Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Study - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi cho phần IELTS Speaking Part 1 chủ đề Study hay gặp nhất.

📚 Vocabulary

to work as [+ job position]
/tuː wɜːk æz ʤɒb pəˈzɪʃən/
(verb). làm việc trong vị trí nào đó
vocab
to hold a position
/tuː həʊld ə pəˈzɪʃən/
(verb). nắm giữ một vị trí nào đó
vocab
to look forward to something
/tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trông đợi đến một điều gì đó
vocab
to share an interest
/tuː ʃeər ən ˈɪntrɪst/
(verb). có chung sở thích
vocab
to be directly related to something
/tuː biː dɪˈrɛktli rɪˈleɪtɪd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). trực tiếp liên quan đến một thứ gì đó
vocab
to be out of touch with reality
/tuː biː aʊt ɒv tʌʧ wɪð riːˈælɪti/
(adj). xa vời với thực tại
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Study nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

My best friend works ___ a developer. He has created a host of apps already.

in

0% chọn

as

0% chọn

for

0% chọn

It's been so long since I last met her. I really look forward to ___ him

What does 'to share an interest' mean?

Which is the antonym for 'To be directly related something'

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

thực tập sinh

02.

vị trí đấu vào

03.

khối lượng công việc

04.

thăng tiến

05.

dự án nhóm

06.

tính cách

07.

sở thích chung

08.

một phương pháp mang tính thực tế

09.

một lời khuyên mang tính lý thuyết

Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 tại trang IELTS Speaking Samples của Dol.vn nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Study, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18