Describe a time you were very busy - topic A very busy time

IELTS Speaking Part 2 Sample topic A very busy time (chủ đề Một khoảng thời gian bận rộn): Describe a time you were very busy, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề A very busy time Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

→ Ví dụ: Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a time you were very busy - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

Alright, so let me tell you about a time when I was super busy. It happened last summer during my final year at university. I remember the last few days before the final exams, I’d usually come home from school

utterly exhausted
, not even bothering to change my clothes until the next morning, immediately jumping into the piles of textbooks and notes, trying to
cram
as much information as possible.

Now, you might wonder why I was in such a

frenzy
. Well, firstly, I had a tendency to
procrastinate
earlier in the course, which left me with a mountain of material to cover at the end of the semester. But hey, procrastination wasn't my only motivator.
Lurking in the back of my mind
, like a shiny golden
carrot on a stick
, was this
prestigious scholarship
. It was the key to unlocking a future free from ramen noodles and instant coffee (well, maybe not completely free, but at least I could afford the fancy stuff).

Now, on top of that, I had other responsibilities too, like a part-time job at the local cafe and I was also a member of a sports team that practices several times a week. So yeah, you

get the picture
. Balancing everything was such a real challenge, and I had to learn how to manage my time wisely to fit it all in.

So yeah, it was a

hectic
period, but I learned a lot about time and energy management. It wasn’t easy, but I got through it, and in the end, it was all worth it. The exhaustion faded, replaced by the sweet satisfaction of conquering finals and securing that scholarship. And let me tell you, that feeling of
accomplishment
tasted way better than any instant ramen ever could.

(295 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề A very busy time Part 2 thường được dùng trong bài.

utterly exhausted
/ˈʌtərli ɪɡˈzɑstɪd/
(adj). hoàn toàn kiệt sức
vocab
cram
/kræm/
(verb). nhồi nhét
vocab
procrastinate
/prəˈkræstəˌneɪt/
(verb). trì hoãn
vocab
frenzy
/ˈfrɛnzi/
(noun). trạng thái hối hả, mất kiểm soát, điên cuồng
vocab
lurking in the back of my mind
/lɜrkɪŋ ɪn ðə bæk əv maɪ maɪnd/
(noun). lẩn khuất trong tâm trí tôi
vocab
carrot on a stick
/ˈkærət ɑn ə stɪk/
(noun). phần thưởng, động lực (idiom)
vocab
prestigious scholarship
/prɛˈstɪʤəs ˈskɑlərˌʃɪp/
(noun). học bổng danh giá
vocab
get the picture
/ɡɛt ðə ˈpɪkʧər/
(verb). nắm được bối cảnh sự việc / hiểu được bức tranh toàn cảnh
vocab
hectic
/ˈhɛktɪk/
(adj). bận rộn, hối hả
vocab
conquer
/ˈkɑŋkər/
(verb). chinh phục
vocab
accomplishment
/əˈkɑmplɪʃmənt/
(noun). thành tựu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking nhé!

Điền vào chỗ trống

01.

bận rộn, hối hả:

02.

trì hoãn:

03.

hoàn toàn kiệt sức:

04.

chinh phục:

05.

thành tựu:

Các câu hỏi chủ đề mới trong part 2.

💡 Lời kết

Bài viết trên đã chia sẻ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Câu hỏi Describe a time you were very busy. Bạn có thể tham khảo những ý tưởng và từ vựng này để áp dụng cho bài nói của mình.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background