Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Reading - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Reading - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Danh sách câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Reading.

📚 Vocabulary

to enjoy one’s own company
/tuː ɪnˈʤɔɪ wʌnz əʊn ˈkʌmpəni/
(verb). tận hưởng thời gian ở một mình
vocab
to find it difficult to focus
/tuː faɪnd ɪt ˈdɪfɪkəlt tuː ˈfəʊkəs/
(verb). cảm thấy khó tập trung
vocab
Not to mention
/nɒt tuː ˈmɛnʃən/
(conjunction). chưa kể đến là
vocab
to have something to say (about something)
/tuː hæv ˈsʌmθɪŋ tuː seɪ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có ý kiến (về một vấn đề nào đó)
to be into doing something
/tuː biː ˈɪntuː ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có hứng thú với một hoạt động nào đó
vocab
to be vain
/tuː biː veɪn/
(adj). phù phiếm, nông cạn/ vô ích
vocab
in nature
/ɪn ˈneɪʧə/
(adv). trong bản chất
vocab
to enjoy doing something
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thích làm một việc gì đó
vocab
to push the boundaries (of something)
/tuː pʊʃ ðə ˈbaʊndəriz ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phá bỏ các ranh giới (của một việc gì đó)
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 topic Reading nhé!

Exercise 1:

1 With regards to my leisure time, I prefer

rather than spending it with someone else.

 

2 When I read books, I

when there's music playing.

 

3 The book I have just bought is not interesting at all.

the quality of paper is also really poor.

 

4 He knows a lot about books. What I mean is that he always

books of different genres.

 

5 Although I know that reading is good, I

. I find that I can learn more from watching videos.

 

6 Even though she says a lot of mean things but she is actually really nice

.

💡 Gợi ý

Not to mention

am not into it

enjoying my own company

find it difficult to focus

has something to say about

Not to mention

in nature

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một người đàn ông nông cạn

=> A

01.
man

 

Một trang web chứa nhiều thông tin

=> An

02.
website

 

Thể loại

=>

03.

 

Khoa học viễn tưởng

=>

04.

 

Ranh giới

=> The

05.

 

Tồn tại

=> To

06.

Xem thêm Bài Mẫu Chủ Đề Reading - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Reading, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18