Từ Vựng Bài Đọc Change In Business Organisations

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Change In Business Organisations được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 1-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Change In Business Organisations

specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt
vocab
prediction
/priˈdɪkʃən/
(adj). sự dự đoán
vocab
practice
/ˈpræktəs/
(noun). thực hành
vocab
workforce
/ˈwɜrkˌfɔrs/
(noun). lực lượng lao động
vocab
commute
/kəmˈjut/
(verb). đường đi làm
vocab
temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). tạm thời
vocab
flexible
/ˈflɛksəbəl/
(adj). Linh hoạt
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). tài liệu tham khảo
vocab
structure
/ˈstrʌkʧər/
(verb). kết cấu
vocab
mechanistic
/ˌmɛkəˈnɪstɪk/
(adj). (thuộc) thuyết cơ giới
vocab
hierarchical
/ˌhaɪˈrɑrkəkəl/
(adj). thứ bậc
vocab
firm
/fɜrm/
(adj). chắc chắn
vocab
means
/minz/
(noun). (phương tiện) method
vocab
warning
/ˈwɔrnɪŋ/
(noun). cảnh báo
vocab
crucial
/ˈkruʃəl/
(adj). quan trọng
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích
vocab
trigger
/ˈtrɪgər/
(noun). Kích hoạt
vocab
organisational
/ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l/
(adj). tổ chức
vocab
era
/ˈɛrə/
(noun). kỷ nguyên
vocab
notable
/ˈnoʊtəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
relative
/ˈrɛlətɪv/
(noun). họ hàng
vocab
absence
/ˈæbsəns/
(noun). vắng mặt
vocab
stability
/stəˈbɪlɪti/
(noun). ổn định
vocab
agricultural
/ˌægrəˈkʌlʧərəl/
(adj). chuyên về nghề nông
vocab
preceding
/priˈsidɪŋ/
(adj). ở trước
vocab
prevail
/prɪˈveɪl/
(verb). Chiếm ưu thế
vocab
satisfaction
/ˌsætəˈsfækʃən/
(noun). sự thỏa mãn
vocab
priority
/praɪˈɔrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
preference
/ˈprɛfərəns/
(noun). sở thích
vocab
surplus
/ˈsɜrpləs/
(noun). số dư
vocab
neo-industrial
/ˈnioʊ-ɪnˈdʌstriəl/
(phrase). tân công nghiệp
vocab
advancement
/ədˈvænsmənt/
(noun). thăng tiến
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(noun). năng suất
vocab
overtake
/ˈoʊvərˌteɪk/
(verb). vượt qua
vocab
emphasis
/ˈɛmfəsəs/
(noun). nhấn mạnh
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). định lượng
vocab
Revolution
/ˌrɛvəˈluʃən/
(noun). Cuộc cách mạng
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). công nghiệp
vocab
proximity
/prɑkˈsɪməti/
(noun). sự gần gũi
vocab
consumer
/kənˈsumər/
(noun). người tiêu thụ
vocab
workplace
/ˈwɜrkˌpleɪs/
(noun). nơi làm việc
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). bối cảnh
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
labour
/ˈleɪˌbaʊr/
(noun). lao động chân tay
vocab
goods
/gʊdz/
(noun). Các mặt hàng
vocab
meteorological
/ˌmitiˌɔrəˈlɑʤɪkəl/
(adj). khí tượng
vocab
metaphor
/ˈmɛtəfɔr/
(noun). phép ẩn dụ
vocab
characterise
/ˈkærɪktəraɪz/
(verb). phân loại
vocab
innovation
/ˌɪnəˈveɪʃən/
(noun). sự đổi mới
vocab
transform
/trænˈsfɔrm/
(verb). biến đổi
vocab
economist
/ɪˈkɑnəmɪst/
(noun). nhà kinh tế học
vocab
quarter
/ˈkwɔrtər/
(noun). phần tư
vocab
Chief
/ʧif/
(noun). lãnh tụ
vocab
Institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). học viện
vocab
Guardian
/ˈgɑrdiən/
(noun). Người giám hộ
vocab
influential
/ˌɪnfluˈɛnʧəl/
(adj). có ảnh hưởng
vocab
breeze
/briz/
(noun). gió nhẹ
vocab
gale
/geɪl/
(noun). cơn lốc
vocab
devastation
/ˌdɛvəˈsteɪʃən/
(noun). sự tàn phá
vocab
consequent
/ˈkɑnsəkwənt/
(adj). hệ quả
vocab
subsistence
/səbˈsɪstəns/
(noun). sinh tồn
vocab
hitherto
/ˈhɪˌðɜrˈtu/
(adv). cho đến nay
vocab
obtainable
/əbˈteɪnəbəl/
(adj). có được
vocab
domestic
/dəˈmɛstɪk/
(adj). trong nước
vocab
outstrip
/aʊtˈstrɪp/
(verb). vượt ra ngoài
vocab
attribute
/ˈætrəˌbjut/
(noun). thuộc tính
vocab
flavour
/ˈfleɪvə/
(noun). hương vị
vocab
intensive
/ɪnˈtɛnsɪv/
(adj). chuyên sâu
vocab
witness
/ˈwɪtnəs/
(verb). làm chứng
vocab
profound
/proʊˈfaʊnd/
(adj). thâm thúy
vocab
transformation
/ˌtrænsfərˈmeɪʃən/
(noun). sự biến đổi
vocab
converge
/kənˈvɜrʤ/
(verb). tụ lại
vocab
fundamentally
/ˌfʌndəˈmɛntəli/
(adv). về cơ bản
vocab
scope
/skoʊp/
(noun). phạm vi
vocab
incorporate
/ɪnˈkɔrpərɪt/
(verb). kết hợp
vocab
arguable
/ˈɑrgjuəbəl/
(adj). có thể tranh luận
vocab
fraught
/frɔt/
(adj). đầy
vocab
innumerable
/ɪˈnumərəbəl/
(adj). vô số
vocab
Consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). hậu quả là
vocab