Describe a piece of important news you got through a text message - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a piece of important news you got through a text message IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
A text message about the outbreak of Covid-19 in Vietnam in 2020
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The feeling when receiving the message and the content of it
Idea 1
I was both bewildered and scared about it.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Educate me on comprehending the gravity of the circumstance.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Instructed how to safeguard myself and others from the infection.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Being appreciative the government's effort to protect residents.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
Updated on the number of cases, gave suggestions for maintaining my health, and informed about the government's efforts to battle the virus.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 6
The impression that I was not the only one dealing with this circumstance.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence
The meaning of the text
Idea 1
Understand the severity of the situation.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Know how to protect myself and others.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
I am grateful for the government's effort.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

I remember receiving a text message from the Vietnamese government about

the outbreak of Covid-19
in Vietnam in 2020, which was undoubtedly the most significant piece of news I have received through text.

The news came as a surprise to me, and at that point, the virus was already

swiftly spreading
around the world, so at first, I was
both bewildered and scared
about it. Having said that, the message was really educational and assisted me in comprehending
the gravity of the circumstance
. In addition to that, it instructed me on how to safeguard not only myself but also others from the
infection
. As I think back on how I felt, I can clearly recall being
appreciative
that the government was making efforts to keep residents informed and protected during such a trying period. The letter updated me on the number of cases that have been reported in my region, gave me suggestions for maintaining my health, and informed me about the government's efforts to battle the virus. In addition, the letter offered some
measure of comfort
by
assuring
recipients
that the government was working
to contain the epidemic
by taking the appropriate
precautions
. That gave me the impression that I was not the only one
dealing with
this circumstance and that we were all working together to fight the infection.

All in all, that was a significant moment for me as it helped me understand

the severity of the situation
and provided me with guidance on how to protect myself and others. I am grateful for the government's effort to keep citizens informed and safe during such
a challenging time
.

(272 words)

📚 Vocabulary

the outbreak of Covid-19
/ði ˈaʊtbreɪk ɒv ˈkəʊvɪd-19/
(noun). sự bùng phát của Covid-19
vocab
swiftly spreading
/ˈswɪftli ˈsprɛdɪŋ/
(verb). lan rộng nhanh chóng
vocab
both bewildered and scared
/bəʊθ bɪˈwɪldəd ænd skeəd/
(adj). vừa hoang mang vừa sợ hãi
vocab
the gravity of the circumstance
/ðə ˈɡrævəti ɒv ðə ˈsɜːkəmstəns/
(noun). độ nghiêm trọng của tình hình
vocab
infection
/ɪnˈfɛkʃᵊn/
(noun). lây nhiễm
vocab
appreciative
/əˈpriːʃətɪv/
(adj). cảm kích
vocab
measure of comfort
/ˈmɛʒər ɒv ˈkʌmfət/
(noun). biện pháp an ủi
vocab
assure
/əˈʃʊr/
(verb). đảm bảo
vocab
recipient
/rɪˈsɪpɪənt/
(noun). người nhận
vocab
to contain the epidemic
/ði ˌɛpɪˈdɛmɪk/
(noun). ngăn chặn đại dịch
vocab
precaution
/prɪˈkɔːʃᵊn/
(noun). biện pháp phòng ngừa
vocab
deal with
/ˈdiːl wɪð/
(verb). đối phó với
vocab
the severity of the situation
/ðə sɪˈvɛrəti ɒv ðə ˌsɪtjʊˈeɪʃᵊn/
(noun). mức độ nghiêm trọng của tình hình
vocab
a challenging time
/ə ˈʧælɪnʤɪŋ taɪm/
(noun). giai đoạn thử thách
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Sự bùng phát của Covid-19 đã có tác động đáng kể đến sức khỏe toàn cầu và nền kinh tế.

-->

has had a significant impact on global health and the economy.

 

2 Vi-rút đang lan rộng nhanh chóng khắp thế giới, dẫn đến mối quan tâm và hành động rộng rãi.

--> The virus is

g across the world, leading to widespread concern and action.

 

3 Mọi người vừa hoang mang vừa sợ hãi khi đại dịch lần đầu tiên xuất hiện.

--> People were

when the pandemic first emerged.

 

4 Mức độ nghiêm trọng của tình hình không được hiểu đầy đủ cho đến khi số ca mắc và tử vong bắt đầu tăng lên.

-->

was not fully understood until the number of cases and deaths began to rise.

 

5 Tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục gia tăng bất chấp các biện pháp kiểm soát.

--> The

rate has continued to increase despite measures to control it.

 

6 Chúng tôi cảm kích những nhân viên y tế đang làm việc không mệt mỏi để chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi vi-rút.

--> We are

of the healthcare workers who are working tirelessly to care for those affected by the virus.

 

7 Cung cấp các nhu cầu cơ bản như thực phẩm và chỗ ở có thể là một biện pháp an ủi cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

--> Providing basic needs such as food and shelter can be a

for those impacted by the pandemic.

💡 Gợi ý

infection

swiftly spreadin

appreciative

both bewildered and scared

measure of comfort

The outbreak of Covid-19

The gravity of the circumstance

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đảm bảo

02.

người nhận

03.

ngăn chặn đại dịch

04.

biện pháp phòng ngừa

05.

đối phó với

06.

mức độ nghiêm trọng của tình hình

07.

giai đoạn thử thách

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Sử dụng các cụm từ chuyển tiếp (transitions): kết nối các phần khác nhau của câu chuyện một cách trôi chảy

- Having said that: mặc dù đã nói như vậy

- In addition to that: bên cạnh đó

- All in all: nói chung

2. Mệnh đề quan hệ

Ví dụ: The outbreak of Covid-19 in Vietnam in 2020, which was undoubtedly the most significant piece of news I have received through text.

3. Cấu trúc song song

Ví dụ: That gave me the impression that I was not the only one dealing with this circumstance and that we were all working together to fight the infection.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background