ngắn
vocab
Find content portrayed more relatable
/faɪnd ˈkɑntɛnt pɔrˈtreɪd mɔr rɪˈleɪtəbl/
(verb). Thấy nội dung được diễn tả gần gũi hơn
Opt for something
/ɑpt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn cái gì đó
vocab
Flip through the pages
/flɪp θru ðə ˈpeɪʤəz/
(verb). Lướt qua các trang sách
Peer-reviewed
/pɪr-riˈvjud/
(verb). Được thẩm định bởi đồng nghiệp (các nhà sử học)
vocab
Stand to be biased
/stænd tu bi ˈbaɪəst/
(verb). Dễ mang tính thiên vị
vocab
Overall perspective
/ˈoʊvəˌrɔl pərˈspɛktɪv/
(noun). Góc nhìn bao quát

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài viết IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tài liệu được ghi chép -

01.

 

Góc nhìn bao quát -

02.

 

Được thẩm định bởi đồng nghiệp (các nhà sử học) -

03.

 

Một trải nghiệm sống động và đáng tin hơn -

04.

 

Khía cạnh cá nhân -

05.

 

Học giả -

06.

 

Mẫu truyện ngắn -

07.

 

Mang tính khách quan -

08.

Exercise 2:

Nhiều người nghĩ rằng để tìm hiểu cách mà người xưa đã sống, chúng ta nên xem các tài liệu được quay lại thay vì đọc tài liệu ghi chép.

=> Many people think that to study how people lived in the past, we should

rather than written documents.

 

Phim và các đoạn ghi hình cho phép khán giả hiểu về đời sống ngày xưa thông qua đánh giá của họ.

=> Film and video records let the audience

 

Hơn nữa, phim và các đoạn ghi hình cũng ít khi phóng đại các sự kiện lịch sử.

=> Also, film and video records can

.

 

Tài liệu ghi chép cũng phù hợp với những người mà muốn nắm được tóm tắt của những sự kiện quá khứ vì họ có thể lướt nhanh qua các trang sách.

=> Written documents are also suitable for people who want to get only a brief review of past events because they can

.

 

Các đoạn ghi hình thường dễ mang tính thiên vị vì chúng chủ yếu là dành cho cá nhân xem.

=> Video records

because they mostly are for personal uses.

 

Nhiều người sẽ chọn đọc các tài liệu khi chép khi học muốn tìm hiểu về quá khứ.

=> Many people would

when learning about the past.

 

Khía cạnh này khiến người xem thấy nội dung gần gũi hơn với họ hơn khi có một câu truyện.

=> This aspect makes the audience

to them when there is a story.

💡 Gợi ý

flip through the pages quickly

opt for written documents

stand to be biased

get an understanding of past lives through their judgement

find content portrayed more relatable

review filmed records

hardly exaggerate past events

Tổng hợp đề task 2 tháng 07/2019 hay nhất.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "It is better to learn the way people lived in the past through films and video records than written documents. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề History.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background