Describe a leisure activity you do with your family - topic Leisure activity

IELTS Speaking Part 2 topic Leisure activity (chủ đề Hoạt động giải trí): Describe a leisure activity you do with your family.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Singing karaoke in the living room is my favorite leisure activity at home
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What you do & why you like to singing karaoke
Idea 1
Gather in the living room with a karaoke machine and a selection of songs.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
We'll often sing duets or group numbers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
It's a fun and lighthearted activity.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
We can laugh, dance, and enjoy each other's company without any pressure.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
Express ourselves creatively and emotionally, reflect our moods, remind special memories.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 6
Connect with each other and with shared cultural identity.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Singing karaoke with my family is a wonderful leisure activity.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I hope we can continue for many years to come.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Xem câu trả lời mẫu chủ đề Leisure activity sample IELTS Speaking.

Singing karaoke in the living room is my favorite

leisure activity
at home. Karaoke is a very popular
pastime
in Vietnam, and it's something that many families enjoy doing together.

On weekends or holidays, my family will gather in the living room with a karaoke machine and a selection of songs in both Vietnamese and English. We'll take turns choosing songs to sing, and we'll often sing

duets
or group numbers. What I love about singing karaoke with my family is that it's a fun and
lighthearted activity
that brings us all together. We can laugh, dance, and
enjoy each other's company
without any
pressure
to be perfect or perform well. Singing karaoke also allows us to
express ourselves creatively and emotionally
. We can choose songs that
reflect our moods and feelings
, or that remind us of special memories or experiences. It's a way to connect with each other and with our shared
cultural identity
.

I really think that singing karaoke with my family is a wonderful leisure activity that helps us to

bond
, relax, and have fun together. It's something that I look forward to every time we get together, and it's a tradition that I hope we can continue for many years to come.

(206 words)

📚 Vocabulary

leisure activity
/ˈlɛʒər ækˈtɪvəti/
(noun). hoạt động giải trí
vocab
pastime
/ˈpɑːstaɪm/
(noun). trò tiêu khiển
vocab
duet
/djuˈɛt/
(noun). song ca
vocab
light-hearted activity
/ˈlaɪtˈhɑːtɪd ækˈtɪvəti/
(noun). hoạt động nhẹ nhàng
vocab
enjoy each other's company
/ɪnˈʤɔɪ iːʧ ˈʌðəz ˈkʌmpəni/
(verb). trải qua thời gian cùng nhau
vocab
pressure
/ˈprɛʃə/
(noun). áp lực
vocab
express ourselves creatively and emotionally
/ɪksˈprɛs ˌaʊəˈsɛlvz kriˈeɪtɪvli ænd ɪˈməʊʃənli/
(verb). thể hiện bản thân một cách sáng tạo và cảm xúc
vocab
reflect moods and feelings
/rɪˈflɛkt muːdz ænd ˈfiːlɪŋz/
(verb). phản ánh tâm trạng và cảm xúc của chúng tôi
vocab
culture identity
/ˈkʌlʧər aɪˈdɛntəti/
(noun). bản sắc văn hóa
vocab
bond
/bɒnd/
(verb). mối quan hệ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong IELTS Speaking part 2 sample nhé!

Exercise 1:

1 Đi bộ đường dài trên núi là hoạt động giải trí yêu thích của tôi.

--> Going for a hike in the mountains is my favorite

.

 

2 Chơi game là trò tiêu khiển yêu thích của tôi khi tôi có thời gian rảnh.

--> Playing video games is my favorite

when I have free time.

 

3 Hai ca sĩ biểu diễn một bản song ca tuyệt đẹp khiến khán giả rơi nước mắt.

--> The singers performed a beautiful

that brought tears to the audience's eyes.

 

4 Karaoke là một hoạt động nhẹ nhàng và vui mang mọi người lại với nhau.

--> Karaoke is a fun and

that brings people together.

 

5 Tôi và bạn tôi luôn thích trải qua thời gian cùng nhau khi chúng tôi ra ngoài ăn.

My friends and I always

when we go out to eat.

💡 Gợi ý

pastime

light-hearted activity

leisure activity

duet

enjoy each other's company

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

áp lực

02.

thể hiện bản thân một cách sáng tạo và cảm xúc

03.

phản ánh tâm trạng và cảm xúc

04.

bản sắc văn hóa

05.

bond

Những câu hỏi quen thuộc trong phần thi Part 2.

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Cách đưa ra Reason: What I love about ... is that SV

Ví dụ: What I love about singing karaoke with my family is that it's a fun and lighthearted activity.

2. Câu phức với 'and' --> SV, and SV

Ví dụ: We'll take turns choosing songs to sing, and we'll often sing duets or group numbers.

3. Liệt kê Verb

Ví dụ: We can laugh, dance, and enjoy each other's company.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background