Describe a day that made you happy - topic Happiness

IELTS Speaking Part 2 topic Happiness (chủ đề Niềm hạnh phúc): Describe a day that made you happy

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
My graduation day from high school
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
How did the graduation ceremony go?
Idea 1
I woke up early and dressed in my graduation gown and cap.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I headed to the school auditorium and I was looking forward to seeing my classmates.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The ceremony was grand with speeches.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The atmosphere was electric.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
I walked up to receive my certificate and shook hands with the school authorities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
After the ceremony and the feeling of this day
Idea 1
My family and friends congratulated me and took photos.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It was a day filled with love, warmth, and celebration.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
A day that marked the end of one chapter of my life.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
It was a day that made me feel proud of myself.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Xem câu trả lời mẫu chủ đề Happiness IELTS Speaking sample.

I want to share

an exceptional day
that made me extremely happy. It was my graduation day from high school,
a significant milestone
for me as a Vietnamese teenager. It was a day filled with emotions, excitement, and accomplishment.

That day, I woke up early and dressed in my

graduation gown
and cap. I remember feeling nervous and excited as I
headed to the school auditorium
, where the graduation ceremony was being held. I was looking forward to seeing my classmates, some of whom I had known since we were children. The ceremony was grand, with speeches from our school
principal
, teachers, and a guest speaker. The atmosphere was
electric
, and everyone cheered as we were called to the stage to receive our
diplomas
. It was a moment of pride and joy as I walked up to receive my certificate and
shook hands with the school authorities
.

After the ceremony, my family and friends gathered around me to congratulated me on my achievement. We took numerous photos and shared stories of our high school days. It was a day filled with love, warmth, and celebration. Looking back, that graduation day holds a special place in my heart. It was a day that

marked the end of one chapter of my life
and the beginning of another. It was a day that made me feel proud of myself, my hard work, and the support of my loved ones. And it was a day that made me truly happy, and I will always
cherish those memories
.

(254 words)

📚 Vocabulary

an exceptional day
/ən ɪkˈsɛpʃənl deɪ/
(noun). một ngày đặc biệt
vocab
a significant milestone
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt ˈmaɪlstəʊn/
(noun). một cột mốc quan trọng
vocab
graduation gown
/ˌɡrædjʊˈeɪʃᵊn ɡaʊn/
(noun). bộ lễ phục tốt nghiệp
vocab
head to the school auditorium
/hɛd tuː ðə skuːl ˌɔːdɪˈtɔːrɪəm/
(verb). đi đến giảng đường của trường
vocab
principal
/ˈprɪnsəpəl/
(noun). hiệu trưởng
vocab
electric
/ɪˈlɛktrɪk/
(adj). sôi động
vocab
diploma
/dɪˈpləʊmə/
(noun). bằng cấp
vocab
shake hands with the school authorities
/ʃeɪk hændz wɪð ðə skuːl ɔːˈθɒrətiz/
(verb). bắt tay với ban giám hiệu nhà trường
vocab
mark the end of one chapter of my life
/mɑːk ði ɛnd ɒv wʌn ˈʧæptər ɒv maɪ laɪf/
(verb). đánh dấu sự kết thúc của một chương trong cuộc đời tôi
vocab
cherish those memories
/ˈʧɛrɪʃ ðəʊz ˈmɛməriz/
(verb). trân trọng những kỷ niệm đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking part 2 nhé!

Exercise 1:

1 Tôi đã có một ngày đặc biệt ngày hôm qua khi tôi nhận được lời mời làm việc mà tôi hằng mơ ước.

--> I had

yesterday when I got the job offer I had been dreaming of.

 

2 Tốt nghiệp trung học là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi và nó khiến tôi cảm thấy tự hào về tất cả sự chăm chỉ của mình.

--> Graduating from high school was

in my life and it made me feel proud of all my hard work.

 

3 Mẹ tôi đã giúp tôi chọn bộ lễ phục tốt nghiệp hoàn hảo cho buổi lễ của mình, và tôi cảm thấy tự tin và xinh đẹp khi mặc nó.

--> My mom helped me pick out the perfect

for my ceremony, and I felt confident and beautiful in it.

 

4 Các em học sinh hãy đi đến giảng đường của trường để dự buổi họp sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.

--> Students, please

for the assembly that will start in ten minutes.

 

5 Hiệu trưởng của trường đã có một bài phát biểu đầy cảm hứng trong buổi lễ, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng

--> The school

gave an inspiring speech during the ceremony, reminding us of the importance of education and hard work.

💡 Gợi ý

a significant milestone

principal

head to the school auditorium

an exceptional day

graduation gown

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

sôi động

02.

bằng cấp

03.

bắt tay với ban giám hiệu nhà trường

04.

đánh dấu sự kết thúc của một chương trong cuộc đời tôi

05.

trân trọng những kỉ niệm đó

Tham khảo các đề bài thi nói hay trong part 2.

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Liệt kê N1, N2, N3

Ví dụ: It was a day filled with emotions, excitement, and accomplishment.

2. SV, as SV (as = when: khi)

Ví dụ: I remember feeling nervous and excited as I headed to the school auditorium.

3. Mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: It was a day filled with love, warmth, and celebration

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

Chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background