IELTS Speaking Part 1 Sample chủ đề TV Programs - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Theo dõi các câu hỏi có thể gặp trong bài thi IELTS Speaking Part 1 chủ đề TV Program ngay sau đây.

📚 Vocabulary

cultural differences
/ˈkʌlʧərəl ˈdɪfrənsɪz/
(noun). khác biệt về văn hóa
vocab
to be fun to watch
/tuː biː fʌn tuː wɒʧ/
(adj). xem thấy vui
vocab
to allow somebody to do something
/tuː əˈlaʊ ˈsʌmbədi tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cho phép ai đó làm việc gì đó
vocab
to do something too often
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ tuː ˈɒfən/
(adj). làm việc gì đó quá thường xuyên
vocab
to do something moderately
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ ˈmɒdərɪtli/
(adv). làm một việc gì đó một cách có chừng mực
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 topic TV Program nhé!

Exercise 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

những thứ điển hình

02.

chương trình TV mang tính giáo dục

03.

chương trình TV mang tính giải trí

04.

xem TV vừa phải

05.

khác biệt văn hóa

Exercise 2:

QUIZ 1/3

My mom doesn't allow me _____ play video games during weekdays.

to play

0% chọn

playing

0% chọn

plays

0% chọn

My mom doesn't want me to play video games ______ because it's not good for my eyes.

The movie was really fun ______. We laughed so much that our stomach hurt.

Bấm vào đây để xem Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề TV Program, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18