Topic Hometown (Quê hương): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Hometown - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề quê hương và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Theo dõi ngay các câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1 Hometown!

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Hometown IELTS Speaking part 1 được dùng trong bài.

to originally come from somewhere
/tuː əˈrɪʤɪnəli kʌm frɒm ˈsʌmweə/
(verb). có quê quán, xuất sứ ở đâu đó
vocab
to locate in somewhere
/tuː ləʊˈkeɪt ɪn ˈsʌmweə/
(adj). có vị trí ở đâu đó
vocab
to not be a big fan of something
/tuː nɒt biː ə bɪg fæn ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Không phải fan hâm mộ của một thứ gì đó (Không thích một thứ gì đó)
vocab
to be more specific
/tuː biː mɔː spɪˈsɪfɪk/
(verb). Cụ thể hơn mà nói
vocab
to be impossible to do something
/tuː biː ɪmˈpɒsəbl tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). không thể nào làm được một điều gì đó
vocab
to get a breath of fresh air
/tuː gɛt ə brɛθ ɒv frɛʃ eə/
(verb). hít thở không khí trong lành
vocab
to be famous for something
/tuː biː ˈfeɪməs fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). nổi tiếng, được biết đến nhờ vào thứ gì đó
vocab
to start one's career
/tuː stɑːt wʌnz kəˈrɪə/
(verb). bắt đầu sự nghiệp
vocab
to come near/close (to) something
/tuː kʌm nɪə ɔː kləʊz tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có thể chạm đến, so sánh được với một thứ gì đó
vocab
to be fascinated by something
/tuː biː ˈfæsɪneɪtɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị mê hoặc bởi một thứ gì đó
vocab
to far surpass something
/tuː fɑː sɜːˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ/
(verb). vượt xa, hơn một thứ gì đó rất nhiều
vocab
to engage oneself in something
/tuː ɪnˈgeɪʤ wʌnˈsɛlf ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tham gia tích cực vào một hoạt động nào đó
vocab
to develop mentally
/tuː dɪˈvɛləp ˈmɛntəli/
(verb). phát triển về mặt tinh thần
vocab
to play around
/tuː pleɪ əˈraʊnd/
(verb). chơi giỡn, chạy nhảy
vocab
to breathe (something) in
/tuː briːð ˈsʌmθɪŋ ɪn/
(verb). hít thở/ hít một khí gì đó vào người
vocab
to take an action
/tuː teɪk ˈækʃən/
(verb). làm một việc gì đó nhằm giải quyết một vấn đề
vocab
to try out something
/tuː traɪ aʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thử một thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong topic Hometown trong bài mẫu IELTS Speaking nhé!

Exercise 1

1 This room was

painted blue but our daughter wanted it to be pink so we repainted it.

 

2 The restaurant which I went to yesterday

Cresent Mall.

 

3 I

kite-flying so I went fishing with some of my older brothers.

 

4 He hates durian.

, he hates any food that smells vaguely like durian.

 

5 I remember dropping my glasses in the river, and the river was so deep that it

get my glasses back.

 

6 She took a short trip the the ocean to

, which she can barely get in the city where she's living.

 

7 The river

its crystal clear water. A lot of people come there every day.

 

8 He

by working as a bellboy in the city's biggest hotel.

 

9 They

the northern lights. They claim that they haven't seen anything so beautiful in their life.

 

10 His intellect

kids his age. He even managed to finish a test designed for high school students.

 

11 I had nothing to do during the summer, so I

a swimming club.

 

12 Art helps children a lot to

. Specifically, it stimulates children's creativity.

 

13 Although I was still really young at the time, the image of my grandpa feeding the chicken while I was

with my younger brothers is still surprisingly clear.

 

14 I love the feeling when I

the fresh, chilly morning air in Đà Lạt.

 

15 It was my first time there and I couldn't wait to

all the delicacies of the area.

💡 Gợi ý

To be more specific

wasn't a big fan of

started his career

originally

get a breathe of fresh air

is located in

was impossible to

was famous for

were all fascinated by

engaged myself in

try out

has far surpassed

playing around

develop mentally

breathe in

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

thành phố đông dân nhất

02.

chất lượng không khí

03.

môi trường ô nhiễm

04.

một thành phố quá tải dân số

05.

các tính cách cần phải có

06.

lòng nhân hậu

07.

sự hào phóng

08.

trung tâm kinh tế

09.

một thành phố xô bồ

Luyện thêm nhiều chủ đề dễ gặp trong phần thi Speaking!

💡 Lời kết

Vậy là DOL đã cung cấp cho các bạn những câu hỏi và phần trả lời mẫu cho chủ đề IELTS Speaking Hometown. Mong rằng các bạn đã “bỏ túi” được nhiều những từ vựng và cấu trúc hay cho câu trả lời của mình để ăn điểm trong phòng thi. Đừng quên tìm học thêm các bài mẫu IELTS Speaking khác tại www.dolenglish.vn nữa nhé!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background