Describe an old person you admire - IELTS Speaking Part 2

Describe an old person that you admired IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic People Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
When talking about a mature figure that I admire, I would definitely think of my aunt, Kim.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
General description
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • I have known her all my life already. She helped my mom to take care of me when I was a baby
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aunt Kim left Vietnam for nearly 20 years to start over in Norway
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ever since she came back, we talk a lot
Idea 2
Physical appearance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • She is already in her early sixties, but that woman aged amazingly well
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hair is so luscious
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • She doesn’t really worry much about wrinkles
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • She isn’t really tall, but really knows how to dress to accentuate her features
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reasons that I admire her
Idea 1
Her nerve:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • When she moved to Norway she was already in her late 30s => she did not choose to settle but chose to start anew elsewhere
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • She get a master's degree in business administration => worked from nothing to having her own chain of nail salons
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
Even though I have seen plenty of rich successful people, she is the only one that I really aspire to be.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Xem ngay bài mẫu Describe an old person that you admired dưới đây nhé!

When talking about a mature

figure
that I admire, I would definitely think of my aunt, Kim.

Relationship: If my memory serves me right, I think I have known her all my life already. She helped my mom to take care of me when I was a baby, then she also

babysits
me a lot. Aunt Kim left Vietnam for nearly 20 years to start over in Norway and then came back 3 years ago, with her own business, a
dashing
Norwegian husband and a beautiful daughter. Ever since she came back, we talk a lot, and in fact I’m planning to move to Oslo to work for her.

General description: To tell you a little more about her, she is already in her early sixties, but that woman aged amazingly well. Her hair is so

luscious
that it really puts most young girls to shame. Unlike most women, she doesn’t really worry much about
wrinkles
, and in fact, she is even proud about most of them, but I think she would still be mad at me if she knew I described her for this “old person” topic. She isn’t really tall, but really knows how to dress to accentuate her features, and even in her younger years she already came off as the fashionista of the family.

Characteristic: What I admire most about her is her

nerve
. When she moved to Norway she was already in her late 30s, which in Vietnamese culture, is the age that, if you are a woman and you are not married by then, you might as well be lonely and
wither
for the rest of your life. Yet she did not choose to
settle
but chose to start anew elsewhere. Not only did she get a master's degree in business administration back when it was rare for women to do so, she also worked from nothing to having her own chain of nail salons in Oslo. A lot of people bad mouth her about her success, and to that she said “I’ll let the four stores in downtown Oslo do the talking”.

Even though I have seen plenty of rich successful people, she is the only one that I really aspire to be.

(370 words)

📚 Vocabulary

to start over
/tu stɑrt ˈoʊvər/
(verb). bắt đầu lại từ đầu
vocab
to age well
/tu eɪʤ wɛl/
(adj). đẹp lão
vocab
to put somebody to shame
/tu pʊt ˈsʌmˌbɑdi tu ʃeɪm/
(verb). khiến cho ai đó phải xấu hổ
vocab
to know how to dress
/tu noʊ haʊ tu drɛs/
(verb). biết cách ăn mặc
vocab
to accentuate one's feature
/tu ækˈsɛnʧueɪt wʌnz ˈfiʧər/
(verb). tôn lên đặc điểm tốt
vocab
to come off as something
/tu kʌm ɔf æz ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có vẻ là
vocab
to start anew
/tu stɑrt əˈnu ˈɛlˌswɛr/
(verb). bắt đầu một điều mới/ cuộc sống mới
vocab
to get a degree in something
/tu gɛt ə dɪˈgri ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). lấy được bằng cấp trong mảng ngành nào đó
vocab
to work from nothing
/tu wɜrk frʌm ˈnʌθɪŋ/
(verb). làm lụng từ hai bàn tay trắng
vocab
to bad mouth somebody about something
/tu bæd maʊθ ˈsʌmˌbɑdi əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). nói xấu ai đó về việc gì đó
vocab
to let somebody/something do the talking
/tu lɛt ˈsʌmˌbɑdi ˈsʌmθɪŋ du ðə ˈtɔkɪŋ/
(verb). để người nào đó hoặc cái gì đó nói hộ cho mình
vocab
to aspire to be somebody
/tu əˈspaɪr tu bi ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). mong ước được trở thành người nào đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Describe an old person that you admire nhé!

Exercise 1:

1 I admire her because she dared to

after countless failures.

 

2 She shared that the key to

is good maintenance of yourself from when you are still young.

 

3 Although Tlinh has just started rapping for less than a year, her outstanding performance

.

 

4 As a person who loves fashion, I often get attracted by people who

.

 

5 She often puts on outfits that

her hourglass figure.

 

6 She is an intelligent debater, but she can sometimes

arrogant

 

7 He always wanted to move to another country and

.

 

8 A lot of billionaires didn't come from an affluent background; instead, they have

.

 

9 She caught her coworkers

about her nose

 

10 When someone tries to downplay him, he often remains quiet and

.

💡 Gợi ý

accentuate

put the other contestants to shame

ageing well

start anew

start over

know how to dress

come off as

bad mouth her

worked from nothing

lets his achievements do the talking

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Bảnh bao -->

01.

 

(Nói về tóc) dày và óng ả -->

02.

 

Các nếp nhăn -->

03.

 

Khí phách -->

04.

 

Lụi tàn -->

05.

 

An phận -->

06.

Cần tham khảo thêm các chủ đề khác? Truy cập tại:

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe an old person that you admired trong Speaking Part 2 chủ đề People, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background