Describe a change that can improve your local area - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a change that can improve your local area IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
The Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh City can improve my local area.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The business possibilities
Idea 1
Offices, stores, and restaurants provide a wide range of job options.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Improve the quality of life and economic security for residents.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The Bitexco Tower has become a major tourist attraction
Idea 1
Tourists come to gaze out over the city from the Tower's observation deck.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
This boosts the city as a tourist destination + aids the expansion of the local tourism sector.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Lead to the creation of more local employment possibilities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Conclusion
Idea 1
Bitexco: a boon to the local economy, a magnet for curious sightseers, and a catalyst for neighborhood renewal.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A progressive shift that can only have long-term benefits.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh City is one example that

comes to mind
when I think of improvements for my neighborhood. In addition to serving as
a visual representation
of the city, this
majestic building
has the ability to bring about
substantial beneficial change
in the neighborhood.

The business possibilities
provided by the Bitexco Tower are among its most prominent advantages. Offices, stores, and restaurants are all located inside the Tower, providing locals with a wide range of job options. Employment opportunities close to home improve the quality of life and
economic security
for residents.

The Bitexco Tower has become not just a financial success but also a major tourist attraction. Tourists come from all over the globe to

gaze out
over the city from the Tower's
observation deck
. This boosts the city's profile as
a tourist destination
and aids the expansion of the local tourism sector, both of which may lead to the creation of more local employment possibilities.

In short, building another structure like this tower in the city would be

a boon
to the local economy,
a magnet for curious sightseers
, and
a catalyst
for neighborhood renewal. As I see it, constructing more
impressive skyscrapers
is a progressive shift that can only have long-term benefits.

(212 words)

📚 Vocabulary

come to mind
/kʌm tuː maɪnd/
(verb). xuất hiện trong tâm trí
vocab
a visual representation
/ə ˈvɪzjʊəl ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃᵊn/
(noun). hình ảnh đại diện
vocab
majestic building
/məˈʤɛstɪk ˈbɪldɪŋ/
(noun). tòa nhà hùng vĩ
vocab
substantial beneficial changes
/səbˈstænʃəl ˌbɛnɪˈfɪʃəl ʧeɪnʤz/
(noun). những thay đổi có lợi đáng kể
vocab
the business possibility
/ðə ˈbɪznɪs ˌpɒsəˈbɪləti/
(noun). khả năng kinh doanh
vocab
economic security
/ˌiːkəˈnɒmɪk sɪˈkjʊərəti/
(noun). an ninh kinh tế
vocab
gaze out
/ɡeɪz aʊt/
(verb). nhìn ra ngoài
vocab
observation deck
/ˌɒbzəˈveɪʃᵊn dɛk/
(noun). đài quan sát
vocab
a tourist destination
/ə ˈtʊərɪst ˌdɛstɪˈneɪʃᵊn/
(noun). một địa điểm du lịch
vocab
a boon
/ə buːn/
(noun). lợi ích
vocab
a magnet for curious sightseers
/ə ˈmæɡnɪt fɔː ˈkjʊərɪəs ˈsaɪtˌsiːəz/
(noun). một thỏi nam châm thu hút những người xem tò mò
vocab
a catalyst
/ə ˈkætəlɪst/
(noun). chất xúc tác
vocab
impressive skyscraper
/ɪmˈprɛsɪv ˈskaɪˌskreɪpə/
(noun). tòa nhà chọc trời ấn tượng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Bất cứ khi nào tôi nghĩ về bãi biển, những cây cọ và làn nước màu ngọc lam lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

--> Whenever I think of the beach, palm trees and turquoise waters

.

 

2 Các nghệ sĩ đã tạo ra một hình ảnh đại diện tuyệt đẹp của một phong cảnh thanh bình.

--> The artist created a stunning

of a serene landscape.

 

3 Taj Mahal là một công trình hùng vĩ thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

--> The Taj Mahal is

that attracts millions of visitors every year.

 

4 Thực hiện các giải pháp bền vững có thể dẫn đến những thay đổi có lợi đáng kể cho môi trường.

--> Implementing sustainable practices can lead to

for the environment.

 

5 Đầu tư vào công nghệ mới có thể mở ra nhiều khả năng kinh doanh cho công ty chúng tôi.

--> Investing in new technology could open up a lot of

for our company.

 

6 Nhiều người ưu tiên an ninh kinh tế khi đưa ra quyết định nghề nghiệp.

--> Many people prioritize

when making career decisions.

💡 Gợi ý

a majestic building

come to mind

economic security

business possibilities

visual representation

substantial beneficial changes

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

nhìn ra ngoài

02.

đài quan sát

03.

một địa điểm du lịch

04.

lợi ích

05.

một thỏi nam châm thu hút những người xe tò mò

06.

chất xúc tác

07.

tòa nhà chọc trời ấn tượng

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. In addition to Noun/V-ing, SV

Ví dụ: In addition to serving as a visual representation of the city, this majestic building has the ability to bring about substantial beneficial change in the neighborhood.

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: The business possibilities provided by the Bitexco Tower are among its most prominent advantages.

3. Liệt kê Noun

Ví dụ: Offices, stores, and restaurants are all located inside the Tower, providing locals with a wide range of job options.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background