Topic Reading: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Sample Topic Reading - IELTS Speaking Part 1: Question, Sample Answer, Vocabulary and Exercise part 1.

🚀 Danh sách câu hỏi

Danh sách câu hỏi thường gặp trong

phần 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Reading part 1 được dùng trong bài.

to enjoy one’s own company
/tuː ɪnˈʤɔɪ wʌnz əʊn ˈkʌmpəni/
(verb). tận hưởng thời gian ở một mình
vocab
to find it difficult to focus
/tuː faɪnd ɪt ˈdɪfɪkəlt tuː ˈfəʊkəs/
(verb). cảm thấy khó tập trung
vocab
Not to mention
/nɒt tuː ˈmɛnʃən/
(conjunction). chưa kể đến là
vocab
to have something to say (about something)
/tuː hæv ˈsʌmθɪŋ tuː seɪ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có ý kiến (về một vấn đề nào đó)
vocab
to be into doing something
/tuː biː ˈɪntuː ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có hứng thú với một hoạt động nào đó
vocab
to be vain
/tuː biː veɪn/
(adj). phù phiếm, nông cạn
vocab
in nature
/ɪn ˈneɪʧə/
(adv). về bản chất
vocab
to enjoy doing something
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thích làm một việc gì đó
vocab
to push the boundaries (of something)
/tuː pʊʃ ðə ˈbaʊndəriz ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phá bỏ các ranh giới (của một việc gì đó)
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Speaking Sample Part 1 topic Reading phần 1 nhé!

Exercise 1:

1 With regards to my leisure time, I prefer

rather than spending it with someone else.

 

2 When I read books, I

when there's music playing.

 

3 The book I have just bought is not interesting at all.

the quality of paper is also really poor.

 

4 He knows a lot about books. What I mean is that he always

books of different genres.

 

5 Although I know that reading is good, I

. I find that I can learn more from watching videos.

 

6 Even though she says a lot of mean things but she is actually really nice

.

💡 Gợi ý

Not to mention

am not into it

enjoying my own company

find it difficult to focus

has something to say about

Not to mention

in nature

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một người nông cạn

02.

trang web chứa nhiều thông tin

03.

thể loại

04.

khoa học viễn tưởng

05.

ranh giới

06.

tồn tại

Xem thêm

nữa nhé!

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào kho bài mẫu

nói chung và bài mẫu nói riêng do DOL tự biên soạn để tự ôn luyện thêm.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Reading, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background