Từ Vựng Bài Đọc Want To Be Friends?

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Want To Be Friends? được lấy từ cuốn Official Cambridge Guide to IELTS - Test 7-Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Want To Be Friends?

explosion
/ɪkˈsploʊʒən/
(noun). nổ
vocab
ties
/taɪz/
(noun). quan hệ
vocab
profound
/proʊˈfaʊnd/
(adj). Sâu sắc
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
relevant
/ˈrɛləvənt/
(adj). Có liên quan
vocab
inaccurate
/ɪˈnækjərət/
(adj). không chính xác
vocab
nonetheless
/ˌnʌnðəˈlɛs/
(adj). dù sao thì
vocab
thrive
/θraɪv/
(verb). Phát triển mạnh
vocab
transform
/trænˈsfɔrm/
(verb). chuyển hoá
vocab
notion
/ˈnoʊʃən/
(noun). Khái niệm
vocab
vast
/væst/
(adj). rộng lớn
vocab
relevant
/ˈrɛləvənt/
(adj). Có liên quan
vocab
evolutionary
/ˌɛvəˈluʃəˌnɛri/
(adj). tiến triển
vocab
anthropologist
/ˌænθrəˈpɑləʤəst/
(noun). nhà nhân chủng học
vocab
primate
/ˈpraɪˌmeɪt/
(noun). linh trưởng
vocab
genuine
/ˈʤɛnjəwən/
(adj). thật
vocab
interaction
/ˌɪntəˈrækʃən/
(noun). Sự tương tác.
vocab
psychologist
/saɪˈkɑləʤəst/
(noun). Nhà tâm lý học
vocab
tangible
/ˈtænʤəbəl/
(adj). hữu hình
vocab
frequency
/ˈfrikwənsi/
(noun). Tần suất
vocab
correlate
/ˈkɔrəˌleɪt/
(verb). tương quan
vocab
affirmation
/ˌæfərˈmeɪʃən/
(noun). sự quả quyết
vocab
barrier
/ˈbæriər/
(noun). rào chắn
vocab
Institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). học viện
vocab
befall
/bɪˈfɔl/
(verb). xảy đến
vocab
net
/nɛt/
(noun). mạng lưới
vocab
interface
/ˈɪntərˌfeɪs/
(noun). giao diện
vocab
visibility
/ˌvɪzəˈbɪlɪti/
(noun). tầm nhìn, khả năng nhìn thấy được
vocab
sphere
/sfɪr/
(noun). quả cầu
vocab
merge
/mɜrʤ/
(verb). hợp nhất
vocab
societal
/səˈsaɪɪtəl/
(adj). xã hội
vocab
transparent
/trænˈspɛrənt/
(adj). trong suốt
vocab
glimpse
/glɪmps/
(noun). cái nhìn chốc lát
vocab
dominance
/ˈdɑmənəns/
(noun). thống trị
vocab
consensus
/kənˈsɛnsəs/
(noun). sự thống nhất
vocab
financial
/fəˈnænʃəl/
(adj). về mặt tài chính
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). Động lực
vocab
artificial
/ˌɑrtəˈfɪʃəl/
(adj). Nhân tạo
vocab
persuasive
/pərˈsweɪsɪv/
(adj). thuyết phục
vocab
exert
/ɪgˈzɜrt/
(verb). Dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...)
vocab
confide
/kənˈfaɪd/
(verb). tâm sự
vocab
extensive
/ɪkˈstɛnsɪv/
(adj). Bao quát, rộng rãi
vocab
readily
/ˈrɛdəli/
(adv). sẵn sàng
vocab
meaningful
/ˈminɪŋfəl/
(adj). có ý nghĩa
vocab
anthropologist
/ˌænθrəˈpɑləʤəst/
(noun). nhà nhân chủng học
vocab
primate
/ˈpraɪˌmeɪt/
(noun). linh trưởng
vocab
genuine
/ˈʤɛnjəwən/
(adj). thật
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). đại khái
vocab
subsequent
/ˈsʌbsəkwənt/
(adj). theo sau
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(verb). truy cập
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). Hiệu quả
vocab
reassuring
/ˌriəˈʃʊrɪŋ/
(adj). trấn an
vocab
broadcast
/ˈbrɔdˌkæst/
(verb). phát sóng
vocab
socialize
/ˈsoʊʃəˌlaɪz/
(verb). giao lưu
vocab
unreliable
/ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/
(adj). không đáng tin
vocab
privacy
/ˈpraɪvəsi/
(noun). riêng tư
vocab
enmesh
/ɛnˈmɛʃ/
(verb). Làm lúng túng, làm vướng víu, làm mắc lưới; cho vào cạm bẫy
vocab
illuminate
/ɪˈlumɪnɪt/
(verb). chiếu sáng
vocab
aspect
/ˈæˌspɛkt/
(noun). Khía cạnh
vocab
sociologist
/ˌsoʊsiˈɑləʤɪst/
(noun). nhà xã hội học
vocab
disproportionate
/ˌdɪsprəˈpɔrʃənɪt/
(verb). không cân xứng
vocab
catalogue
/ˈkætəˌlɔg/
(verb). chia thành loại, phân thành mục lục
vocab
instant
/ˈɪnstənt/
(adj). tức thì
vocab
norm
/nɔrm/
(noun). điều thường tình
vocab