Advantages of the spread of English as a global language outweigh its disadvantages

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023 chủ đề Education: The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đồng ý với quan điểm việc phổ biến tiếng anh như là ngôn ngữ toàn cầu có nhiều lợi ích hơn là bất lợi --> Hoàn toàn đồng ý.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích nhược điểm của sự phổ biến tiếng Anh như là một ngôn ngữ toàn cầu và biện pháp để giảm thiểu chúng.

 • Body 2: DOL phân tích lợi ích của việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The spread of English as a global language has numerous downsides
Idea 1
Cultural homogeneity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A lack of linguistic variety
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Harm the preservation of languages and civilizations.
Idea 3
Persons who speak English may be preferred over those who do not.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Mitigating the disadvantages by language preservation initiatives and educational policies.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
English also offers significant benefits
Idea 1
It has enabled worldwide communication, especially in business and commerce.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Individuals from many nations may now communicate with one another in English.
Idea 2
Access standard international educational resources.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
English has become the predominant language in technology, research, and medicine.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hence, those who speak English may comprehend the most recent information in these domains.

📝 Bài mẫu

The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. I fully agree with this viewpoint as the language has enabled worldwide communication and accessibility to the academic world.

English is now the most widely used language in the world, which regrettably has numerous downsides. It may result in

cultural homogeneity
, in which English-speaking cultures dominate and
repress
the cultures of non-English-speaking nations. Moreover, English's
predominance
might result in a lack of linguistic variety, which can harm the preservation of languages and civilizations. Regarding education, employment possibilities, and access to information, persons who speak English may be preferred over those who do not due to the expansion of English. Nevertheless, the disadvantages may be
mitigated
by
language preservation initiatives
and educational policies that
foster linguistic variety
. This will ensure that English remains a viable instrument for global communication and mutual understanding.

Despite these problems, English also offers significant benefits. It has enabled worldwide communication, especially in

business and commerce
. Individuals from many nations may now communicate with one another in English, hence removing
communication obstacles
. Second, the English language has enabled non-native English speakers
to access standard international educational resources
, such as online courses and academic research. In addition, English has become the predominant language in technology, research, and medicine. Hence, the common knowledge in these domains is in English, giving those who speak English an advantage in obtaining and comprehending the most recent information.

In conclusion, English, although having certain

manageable difficulties
,
has genuinely facilitated
international communication and exposure to the academic community. This is why I completely agree that the benefits of English's globalization will continue to
exceed
its
drawbacks
.

(283 words)

📚 Vocabulary

cultural homogeneity
/ˈkʌlʧərəl ˌhɒməʤəˈneɪəti/
(noun). đồng hóa
vocab
repress
/rɪˈprɛs/
(verb). đàn áp
vocab
predominance
/prɪˈdɒmɪnəns/
(noun). chiếm ưu thế
vocab
mitigate
/ˈmɪtɪɡeɪt/
(verb). giảm bớt
vocab
language preservation initiative
/ˈlæŋɡwɪʤ ˌprɛzəˈveɪʃᵊn ɪˈnɪʃɪətɪv/
(noun). sáng kiến bảo tồn ngôn ngữ
vocab
foster linguistic variety
/ˈfɒstə lɪŋˈɡwɪstɪk vəˈraɪəti/
(verb). thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ
vocab
business and commerce
/ˈbɪznɪs ænd ˈkɒmɜːs/
(noun). kinh doanh và thương mại
vocab
communication obstacle
/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn ˈɒbstəkl/
(noun). những trở ngại giao tiếp
vocab
to access standard international educational resource
/tuː ˈæksɛs ˈstændəd ˌɪntəˈnæʃᵊnᵊl ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊnᵊl rɪˈsɔːs/
(verb). được tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế
vocab
manageable difficulty
/ˈmænɪʤəbᵊl ˈdɪfɪkəlti/
(noun). những khó khăn có thể kiểm soát được
vocab
has genuinely facilitated
/hæz ˈʤɛnjʊɪnli fəˈsɪlɪteɪtɪd/
(verb). đã thực sự tạo điều kiện
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
drawback
/ˈdrɔːbæk/
(noun). nhược điểm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Sự đồng hóa của đất nước đã dẫn đến sự thiếu đa dạng trong nghệ thuật và ẩm thực.

--> The country's

has led to a lack of diversity in its art and cuisine.

 

2 Chính phủ đã cố gắng đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng cách hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ.

--> The government tried to

the political dissidents by limiting their freedom of speech.

 

3 Sự chiếm ưu thế của các công ty công nghệ trong khu vực đã dẫn đến sự tập trung của cải.

--> The

of technology companies in the region has led to a concentration of wealth.

 

4 Chính phủ đang thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái địa phương.

--> The government is taking steps to

the effects of climate change on the local ecosystem.

 

5 Sáng kiến bảo tồn ngôn ngữ nhằm bảo vệ các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng khỏi bị tuyệt chủng.

--> The

aims to protect endangered languages from extinction.

 

6 Chương trình thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ của trường khuyến khích học sinh học nhiều ngôn ngữ.

--> The school's program to

encourages students to learn multiple languages.

💡 Gợi ý

foster linguistic variety

cultural homogeneity

repress

mitigate

predominance

language preservation initiative

Mở rộng từ vựng qua bài mẫu cùng ngày Task 1 Writing IELTS 11/03/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

kinh doanh và thương mại

02.

trở ngại giao tiếp

03.

được tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế

04.

những khó khăn có thể kiểm soát được

05.

đã thực sự tạo điều kiện

06.

vượt quá

07.

nhược điểm

Đề thi thật tháng 03/2023 tổng hợp đầy đủ.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background