Describe a law on environmental protection - IELTS Speaking Part 2

Describe a law on environmental protection IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Objects Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
I don’t know much about law, but if there are any rule I think people in my country should follow to protect the environment then it is 3 simple words “DO NOT LITTER”
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What it is? & How you first learned about it?
Idea 1
It’s pretty much self-explanatory, it has to be somewhere in the environmental law book
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Here in Vietnam there is no law enforcement for this since locals still find it really easy to toss an empty bottle onto the street
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
People tend to underestimate the impact of littering, people are not fully aware of what damage littering brings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Who benefits from it? & And explain how you feel about this law?
Idea 1
If the Vietnamese government truly enforces this law, it will really go a long way
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
For instance, compared to Singapore, where littering is severely punished, the air quality there is much much better => I remember on my trip to Singapore last year, I barely had any asthma attack
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
For the public to make not littering a habit, proper education is really important
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Tham khảo ngay bài mẫu topic Describe a law on environmental protection your country should have dưới đây nhé!

I don’t know much about law, but if there are any rule I think people in my country should follow to protect the environment then it is 3 simple words “DO NOT

LITTER

There is not much to explain about this law, it’s pretty much

self-explanatory
, do not litter, period. I guess it has to be somewhere in the
environmental law book
, since there are signs and
billboards
everywhere, on the streets, in the malls, on buses, every public place in Saigon, telling people to throw their trash in the bins, not on the street. But here in Vietnam there is no
law enforcement
for this, even if there is, it might just be a slap on the wrist, since locals still find it really easy to toss an empty bottle onto the street. When it comes to protecting the environment, I think people tend to underestimate the impact of littering. What I mean is that other than the
unsightliness
, people are not fully aware of what damage littering brings. For example, with every piece of garbage thrown on the ground, more
invisible germs and bacteria
are cultivated and spread, not only into the soil, but also into the air, and people do not realize that that has more immediate effects on their health than, say, a tree being cut down in a forest somewhere or someone using a plastic straw.

I think if the Vietnamese government truly enforces this law, it will really go a long way. For instance, compared to Singapore, where littering is severely punished, even though the amount of traffic or plastic use is just as much, if not more, the air quality there is much much better, even in bustling downtown areas. I remember on my trip to Singapore last year, I barely had any asthma attack, regardless of the amount of physical activity I did, while in HCM, sometimes I would find it hard to breathe just walking to the

corner store
.

To sum up, I’d say that for the public to make not littering a habit, proper education is really important, and if that fails too, then we should just follow Singapore. I mean, there ain’t nothing

a good old public lashing
can’t fix.

(372 words)

📚 Vocabulary

a slap on the wrist
/ə slæp ɑn ðə rɪst/
(). Một sự khiển trách nhẹ
vocab
to toss something onto the street
/tu tɔs ˈsʌmθɪŋ ˈɑntu ðə strit/
(verb). vứt cái gì đó xuống đường
vocab
to underestimate the impact of something
/tu ˈʌndəˈrɛstəmət ði ˈɪmpækt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). xem nhẹ tác động của một thứ gì đó
vocab
to be fully aware of something
/tu bi ˈfʊli əˈwɛr ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). nhận biết rõ được một vấn đề nào đó
vocab
to cultivate something
/tu ˈkʌltəˌveɪt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). nuôi dưỡng một thứ gì đó
vocab
to have immediate effect on something
/tu hæv ɪˈmidiət ɪˈfɛkt tu ˈsʌmθɪŋ/
(adj). mang tác động trực tiếp lên một thứ gì đó
vocab
to enforce a law
/tu ɛnˈfɔrs ə lɔ/
(verb). thi hành một luật lệ gì đó
vocab
to go a long way
/tu goʊ ə lɔŋ weɪ/
(adj). có tác động tốt về lâu dài
vocab
to be severely punished for something
/tu bi səˈvɪrli ˈpʌnɪʃt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị phạt nặng cho một tội nào đó
vocab
bustling downtown area
/ˈbʌsəlɪŋ ˈdaʊnˈtaʊn ˈɛriə/
(). khu vực trung tâm sầm uất
vocab
to have an asthma attack
/tu hæv ən ˈæzmə əˈtæk/
(adj). bị lên cơn hen xuyễn
vocab
to find it hard to breathe
/tu faɪnd ɪt hɑrd tu brið/
(verb). cảm thấy khó thở
vocab
to make something a habit
/tu meɪk ˈsʌmθɪŋ ə ˈhæbət/
(verb). biến việc gì đó thành thói quen
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Speaking Part 2 chủ đề Describe a law on environmental protection your country should have nhé!

Exercise 1:

1 She was pulled over for speeding, but the police only gave her

and let her go.

 

2 Some people have a habit to

onto the street, which is an act of littering and should be fined heavily.

 

3 Tons of ice are melting every year, but a lot of people still

global warming.

 

4 I wasn't

how important his role in the team was until he left.

 

5 We’re trying to help these kids

an interest in science by holding science fair for them to take part in.

 

6 The pill

on her headache. It relieved the pain she incurred almost immediately.

 

7 He was

for cheating on the final test.

 

8 He

and was dismissed from the P.E class.

💡 Gợi ý

toss their empty bottle

cultivate

a slap on the wrist

severely punished

aware of

underestimate the impact of

had an immediate effect

had an asthma attack

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Xả rác

=> To

01.

 

Mang tính rõ ràng, tự giải thích

=> To be

02.

 

Biển quảng cáo (to)

=> A

03.

 

Việc thi hành luật

=> Law

04.

 

Sự khó coi

05.

 

Vi trùng và vi khuẩn vô hình

=> Invisible

06.
and
07.

 

Tiệm tạp hóa

=>

08.
store

 

Một cuộc đòn roi công cộng kiểu cổ điển (ý nói hình phạt nặng)

=> A good old public

09.

 

Khu vực trung tâm sầm uất

=>

10.
downtown area

Xem thêm kho tài liệu tổng hợp bài nói IELTS mẫu tại dol.vn nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a law on environmental protection trong Speaking Part 2 chủ đề Objects, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background