Describe a live sports event you watched before - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a live sports event you watched before IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
The live sports events that I've ever watched was The International in Boston
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The atmosphere of the matches and how you felt about it.
Idea 1
There were thousands of devoted admirers in attendance.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
They cheered, chanted, and waved flags and banners.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The matches themselves were stressful and exciting.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Every game was full of thrilling comebacks and breathless moments.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
The spirit of togetherness and fraternity among the spectators was what truly stood out to me.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
It was an unforgettable experience.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A chance to witness some of the best Esports players; to connect with fellow fans.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

One of the most exciting live sports events that I've ever watched was

The International
in Boston. For those who may not know, The International is
an annual Esports tournament
featuring the popular game Dota 2.

For weeks, I had been following the event online, watching live streaming of matches, and

staying abreast of
the newest news and results. I knew I had to make the trip to Boston for the championship when I heard out it would be hosted there. There were thousands of
devoted admirers
in attendance from all around the globe, and the venue was a large stadium. They
cheered, chanted, and waved flags
and banners, creating an exciting atmosphere. The matches themselves were stressful and exciting, pitting the world's greatest Dota 2 players against one another for a total of several million dollars. Every game was
an emotional roller coaster
, full of
thrilling comebacks
and
breathless moments
. Yet
the spirit of togetherness and fraternity
among the spectators was what truly
stood out
to me. Notwithstanding our cultural and linguistic differences, we cheered on the same teams and players from across the world.

Watching The International live in Boston was an unforgettable experience that I will always cherish. It was a chance to witness some of the best Esports players in the world, to connect with

fellow fans
, and to be a part of something truly special.

(230 words)

📚 Vocabulary

the international
/ði ˌɪntəˈnæʃənl/
(noun). giải đấu thể thao điện tử Dota 2
vocab
an annual Esports tournament
/ən ˈænjʊəl ˈiː spɔːrt ˈtʊənəmənt/
(noun). một giải đấu thể thao điện tử thường niên
vocab
stay abreast of
/steɪ əˈbrɛst ɒv/
(verb). cập nhật
vocab
devoted admirers
/dɪˈvəʊtɪd ədˈmaɪərəz/
(noun). những người hâm mộ cuồng nhiệt
vocab
cheer, chant, and wave flags
/ʧɪə, ʧɑːnt, ænd weɪv flæɡz/
(verb). cổ vũ, hô vang và vẫy cờ
vocab
an emotional roller coasters
/ən ɪˈməʊʃənl ˈrəʊlə ˈkəʊstəz/
(noun). một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc
vocab
thrilling comeback
/ˈθrɪlɪŋ ˈkʌmbæk/
(noun). pha lội ngược dòng gay cân
vocab
breathless moment
/ˈbrɛθlɪs ˈməʊmənt/
(noun). khoảnh khắc nghẹt thở
vocab
the spirit of togetherness and fraternity
/ðə ˈspɪrɪt ɒv təˈɡɛðənəs ænd frəˈtɜːnəti/
(noun). tinh thần đoàn kết và tình anh em
vocab
stand out
/stænd aʊt/
(verb). nổi bật
vocab
fellow fans
/ˈfɛləʊ fænz/
(noun). những người hâm mộ cùng một đội
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Giải đấu thể thao điện tử Dota 2 là giải đấu lớn nhất năm.

-->

is the biggest Dota 2 tournament of the year.

 

2 Giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại là giải đấu thể thao điện tử thường niên thu hút hàng triệu người xem từ khắp nơi trên thế giới.

--> The League of Legends World Championship is

that attracts millions of viewers from around the world.

 

3 Để cập nhật tin tức trong ngành mới nhất, tôi đăng ký một vài ấn phẩm thương mại.

--> In order to

the latest industry news, I subscribe to several trade publications.

 

4 Những người hâm mộ cuồng nhiệt của nghệ sĩ đã chờ đợi hàng giờ để có được cái nhìn thoáng qua về anh ấy.

--> The artist's

waited for hours to get a glimpse of him.

 

5 Người hâm mộ sẽ cổ vũ, hô vang và vẫy cờ mỗi khi đội của họ ghi bàn.

--> The fans would

every time their team scored a goal.

💡 Gợi ý

devoted admirers

stay abreast of

an annual Esports tournament

cheer, chant, and wave flags

The International

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc

02.

pha lội ngược dòng gay cấn

03.

khoảnh khắc nghẹt thở

04.

tinh thần đoàn kết và tình anh em

05.

nổi bật

06.

những người hâm mộ cùng một đội

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Sử dụng mệnh đề phụ để giới thiệu "The International"

--> For those who may not know, The International is an annual Esports tournament featuring the popular game Dota 2.

2. Cấu trúc câu tương phản

- Notwithstanding + noun, SV: Notwithstanding our cultural and linguistic differences, we cheered on the same teams and players from across the world.

- SV. Yet SV: Every game was an emotional roller coaster. Yet the spirit of togetherness and fraternity among the spectators was what truly stood out to me.

3. Cấu trúc song song

Ví dụ: I had been following the event online, watching live streaming of matches, and staying abreast of the newest news and results.

4. Mệnh đề quan hệ rút gọn

Ví dụ: They cheered, chanted, and waved flags and banners, creating an exciting atmosphere.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26