Describe a time when you helped someone - topic Helping others

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Helping others (chủ đề Giúp đỡ người khác): Describe a time when you helped someone, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a time when you helped someone else - IELTS Speaking Part 2 sample dưới đây nhé!

I remember a time when I helped a classmate in secondary school. Talking about this person a bit, his name is Cuong, he has been my best friend since we first started learning in grade 6. We hung out all the time to play computer games, play soccer together, and go swimming in the nearby river and we had a whale of a time together.

Now back to the situation, it happened when we were in grade 9, and a teacher required us to draw a painting to illustrate a beautiful place. Fortunately enough, I am

endowed with
drawing and I always pass the art subject
with flying colors
, but it is
not the case
for my friend, you know, his drawing skill wasn’t very good, even terrible if I’m being honest. I remember it was an early morning when he first got to our class, looking like he was struggling with something, and soon I realized that he was doing the art
assignment
that the teacher had given. He didn’t ask me for help at all, but I knew how hard it is for him when it comes to drawing so I decided to give him a hand
right off the bat
. Later that day, the drawing that I painted for him got a 9, which was such a high score. He jumped for joy and was grateful for my help. I too felt a sense of
fulfillment
and
satisfaction
from knowing that I’ve made his day, even if it’s only a small
favor
.

Growing up, we studied at different universities and our friendship started to drift apart, but I still think about him and the memories we once shared, especially warm, uplifting memories like this.

(287 words)

📚 Vocabulary

have a whale of a time
/həv ə weɪl əv ə taɪm/
(verb). khoảng thời gian vui vẻ, thú vị
vocab
endowed with
/ɛnˈdaʊd wɪθ/
(adj). có năng khiếu, được trời phú
vocab
with flying colors
/wɪð ˈflaɪɪŋ ˈkʌlərz/
(adj). đạt thành tích cao, xuất sắc
vocab
not the case for
/nɑt ðə keɪs fɔr/
(noun). không được áp dụng, không phải trường hợp của người nào đó/việc gì đó
vocab
assignment
/əˈsaɪnmənt/
(noun). bài tập
vocab
right off the bat
/raɪt ɔf ðə bæt/
(adj). ngay lập tức
vocab
jump for joy
/ʤʌmp fər ʤɔɪ/
(verb). nhảy lên vì sung sướng
vocab
make one’s day
/meɪk wʌnz deɪ/
(verb). làm ai đó trở nên khá hơn, vui vẻ hơn
vocab
fulfillment
/fʊlˈfɪlmənt/
(noun). sự trọn vẹn, hoàn thiện, thoã mãn
vocab
satisfaction
/ˌsætɪsˈfækʃn/
(noun). sự hài lòng
vocab
favor
/feɪvər/
(noun). sự giúp đỡ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Speaking Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng hoặc cấu trúc thích hợp:

01.

ngay lập tức:

02.

làm ai đó trở nên khá hơn, vui vẻ hơn:

03.

sự giúp đỡ:

04.

nhảy lên vì sung sướng:

05.

sự trọn vẹn, hoàn thiện, thoã mãn:

Tổng hợp bài mẫu part 2 tham kaor.

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe a time when you helped someone else.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background