Free time activities for children should be organized by parents or not?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/03/2023 chủ đề Entertainment: Children should be free to choose what they do in their free time. Discuss both views and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm sự kết hợp cân bằng giữa các hoạt động trẻ tự chọn và các hoạt động do cha mẹ tổ chức là giải pháp hiệu quả nhất.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích những lợi ích của việc để cha mẹ chọn các hoạt động vào thời gian rảnh cho trẻ.

 • Body 2: DOL phân tích những lợi ích của việc để trẻ tự chọn hoạt động ưa thích vào thời gian rảnh.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Parent should help their children to choose free-time activities.
Idea 1
Parents are better equipped to choose appropriate activities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This is because parents can select enjoyable and educational activities.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Thus contributing to their children's development.
Idea 2
Organizing a schedule can instill a sense of discipline and time management skills.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, parents may organize a weekly family game night.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Develop social and cognitive skills.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Children should choose what they want to do
Idea 1
Exploring their interests and discovering new hobbies.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Help them develop a sense of independence and self-confidence.
Idea 2
Foster creativity and critical thinking skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, participate in sports or music lessons can help discover and develop children's talents.

📝 Bài mẫu

Some individuals believe that parents should plan children's free time activities, while others believe children should be able to pick their activities. A balanced approach is the most effective method to guarantee that children's leisure time is useful and pleasurable.

On the one hand, those

in favor of
parent-organized activities
argue that parents are better equipped to choose appropriate and productive activities for their children. This is because parents can select enjoyable and educational activities, thus contributing to their children's development. Additionally, organizing a schedule for children's free time can
instill a sense of discipline
and time management skills, which are
valuable traits
children can carry into adulthood. For example, parents may organize a weekly family game night where they play board games or engage in other group activities that develop
social and cognitive skills
.

On the other hand,

proponents
of
child-led free time
argue that children should choose what they want to do. Children can benefit from exploring their interests and discovering new hobbies, which can help them
develop a sense of independence and self-confidence
. Furthermore, allowing children to make decisions can
foster creativity and critical thinking skills
. For instance, children may participate in
extracurricular activities
such as sports or music lessons, which can help them discover and develop their talents. Nevertheless, while both approaches have advantages, parents can
take responsibility for
organizing educational activities while permitting children to explore their interests is the best way to ensure that children have
productive and enjoyable free time
.

In conclusion, parents can ensure that their children's free time is productive and enjoyable by planning educational activities while still allowing them to

pursue their interests
.

(276 words)

📚 Vocabulary

in favor of
/ɪn ˈfeɪvər ɒv/
(preposition). ủng hộ
vocab
parent-organized activities
/ˈpeərənt-ˈɔːɡənaɪzd ækˈtɪvətiz/
(noun). hoạt động do phụ huynh tổ chức
vocab
instill a sense of discipline
/ɪnˈstɪl ə sɛns ɒv ˈdɪsɪplɪn/
(verb). truyền ý thức kỷ luật
vocab
valuable traits
/ˈvæljʊəbᵊl treɪts/
(noun). phẩm chất có giá trị
vocab
social and cognitive skills
/ˈsəʊʃəl ænd ˈkɒɡnɪtɪv skɪlz/
(noun). kỹ năng xã hội và nhận thức
vocab
proponents
/prəˈpəʊnənts/
(noun). những người ủng hộ
vocab
child-led free time
/ʧaɪld-lɛd friː taɪm/
(noun). thời gian rảnh do trẻ làm chủ
vocab
develop a sense of independence and self-confidence
/dɪˈvɛləp ə sɛns ɒv ˌɪndɪˈpɛndəns ænd sɛlf-ˈkɒnfɪdəns/
(verb). phát triển ý thức độc lập và tự tin
vocab
foster creativity and critical thinking skills
/ˈfɒstə ˌkriːeɪˈtɪvəti ænd ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/
(verb). thúc đẩy sự sáng tạo và kỹ năng tư duy phản biện
vocab
extracurricular activities
/ˌɛkstrəkəˈrɪkjʊlər ækˈtɪvətiz/
(noun). các hoạt động ngoại khóa
vocab
take responsibility for
/teɪk rɪˌspɒnsɪˈbɪləti fɔː/
(verb). chịu trách nhiệm
vocab
productive and enjoyable free time
/prəˈdʌktɪv ænd ɪnˈʤɔɪəbᵊl friː taɪm/
(noun). thời gian rảnh hiệu quả và thú vị
vocab
pursue their interests
/pəˈsjuː ðeər ˈɪntrɪsts/
(verb). theo đuổi sở thích của họ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Tôi ủng hộ các hoạt động do cha mẹ tổ chức vì chúng cung cấp một môi trường có tổ chức để trẻ học hỏi và giao tiếp.

--> I am

parent-organized activities because they provide a structured environment for children to learn and socialize.

 

2 Nhiều phụ huynh tin rằng các hoạt động do phụ huynh tổ chức là một cách tuyệt vời để giữ cho con cái họ năng động và tham gia bên ngoài trường học.

--> Many parents believe that

are a great way to keep their children active and engaged outside of school.

 

3 Là một giáo viên, tôi tin rằng điều quan trọng là truyền ý thức kỷ luật cho học sinh để chúng có thể tập trung và có động lực học tập.

--> As a teacher, I believe that it's important to

in my students so that they can stay focused and motivated to learn.

 

4 Việc học tính trách nhiệm và sự tôn trọng là những phẩm chất có giá trị mà trẻ em có thể sử dụng trong suốt cuộc đời của chúng.

--> Learning responsibility and respect are

that children can use throughout their lives.

 

5 Phát triển các kỹ năng xã hội và nhận thức là điều cần thiết cho sự phát triển toàn diện và sức khỏe của trẻ.

--> Developing

is essential for children's overall growth and well-being.

 

6 Những người ủng hộ giáo dục tại nhà cho rằng nó cho phép cha mẹ điều chỉnh việc giáo dục con cái họ theo nhu cầu và sở thích cụ thể của họ.

-->

of homeschooling argue that it allows parents to tailor their child's education to their specific needs and interests.

💡 Gợi ý

parent-organized activities

instill a sense of discipline

in favor of

valuable traits

social and cognitive skills

Proponents

Học từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Task 1 Writing 02/03/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

thời gian rảnh do trẻ làm chủ

02.

phát triển ý thức độc lập và tự tin

03.

thúc đẩy sự sáng tạo và kỹ năng tư duy phản biện

04.

các hoạt động ngoại khóa

05.

chịu trách nhiệm

06.

thời gian rảnh hiệu quả và thú vị

07.

theo đuổi sở thích của họ

Đề thi Viết tháng 03/2023 kèm bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people say free time activities for children should be organized by parents. Others say that children should be free to choose what they do in their free time. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background