Negative effect of communicating on computers and mobile phones on young people’s reading and writing skills

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/03/2023 chủ đề Technology: The increasing use of computers and mobile phones for communication has a negative effect on young people’s reading and writing skills. Agree/ disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm việc sử dụng máy tính và điện thoại trong giao tiếp có nhiều lợi ích trong việc tăng khả năng đọc và viết >>> Hoàn toàn không đồng ý.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích quan điểm công nghệ giúp tăng khả năng đọc viết đáng kể qua hình thức viết hiện đại (tin nhắn) + truy cập vào vô số bài báo trên web.

 • Body 2: DOL phân tích một lợi ích khác của việc sử dụng điện thoại vào việc tăng khả năng đọc viết: cung cấp khả năng tiếp cận vào các nguồn giáo dục trực tuyến.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
The increased use of reading and writing skills that technology has caused is substantial.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mobile phones are often linked with messaging.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Offer access to social media, abundant with reading material.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • As a result, we may improve our literacy.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance: sending and receiving emails at work.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Modern technologies provide accessible education on reading and writing.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It possible to access various online educational resources.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In addition, they are common means of accessing modern academic world.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students are to make progress in reading and writing through distance learning.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, children learned reading and writing skills entirely through computers during Covid-19 period.

📝 Bài mẫu

Some individuals believe that the growing use of computers and mobile phones for communication has

a detrimental impact
on young people's reading and writing abilities. I completely disagree with this viewpoint since modern technologies offer more opportunities to read and write and accessible lessons on these abilities.

First, the increased use of reading and writing skills that technology has caused is

substantial
. It is because mobile phones and computers are often linked with texting and messaging, modern forms of writing. These devices also
offer access to social media
, abundant with reading material in the form of
countless web articles
and news stories. As a result, we may improve our
literacy
via
exposure to contemporary technology
and routine activities like texting, emailing, and reading the news. For instance, the everyday need to send and receive emails at work greatly improves the writing and reading skills of those who do so.

Furthermore, modern technologies also provide accessible education on reading and writing. The Internet has made it possible to access various

online educational resources
, including
comprehensive degree programs
,
individual tutoring sessions
, and instructional films. In addition, computers and mobile phones are today the most common means of accessing this modern academic world. Thus, they are essential if students are to make progress in reading and writing through
distance learning
. As a result of the widespread school closures caused by the recent Covid-19 outbreak, for instance, many children learned essential reading and writing skills entirely through computers.

In conclusion, I disagree entirely that mobile phones and computers negatively affect our reading and writing skills as they make reading and writing instances more common while also connecting us to

online academic platforms
to improve reading and writing skills further.

(286 words)

📚 Vocabulary

a detrimental impact
/ə ˌdɛtrɪˈmɛntl ˈɪmpækt/
(noun). tác động bất lợi
vocab
substantial
/səbˈstænʃəl/
(adj). đáng kể
vocab
offer access to social media
/ˈɒfər ˈæksɛs tuː ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə/
(verb). cung cấp quyền truy cập vào phương tiện truyền thông xã hội
vocab
countless web articles
/ˈkaʊntlɪs wɛb ˈɑːtɪklz/
(noun). vô số bài viết trên web
vocab
literacy
/ˈlɪtərəsi/
(noun). khả năng đọc viết
vocab
exposure to contemporary technology
/ɪksˈpəʊʒə tuː kənˈtɛmpərəri tɛkˈnɒləʤi/
(verb). tiếp xúc với công nghệ đương đại
vocab
online educational resources
/ˈɒnˌlaɪn ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊnᵊl rɪˈsɔːsɪz/
(noun). nguồn giáo dục trực tuyến
vocab
comprehensive degree programs
/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv dɪˈɡriː ˈprəʊɡræmz/
(noun). chương trình cấp bằng toàn diện
vocab
individual tutoring sessions
/ˌɪndɪˈvɪʤuəl ˈtjuːtərɪŋ ˈsɛʃᵊnz/
(noun). các buổi dạy kèm cá nhân
vocab
distance learning
/ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/
(noun). học từ xa
vocab
online academic platforms
/ˈɒnˌlaɪn ˌækəˈdɛmɪk ˈplætfɔːmz/
(noun). nền tảng học thuật trực tuyến
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Việc phá rừng có tác động bất lợi đến hệ sinh thái của rừng nhiệt đới Amazon.

--> The deforestation had

on the ecosystem of the Amazon rainforest.

 

2 Công ty báo cáo lợi nhuận tăng đáng kể trong quý này.

--> The company reported a

increase in profits this quarter.

 

3 Nhà trường đã quyết định cung cấp quyền truy cập vào phương tiện truyền thông xã hội cho học sinh để thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp.

--> The school decided to

to students in order to promote collaboration and communication.

 

4 vô số bài báo trên web về lợi ích của thiền định đối với sức khỏe tâm thần.

--> There are

on the benefits of meditation for mental health.

 

5 Hầu hết học sinh ở đây cần được giúp đỡ về khả năng đọc viết và tính toán.

--> Most of the students here need help with

and numeracy

💡 Gợi ý

a detrimental impact

offer access to social media

literacy

substantial

countless web articles

Mở rộng từ vựng qua bài mẫu cùng ngày IELTS Writing Task 1 Sampe 18/03/2023 nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tiếp xúc với công nghệ đương đại

02.

chương trình cấp bằng toàn diện

03.

các buổi dạy kèm cá nhân

04.

học từ xa

05.

nguồn giáo dục trực tuyến

06.

nền tảng học thuật trực tuyến

Bài mẫu hay từ đề thi thật tổng hợp trong tháng 03/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Some people think that the increasing use of computers and mobile phones for communication has a negative effect on young people’s reading and writing skills. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background